Íà ï°àâൠ°óê®ïè±è
Êà«à·åâ ‘å°ãå© Àí¤°ååâè·
ÝÍ…ÐÃÈÈ ‘‚ßÇÈ ÃÈÏ…Ðß„…Ð
È ‚ÇÀÈÌ΄…É‘’‚È… ΛN È ΛΛ

HIFHRFHP " òå®°åòè·å±êàÿ ôè§èêà
À‚’ÎÐ…”…ÐÀ’
¤è±±å°òàöèè íà ±®è±êàíèå ó·åí®© ±òåïåíè
êàí¤è¤àòà ôè§èê®E¬àòå¬àòè·å±êèµ íàóê
Ì®±êâà PHHS
Ðàá®òà â»ï®«íåíà íà êàô夰å òå®°åòè·å±ê®© ôè§èêè ”è§è·å±ê®ã® ôàêó«üE
òåòà Ì®±ê®â±ê®ã® î±ó¤à°±òâåíí®ã® “íèâå°±èòåòà è¬åíè ÌF ‚F Ë®¬®í®±®âàF


Íàó·í»© °óê®â®¤èòå«üX
êàí¤è¤àò ôè§èê®E¬àòå¬àòè·å±êèµ íàóêD ¤®öåíò ÍF ÍF Ê®«å±íèê®âF


Îôèöèà«üí»å ®ïï®íåíò»X
¤®êò®° ôè§èê®E¬àòå¬àòè·å±êèµ íàóêD ï°®ôå±±®° ‚F ÁF Áå«ÿåâ
êàí¤è¤àò ôè§èê®E¬àòå¬àòè·å±êèµ íàóêD ±òà°øè© íàó·í»© ±®ò°ó¤íèê
‚F ÍF ”åòè±®â


‚å¤óùàÿ ®°ãàíè§àöèÿX
Ю±±è©±êè© íàó·í»© öåíò° ¾Êó°·àò®â±êè© èí±òèòóò¿


Çàùèòà ±®±ò®èò±ÿ T ®êòÿá°ÿ PHHS ãF â ISFHH íà §à±å¤àíèè ¤è±±å°òàöè®íí®ã®
±®âåòà Ê SHIFHHIFIU â ÌÓ è¬F ÌF ‚F Ë®¬®í®±®âà ï® à¤°å±ó IIWWWPD Ì®±êâàD
Ëåíèí±êèå ã®°»D ôè§è·å±êè© ôàêó«üòåòD ±åâå°íàÿ ôè§è·å±êàÿ àó¤èò®°èÿF


‘ ¤è±±å°òàöèå© ¬®¦í® ®§íàꮬèòü±ÿ â áèá«è®òåêå ôè§è·å±ê®ã® ôàêó«üòåE
òà ÌÓ è¬F ÌF ‚F Ë®¬®í®±®âàF


Àâò®°åôå°àò °à§®±«àí S ±åíòÿá°ÿ PHHS 㮤àF


“·åí»© ±åê°åòà°ü ¤è±±å°òàöè®íí®ã® ±®âåòà Ê SHIFHHIFIU
¤®êò®° ôè§èê®E¬àòå¬àòè·å±êèµ íàóê ÏF ÀF Ï®«ÿê®â
Àêòóà«üí®±òü ò嬻
„è±±å°òàöèÿ ï®±âÿùåíà è§ó·åíèþ ±â®©±òâ ±è«üí®ã® â§à謮¤å©±òâèÿ ãèïå°®E
í®â íà ®±í®âå àíà«è§à ýê±ïå°è¬åíòà«üí®© èíô®°¬àöèèD ®òí®±ÿù婱ÿD ã«àâE
í»¬ ®á°à§®¬D ê ýíå°ãèè ±âÿ§è ãèïå°ÿ¤å°F ’å¬à ¤è±±å°òàöèè íåï®±°å¤±òâåíí®
±âÿ§àíà ± ®áùå© ï°®á«å¬®© ±è«üí»µ â§à謮¤å©±òâè©D ê®ò®°àÿ ÿâ«ÿåò±ÿ ®¤í®©
è§ ôóí¤à¬åíòà«üí»µ ï°®á«å¬ ±®â°å¬åíí®© ôè§èêèF
‚ íà±ò®ÿùåå â°å¬ÿ ®·åâè¤í®D ·ò® ãèïå°®í»D êàê è íóê«®í»D ó·à±òâóþò â
±è«üí®¬ â§à謮¤å©±òâèèD í® ®í® íå ±â®¤èò±ÿ ê íóê«®íEíóê«®íí®¬ó â§à謮E
¤å©±òâèþD è ·ò® â®®áùå ±óùå±òâóåò øè°®êè© ±ïåêò° ±è«üí® â§à謮¤å©±òâóE
þùèµ ·à±òèö " र®í®âF ‚ ±âÿ§è ± ýòè¬D âà¦íå©øè¬ ÿâ«ÿåò±ÿ â®ï°®± ® ò®¬D
·ò® ®áùåã® è ·å¬ ®ò«è·àåò±ÿ â§à謮¤å©±òâèå °à§«è·í»µ òèï®â र®í®âF ÎáE
ùè¬ ¤«ÿ र®í®â ÿâ«ÿåò±ÿ ±óùå±òâ®âàíèå ®ï°å¤å«åíí®© ±è¬¬åò°èè â èµ â§àE
謮¤å©±òâèèF Ýò® ï°å¦¤å â±åã® ƒ…@PAE±è¬¬åò°èÿD ó±òàí®â«åííàÿ åùå íà §à°å
ÿ¤å°í®© ôè§èêè è °à±ï°®±ò°àíåííàÿ âï®±«å¤±òâèè íà ¤°óãèå òèï» à¤°®í®âF
Àíà«è§ ýê±ïå°è¬åíòà«üí»µ ¤àíí»µ ï°è⮤èò ê §àê«þ·åíèþ ® ±óùå±òâ®âàíèè
᮫åå ø谮ꮩ ±è¬¬åò°èè â® â§à謮¤å©±òâèè र®í®â " ƒ…@QAE±è¬¬åò°èèF
…±òü ®±í®âàíèå ﮫàãàòüD ·ò® ®òê«®íåíèÿ ®ò ƒ…@QAE±è¬¬åò°èè ¬®ãóò á»òü
§íà·èòå«üí»¬èD â ±âÿ§è ± ·å¬ è§ó·åíèå â§à謮¤å©±òâèÿ ±ò°àíí»µ ·à±òèöD è
ï°å¦¤å â±åã® ãèïå°®í®âD ï°å¤±òàâ«ÿåò ®±®á»© èíòå°å±D ﮱꮫüêó ¤«ÿ íèµ
íàê®ï«åí íàè᮫åå ®áøè°í»© ýê±ïå°è¬åíòà«üí»© ¬àòå°èà« @íå ±·èòàÿD °àE
§ó¬ååò±ÿD íóê«®í®â è ¤àíí»µ ÿ¤å°í®© ôè§èêèAF Τíàê® èíô®°¬àöèÿ ® â§àèE
¬®¤å©±òâèè ãèïå°®í®â ¤®±òàò®·í® ±ïåöèôè·íàX ¤àíí»å ® ãèïå°®íEíóê«®íí®¬
°à±±åÿíèè ®·åíü ±êó¤í»D à ï°®±òå©øèå ¤âóµ·à±òè·í»å ãèïå°®íEíóê«®íí»å
±è±ò嬻 íå ±óùå±òâóþò â ±âÿ§àíí®¬ ±®±ò®ÿíèè è â ò® ¦å â°å¬ÿ è§âå±ò» ýíå°E
ãèè ±âÿ§è ®±í®âí»µ è ⮧áó¦¤åíí»µ ±®±ò®ÿíè© ¬í®ãèµ ±è±òå¬D ±®¤å°¦àùèµD
íà°ÿ¤ó ± íå±ê®«üêè¬è íóê«®íà¬èD ®¤íó è«è ¤âå ΛE·à±òèö»F ‚âè¤ó ýò®ã® â»E
⮤» ® µà°àêòå°å ΛN Eâ§à謮¤å©±òâèÿ ®±í®â»âàþò±ÿ â ®±í®âí®¬ íà °à±·åòå
±è±òå¬ ò°åµ è ᮫åå ·à±òèöF Ðৰàá®òêå ýôôåêòèâí»µ ¬åò®¤®â °à±·åòà ±èE
±òå¬ ±®¤å°¦àùèµ ®ò Qx ¤® Tòè ·à±òèö ó¤å«åí® â ¤è±±å°òàöèè §íà·èòå«üí®å
âíè¬àíèåF Îò¬åòè¬D ·ò® ¤«ÿ °à±·åòà ò®·í®ã® §íà·åíèÿ ýíå°ãèè ⠤豱å°òàE
öèè è±ï®«ü§óåò±ÿ í൮¦¤åíèå êàê åå âå°µíå©D òàê è íè¦íå© ®öåíêèF Îò¬åòè¬D
·ò® ±à¬à ï°®á«å¬à íå±ê®«üêèµ ·à±òèö ÿâ«ÿåò±ÿ âå±ü¬à àêòóà«üí®©D ê®ò®°àÿ
⮧íèêàåò ï°è °à±±¬®ò°åíèè °à§«è·í»µ @êâà°ê®â»µD ÿ¤å°í»µ è àò®¬í»µA ±èE
񕆪F
—ò® êà±àåò±ÿ àêòóà«üí®±òè ãèïå°ÿ¤å°í®© òå¬àòèêèD ò® ®ò¬åòè¬ ï°å¦¤å


2
â±åã®D ·ò® §à ï°®øå¤øèå 㮤» å© á»«è ï®±âÿùåí» ¬í®ãèå ±®òíè ýê±ïå°è¬åíE
òà«üí»µ è òå®°åòè·å±êèµ °àá®òD ﰮ⮤ÿò±ÿ ±ïåöèà«è§è°®âàíí»å ãèïå°ÿ¤å°E
í»å ê®íôå°åíöèèF Ãèïå°ÿ¤å°í»å è±±«å¤®âàíèÿ âå¤óò±ÿ â âå¤óùèµ è±±«å¤®âàE
òå«ü±êèµ öåíò°àµD òàêèµ êàê Á°óêµåâåí±ê®© «àá®°àò®°èèD –…ÐÍåD ȱ±«å¤®E
âàòå«ü±ê®¬ öåíò°å Ê…ÊD â ¤°óãèµF Îò¬åòè¬D íàê®íåöD ·ò® ⠱଻å ï®±«å¤íèå
㮤» íàá«þ¤àåò±ÿ â±ï«å±ê ãèïå°ÿ¤å°í»µ °àá®òD ±âÿ§àíí»© ± ï°®âå¤åíèå¬ íà
Ê…Ê í®â»µ ýê±ïå°è¬åíò®â ¤«ÿ ﮫó·åíèÿ òÿ¦å«»µ ãèïå°ÿ¤å° è ¤â®©í»µ ãèE
ïå°ÿ¤å° ± ﮬ®ùüþ °åàêöè© @K + D π + A è @K ’ D K + AF


–å«ü °àá®ò»
–å«ü °àá®ò» ±®±ò®èò â è§ó·åíèè ±â®©±òâ ΛN è ΛΛ’â§à謮¤å©±òâèÿ íà ®±E
í®âàíèè òå®°åòè·å±ê®ã® àíà«è§à è¬åþù婱ÿ â íà±ò®ÿùåå â°å¬ÿ ýê±ïå°è¬åíE
òà«üí®© èíô®°¬àöèèD ®òí®±ÿù婱ÿ ã«àâí»¬ ®á°à§®¬ ê ýíå°ãèÿ¬ ±âÿ§è ãèïåE
°ÿ¤å°F Ðåøåíèå ï®±òàâ«åíí®© §à¤à·è ï®ò°åá®âà«® °à§°àá®òêè ýôôåêòèâí»µ
¬åò®¤®â °à±·åòà ±è±òå¬ íå᮫üø®ã® ·è±«à ·à±òèöD ê®ò®°»å ®áå±ïå·èâà«è á»
íà¤å¦í®±òü ®ï°å¤å«åíèÿ ýíå°ãèèD à ï°è è±ï®«ü§®âàíèè ¬®¤å«å© ê«à±òå°í®E
ã® òèïà ¤«ÿ °à±·åòà ±è±òå¬ á®«åå øå±òè ·à±òèö " èµ ê°èòè·å±ê®ã® àíà«è§àF
–å«üþ °àá®ò» òàê¦å ÿâ«ÿåò±ÿ è±ï®«ü§®âàíèå í੤åíí»µ ï®òåíöè૮⠤«ÿ
ï°®ãí®§è°®âàíèÿ ±â®©±òâ ãèïå°ÿ¤å° è ±óïå°ÿ¤å°F


Íàó·íàÿ í®âè§íà °àá®ò»
‚ ¤è±±å°òàöèè ﮫó·åí» ±«å¤óþùèå í®â»å °å§ó«üòàò»X

IF Íà ®±í®âå âà°èàöè®íí®ã® ¬åò®¤à °à±·åòà ï°®âå¤åí àíà«è§ ýôôåêòèâí®E
±òè °à§«è·í»µ âà°èàíò®â íè¦íèµ ®öåí®ê ýíå°ãèè ¤«ÿ ±è±òå¬ íå±ê®«üêèµ
Q
·à±òèö @EL D EL D EL D EL A è ï®êà§àíà âà¦í®±òü ±®ï®±òàâ«åíèÿ âå°µíèµ
T W H

@EU A è íè¦íèµ @EL A ®öåí®ê ¤«ÿ í൮¦¤åíèÿ ò®·í®ã® §íà·åíèÿ ýíå°ãèèF

PF Ï®êà§àí®D ·ò® â ±«ó·àå ê®°®òꮤ婱òâóþùèµ ±è« è¬ååò ¬å±ò® «èíå©íàÿ
Q
§àâè±è¬®±òü ¬å¦¤ó EL è EU D à òàê¦å ¬å¦¤ó EL è EU ï°è 觬åíåíèè
T

·è±«à ï°®áí»µ ôóíêöè© nF

QF Ðৰàá®òàíà ï°®öå¤ó°à â»±®ê®ò®·í»µ °à±·åò®â EU è EL ¤«ÿ ±è±òå¬ ò°åµD
·åò»°åµD ïÿòè è øå±òè ·à±òèö è ï®êà§àí®D ·ò® ¤«ÿ ÿ¤å°í»µ ±è±òå¬ ýê±E
Q
ò°àﮫÿöèÿ EL D EL è EU ê n ’ ∞ ®áå±ïå·èâàåò â»±®êóþ ò®·í®±òü
T
3
®ï°å¤å«åíèÿ ýíå°ãèè ï°è ®áúåêòèâí®© ®öåíêå ï°å¤å«®â ò®·í®±òè °à±·åE
òàF

RF ϰ夫àãàåò±ÿ êà°êà±í»© âà°èàíò ï°®áí»µ ôóíêöè©D ê®ò®°»© ¤«ÿ êóE
«®í®â±êèµ ¤âóµöåíò°®â»µ ±è±òå¬ ®áå±ïå·èâàåò ï® ±°àâíåíèþ ± ¤°óãè¬è
¬åò®¤à¬è â»±®êóþ ò®·í®±òü ï°è íàè¬åíüøå© ò°ó¤®å¬ê®±òè °à±·åò®âF

SF Ïóòå¬ °åøåíèÿ ®á°àòí®© §à¤à·è ừ í੤åí ôåí®¬åí®«®ãè·å±êè© ΛN E
ï®òåíöèà«D ê®ò®°»© ®áå±ïå·èâàåò ï°àâè«üí®å ®ïè±àíèå ýíå°ãåòè·å±ê®© è
ó㫮⮩ §àâè±è¬®±òè ±å·åíè© ΛpE°à±±åÿíèÿ è ýíå°ãè© ±âÿ§è ®±í®âí»µ è
⮧áó¦¤åíí»µ ±®±ò®ÿíè© ãèïå°ÿ¤å° 1sE®á®«®·êè @Λ HD Λ HD Λ H— D Λ HeD Λ He—
3 4 4 4 4

è Λ HeA â ï°å¤å«àµ ®øèá®ê ýê±ïå°è¬åíòàF
5


TF Íà ®±í®âå ±®ï®±òàâ«åíèÿ °à±·åò®â ¤âóµD ò°åµD ·åò»°åµ è ïÿòèE·à±òè·í»µ
ãèïå°ÿ¤å° 1sE®á®«®·êè è ±®®òâåò±òâóþùèµ ÿ¤å°E®±ò®â®â àíà«è§è°óåò±ÿ
ò®·í®±òü è 󱫮âèÿ ï°è¬åí謮±òè ê«à±òå°í®© ¬®¤å«è ãèïå°ÿ¤å° è ¬®¤åE
«è Λ+®±ò®âF

UF ‚ °à¬êൠ¬®¤å«è Λ+®±ò®â °à±±·èò»âàþò±ÿ áå§ ââå¤åíèÿ ¤®ï®«íèòå«üE
í»µ ïà°à¬åò°®â ýíå°ãèè ±âÿ§è ãèïå°ÿ¤å° 1pE®á®«®·êè è òÿ¦å«»µ ãèïåE
°ÿ¤å° è ï®ê৻âàåò±ÿ ±®®òâåò±òâèå °å§ó«üòàò®â ⻷豫åíè© ± ýê±ïå°èE
¬åíò®¬F

VF ȧ 󱫮âèÿ ±®ã«à±®âàíèÿ ± ýê±ïå°è¬åíò®¬ °å§ó«üòàò®â àêêó°àòí»µ øåE
±òè·à±òè·í»µ °à±·åò®â ¤â®©í®ã® ãèïå°ÿ¤°à ΛΛ He í൮¤ÿò±ÿ µà°àêòå°èE
6

±òèêè ï®òåíöèà«à ΛΛEâ§à謮¤å©±òâèÿF

WF Àíà«è§è°óåò±ÿ ⮧¬®¦í®±òü ±®ã«à±®âàíèÿ í੤åíí»µ ⠰৫è·í»µ ýê±E
ïå°è¬åíòൠýíå°ãè© ¤â®©í»µ ãèïå°ÿ¤å° ΛΛ Be è ΛΛ B @à òàê¦å ΛΛ Li è ΛΛ SiA
10 13 10 32

± ýíå°ãèå© ±âÿ§è ãèïå°ÿ¤°à ΛΛ He íà ®±í®âå å¤èí®ã® ΛΛEï®òåíöèà«àF
6


IHF Íà ®±í®âå êâà°ê®â®© ±è¬¬åò°èè ï°®ãí®§è°óþò±ÿ ±â®©±òâà ±óïå°ÿ¤å°F


Ï°àêòè·å±êàÿ öåíí®±òü °àá®ò»
Ðৰàá®òàíí»å ⠤豱å°òàöèè ¬åò®¤» ò®·í®ã® °à±·åòà ýíå°ãèè ±è±òå¬
íå±ê®«üêèµ ·à±òèöD âê«þ·àþùèå í൮¦¤åíèå âå°µíå© è íè¦íå© ®öåíêè ýíå°E
ãèè ¬®ãóò á»òü è±ï®«ü§®âàí» ï°è °à±·åòå êâà°ê®â»µD ÿ¤å°í»µD àò®¬í»µ è
¬®«åêó«ÿ°í»µ ±è±òå¬F


4
Í੤åíí»å ⠤豱å°òàöèè ï®òåíöèà«» ΛN è ΛΛEâ§à謮¤å©±òâèÿ ﮧ⮫ÿE
þò ﰮ⮤èòü °à±·åò» °à§«è·í»µ ï°®öå±±®âD â ê®ò®°»µ ó·à±òâóþò ãèïå°®í»F
Ï°®ãí®§è°óþò±ÿ ±â®©±òâà ®±í®âí»µ è ⮧áó¦¤åíí»µ ±®±ò®ÿíè© íåê®ò®°»µ
ãèïå°ÿ¤å°D à òàê¦å ±â®©±òâà ±óïå°ÿ¤å°F


Àï°®áàöèÿ °àá®ò»
αí®âí»å °å§ó«üòàò» ¤è±±å°òàöèè ¤®ê«à¤»âà«è±ü íà ±«å¤óþùèµ ê®íôå°åíE
öèÿµ è ±å¬èíà°àµX

IF vss ¬å¦¤óíà°®¤í®å ±®âåùàíèå ï® ÿ¤å°í®© ±ïåêò°®±ê®ïèè è ±ò°óêòó°å
àò®¬í®ã® ÿ¤°àF Ì®±êâàD PHHP 㮤F

PF vsss ¬å¦¤óíà°®¤í®å ±®âåùàíèå ï® ÿ¤å°í®© ±ïåêò°®±ê®ïèè è ±ò°óêòó°å
àò®¬í®ã® ÿ¤°àF Ì®±êâàD PHHQ 㮤F

QF ‘å¬èíà° «àá®°àò®°èè òå®°åòè·å±ê®© ôè§èêè ÎÈßÈ @ﮤ °óê®â®¤±ò⮬
‚F ÁF Áå«ÿåâàAF „óáíàD PHHR 㮤F

RF vs† ¬å¦¤óíà°®¤í®å ±®âåùàíèå ï® ÿ¤å°í®© ±ïåêò°®±ê®ïèè è ±ò°óêòó°å
àò®¬í®ã® ÿ¤°àF Áå«ã®°®¤D PHHR 㮤F

SF ˆsˆ åâ°®ï婱êàÿ ê®íôå°åíöèÿ ï® ï°®á«å¬à¬ ±è±òå¬ íå᮫üø®ã® ·è±«à
·à±òèö â ôè§èêè @4„he IWth iurope—n gonferen™e on pewEfody €ro˜lems
in €hysi™s4AF ð®íèíãåí @Íè¤å°«àí¤»AD PHHR 㮤F

TF ‘å¬èíà° ÍÈÈß” ÌÓD Ì®±êâà PHHR 㮤F

UF ‘å¬èíà° â ÐÍ– ¾Êó°·àò®â±êè© èí±òèòóò¿D Ì®±êâà PHHS 㮤F


Ïóá«èêàöèè
Ï® òå¬å ¤è±±å°òàöèè ®ïóá«èê®âàíà PI °àá®òà ‘I!PI“F


‘ò°óêòó°à è ®áúå¬ °àá®ò»
Ðàá®òà ±®¤å°¦èò ââå¤åíèåD ·åò»°å ã«àâ»D §àê«þ·åíèå è ±ïè±®ê «èòå°àòó°»
è§ QIR íàè¬åí®âàíè©F ‚ ±®±òàâ °àá®ò» âµ®¤ÿò PT òàá«èö è PR è««þ±ò°àöèèF
Îáúå¬ °àá®ò» ±®±òàâ«ÿåò IIW ±ò°àíèöF


5
Ê°àòêè© ®á§®° °àá®ò»
‚ ïå°â®© ã«àâå ¤àåò±ÿ ê°àòêè© ®á§®° ®±í®âí»µ ýê±ïå°è¬åíòà«üí»µ ±ï®±®E
á®â ﮫó·åíèÿ è °åãè±ò°àöèè ãèïå°ÿ¤å°F Ï°è⮤ÿò±ÿ è§âå±òí»å ê íà±ò®ÿùå¬ó
¬®¬åíòó ýê±ïå°è¬åíòà«üí»å ãèïå°ÿ¤å°í»å ¤àíí»åF Íàè᮫üøè© ®áúå¬ è¬åE
þùèµ±ÿ ýê±ïå°è¬åíòà«üí»µ ¤àíí»µ ®òí®±èò±ÿ ê â§à謮¤å©±òâèþ ΛEãèïå°®íà
± íóê«®íà¬èF ϰ妤å â±åã® ýò® ﮫí»å ±å·åíèÿ è óã«®â»å °à±ï°å¤å«åíèÿ
°à±±åÿíèÿ ΛEãèïå°®í®â íà ï°®ò®íàµF “ê৻âàåò±ÿD ·ò® è¬åþùèå±ÿ ¤àíí»å
ï® ãèïå°®íEíóê«®íí®¬ó °à±±åÿíèþ §íà·èòå«üí® áå¤íåå ¤àíí»µ ï® íóê«®íE
íóê«®íí®¬ó °à±±åÿíèþ è íå ﮧ⮫ÿþò ó¤®â«åòâ®°èòå«üí® â®±±òàí®âèòü ï®
íè¬ ±â®©±òâà ãèïå°®íEíóê«®íí»µ â§à謮¤å©±òâè©D êàê ýò® ¬®¦í® ±¤å«àòü â
±«ó·àå íóê«®íEíóê«®íí®ã® â§à謮¤å©±òâèÿF Τíàê® è¬ååò±ÿ ¤®â®«üí® §íàE
·èòå«üí»© ®áúå¬ ýê±ïå°è¬åíòà«üí®© èíô®°¬àöèè ï® ±âÿ§àíí»¬ ±®±ò®ÿíèE
ÿ¬ ΛEíóê«®íí»µ ±è±òå¬ @ãèïå°ÿ¤°à¬AD ê®ò®°»© ï°®¤®«¦àåò ï®ï®«íÿòü±ÿ è
ï® ±å© ¤åíüF ’àêD ®òí®±èòå«üí® íå¤àâí® ó¤à«®±ü 觬å°èòü ýíå°ãèè ®±í®âí»µ
±®±ò®ÿíè© è ýíå°ãèè ®¤í®·à±òè·í»µ ⮧áó¦¤åíè© òÿ¦å«»µ ΛEãèïå°ÿ¤å°D íå
ï°åê°àùàþò±ÿ ï®è±êè ãèïå°ÿ¤å°D ±®¤å°¦àùèµ á®«åå ®¤í®© ΛE·à±òèö»D è ãèE
ïå°ÿ¤å°D ±®¤å°¦àùèµ ¤°óãèå ±ò°àíí»å ·à±òèö»F “âå«è·åíèå °à§°åøàþùå©
±ï®±®áí®±òè ¤åòåêò®°®â è µà°àêòå°è±òèê ïó·ê®â ·à±òèö ﮧ⮫ÿåò ﮫó·àòü
᮫åå ¤åòà«üí»å ±ïåêò°» ãèïå°ÿ¤å°F Ýòè ¤àíí»å ï® ãèïå°ÿ¤°à¬D ±®â¬å±òí®
± ¤àíí»¬è ï® °à±±åÿíèþD ó¦å ﮧ⮫ÿþò ó¤®â«åòâ®°èòå«üí® â®±±òàí®âèòü
µà°àêòå°è±òèêè ãèïå°®íEíóê«®íí»µ â§à謮¤å©±òâè©D ·ò®D ®¤íàê®D ÿâ«ÿåò±ÿ
âå±ü¬à íå ï°®±ò®© §à¤à·å©F
‚ ò®© ¦å ã«àâå ®ïè±»âàþò±ÿ ﮤµ®¤»D è±ï®«ü§óå¬»å ¤«ÿ ®ï°å¤å«åíèÿ µàE
°àêòå°è±òèê ãèïå°®íEíóê«®íí»µ è ãèïå°®íEãèïå°®íí»µ â§à謮¤å©ò±âè© íà
®±í®âå ýê±ïå°è¬åíòà«üí»µ ¤àíí»µF ’àêè¬è ﮤµ®¤à¬è ÿâ«ÿþò±ÿ ®ï°å¤å«åíèå
ï®òåíöèà«®â â§à謮¤å©±òâèÿ ΛN è ΛΛ íà ®±í®âå ¬å§®íí®© òå®°èè @µ®°®ø®
§à°åꮬåí¤®âàâøå© ±åáÿ ï°è ®ïè±àíèè íóê«®íEíóê«®íí®ã® â§à謮¤å©±òâèÿA
è«è ôåí®¬åí®«®ãè·å±êèF
‚ ã«àâå ï°èâå¤åí» ®±í®âí»å ï°èíöèï» ¬å§®íí®© òå®°èè ãèïå°®íE
íóê«®íí»µ â§à謮¤å©±òâè© è ®ïè±»âàþò±ÿ ¤®±òèãíóò»å íà òåêóùè© ¬®¬åíò
â °à¬êൠòàê®ã® ﮤµ®¤à °å§ó«üòàò»F “ê৻âàåò±ÿD ·ò® è¬åþùåå±ÿ ê íà±ò®ÿE
ùå¬ó â°å¬åíè ¬å§®íí»å ï®òåíöèà«» µ®°®ø® ®ïè±»âàþò ãèïå°®íEíóê«®íí®å
°à±±åÿíèåD ®¤íàê® íå ¬®ãóò ¤®±òàò®·í® µ®°®ø® ®ïè±àòü ýíå°ãèè ±âÿ§àíí»µ
±®±ò®ÿíè© ΛEíóê«®íí»µ ±è±òå¬F Ýòà ò°ó¤í®±òü ±âÿ§àíà â ïå°âóþ ®·å°å¤ü
±® ±«®¦í®±òüþ °à±·åòà ±âÿ§àíí»µ ±è±òå¬D ê®ò®°àÿ ±òàí®âèò±ÿ ï°àêòè·å±êè


6
íåï°å®¤®«è¬®© ¤«ÿ ¬å§®íí»µ ï®òåíöèà«®âF
„°óãè¬ ï®¤µ®¤®¬D µ®°®ø® §à°åꮬåí¤®âàâøè¬ ±åáÿ â ®ïè±àíèè ãèïå°®íE
íóê«®íí»µ è ãèïå°®íEãèïå°®íí»µ â§à謮¤å©±òâè© ÿâ«ÿåò±ÿ ôåí®¬åí®«®ãèE
·å±êè© ï®¤µ®¤ ê ®ï°å¤å«åíèþ ï®òåíöèà«®â ΛN è ΛΛ â§à謮¤å©±òâè©F ’àꮩ
ﮤµ®¤ ﮧ⮫ÿåò ﮫó·èòü ï®òåíöèà«»D °à±·åò» ± ê®ò®°»¬è §íà·èòå«üí®
«ó·øå ±®âïà¤àþò ± ýê±ïå°è¬åíòà«üí»¬è ¤àíí»¬èF Τíàê® è §¤å±ü â±òàåò
ï°®á«å¬àD ±âÿ§àííàÿ ±® ±«®¦í®±òüþ °à±·åò®â ±è±òå¬ á®«åå ¤âóµ ·à±òèöF “êàE
§»âàåò±ÿD ·ò® è¬åþùèå±ÿ íà ±å㮤íÿøíè© ¤åíü ôåí®¬åí®«®ãè·å±êèå ï®òåíE
öèà«» â§à謮¤å©±òâèÿ ΛN í央±òàò®·í® µ®°®ø® ®ïè±»âàþò ýíå°ãèè ±âÿ§è
ãèïå°ÿ¤å°F

‚ò®°àÿ ã«àâà ¤è±±å°òàöèè ï®±âÿùåíà ¬åò®¤à¬ °à±·åò®â ±è±òå¬ íå᮫üø®E
ã® ·è±«à ·à±òèöF
‚ íà·à«å ã«àâ» ¤àåò±ÿ ê°àòêàÿ µà°àêòå°è±òèêà íàè᮫åå °à±ï°®±ò°àíåíE
í»µ ¬åò®¤®â °à±·åò®âD ê®ò®°»å âê«þ·àþò ¬åò®¤ •à°ò°èE”®êàD ¬åò®¤ ”à¤E
¤ååâàD ¬åò®¤ ãèïå°±ôå°è·å±êèµ ôóíêöè© @KEãà°¬®íèêAD ¬åò®¤ Ì®íòåEÊà°«®D
¬åò®¤ ê®íå·í»µ ý«å¬åíò®âD à¤èàáàòè·å±êè© è âà°èàöè®íí»© ¬åò®¤»F ȧ â±åµ
è¬åþùèµ±ÿ ¬åò®¤®âD âà°èàöè®íí»© ¬åò®¤ ÿâ«ÿåò±ÿ íàè᮫åå óíèâå°±à«üí»¬
â ®òí®øåíèè µà°àêòå°è±òèê ·à±òèö è èµ ·è±«àD à ê°®¬å ò®ã® ®í ﮧ⮫ÿåò
⻷豫èòü íå ò®«üê® âå°µíþþD í® è íè¦íþþ ®öåíêó ýíå°ãèèF Ȭåíí® ®í ừ
è§á°àí ¤«ÿ °à±·åòà ±âÿ§àíí»µ ±è±òå¬ â ¤è±±å°òàöè®íí®© °àá®òåF Ï®ýò®¬ó
âà°èàöè®íí»© ¬åò®¤ ®ïè±»âàåò±ÿ íàè᮫åå ﮤ°®áí®F Ì®¦í® ⻤å«èòü ò°è
®±í®âí»å ±®±òàâ«ÿþùèå âà°èàöè®íí®ã® ¬åò®¤àD â«èÿþùèå íà ò®·í®±òü è ±ê®E
°®±òü âà°èàöè®íí»µ °à±·åò®âF Ýò® â»á®° áà§è±í»µ ôóíêöè© âà°èàöè®íí®ã®
°à§«®¦åíèÿD ï°®öå¤ó°à ®ïòè¬è§àöèè ïà°à¬åò°®â è ®ï°å¤å«åíèå ®ê®í·àòå«üE
í®ã® °å§ó«üòàòà è åã® ò®·í®±òè íà ®±í®âàíèè ï°®âå¤åíí»µ °à±·åò®âF
Íàè᮫åå °à±ï°®±ò°àíåíí»¬è âà°èàíòà¬è áà§è±í»µ ôóíêöè© ¤«ÿ °à±·åòà
±è±òå¬ íå᮫üø®ã® ·è±«à ·à±òèö ÿâ«ÿþò±ÿ ﮫèí®¬èà«üí»©D ýê±ï®íåíöèà«üE
í»© è ãàó±±®â±êè© áà§è±F ȱﮫü§®âàíèå ¤«ÿ °à§«®¦åíèÿ ⮫í®â®© ôóíêöèè
ﮫèí®¬èà«üí®ã® áà§è±àD ï°è âê«þ·åíèè ®ò°èöàòå«üí»µ è ¤°®áí»µ ±òåïåíå©D
à òàê¦å «®ãà°èô¬è·å±êèµ ·«åí®âD ﮧ⮫諮 ± â»±®ê®© ò®·í®±òüþ °à±±·èE
òàòü ®¤í®öåíò°®â»å ±è±ò嬻D ®¤íàê® ýò®ò ±ï®±®á ï°àêòè·å±êè íå ﮧ⮫ÿåò
°à±±·èò»âàòü ±è±ò嬻 ± ®¤èíàê®â»¬è è«è á«è§êè¬è ¬à±±à¬èF ‚ ýò®¬ ±«ó·àå
§íà·èòå«üí®å ï°åè¬óùå±òâ® è¬åþò ýê±ï®íåíöèà«üí»å è ãàó±±®â±êèå áà§è±E
í»å ôóíêöèèF Ýê±ï®íåíöèà«üí»å ôóíêöèè ®áå±ïå·èâàþò §íà·èòå«üí® á®«åå
â»±®êóþD ï® ±°àâíåíèþ ± ãàó±±®â±êè¬èD ò®·í®±òü ï°è °à±·åòൠò°åµ·à±òè·E

7
í»µ êó«®í®â±êèµ ±è±òå¬F ‚ ±«ó·àå ± ÿ¤å°í»¬è ï®òåíöèà«à¬èD ®ò«è·èå ¬å¦¤ó
ýòè¬è áà§è±à¬è íà¬í®ã® ¬åíåå §íà·èòå«üí®D ®¤íàê® ãàó±±®â±êèå ôóíêöèèD â
®ò«è·èå ®ò ýê±ï®íåíöèà«üí»µD ¬®ãóò ï°è¬åíÿòü±ÿ ¤«ÿ °à±·åò®â ±è±òå¬ ï°®E
è§â®«üí®ã® ·è±«à ·à±òèöF
‚ ±«ó·àåD 屫è â§à謮¤å©±òâèÿ ¬å¦¤ó ·à±òèöà¬è è¬ååò µà°àêòå° ®òòà«êèE
âàíèÿ íà ¬à«åíüêèµ °à±±ò®ÿíèÿµD §à¤à·à âà°èàöè®íí»µ °à±·åò®â ± è±ï®«üE
§®âàíèå¬ ï®«èí®¬èà«üí»µD ýê±ï®íåíöèà«üí»µ è ãàó±±®âêèµ ôóíêöè© ó±«®¦E
íÿåò±ÿF Ýò® 󱫮¦íåíèå ±òàí®âèò±ÿ ®·åíü §íà·èòå«üí»¬ ï°è °à±·åòൠ¬®«åE
êó«ÿ°í»µ ±è±òå¬D ã¤å íà°ÿ¤ó ± «åãêè¬è ý«åêò°®íà¬è è¬ååò±ÿ ᮫åå ®¤í®ã®
òÿ¦å«®ã® ÿ¤°àF ’®·í®±òü °à±·åò®â â òàꮬ ±«ó·àå ± è±ï®«ü§®âàíèå¬ óêà§àíE
í»µ â»øå áà§è±®â ®·åíü §íà·èòå«üí® ±íè¦àåò±ÿF “«ó·øåíèÿ ó¤àåò±ÿ ¤®±òè·üD
å±«è ¤®áàâèòü ê ýê±ï®íåíöèà«üí®¬ó áà§è±ó ò°èã®í®¬åò°è·å±êèå ôóíêöèèD
è«è 屫è è±ï®«ü§®âàòü êà°êà±í»© áà§è±D ï°å¤±òàâ«ÿþùè© ±®á®© ãàó±±®â±êèå
ôóíêöèè ±® ±¬åùåíí»¬ ®ò íó«ÿ ¬àê±è¬ó¬®¬F „«ÿ ÿ¤å°í»µ ±è±òå¬D ã¤å ¬à±±»
·à±òèö á«è§êèD ò®·í®±òü °à±·åò®âD â ±«ó·àå íà«è·èÿ ®òòà«êèâàíèÿ íà íå᮫üE
øèµ °à±±ò®ÿíèÿµ @ê®°AD ±íè¦àåò±ÿ íå ±è«üí®F
ȱ±«å¤®âàíèÿ¬ öå«å±®®á°à§í®±òè ï°è¬åíåíèÿ êà°êà±í»µ áà§è±®â ¤«ÿ °à§E
«è·í»µ ±è±òå¬ ï®±âÿùåí ®¤èí °à§¤å« ã«àâ»F ‚ ±«ó·àå è±ï®«ü§®âàíèÿ êà°êà±E
í»µ ôóíêöè© ï® â±å¬ ±âÿ§ÿ¬ ±è±ò嬻D ¬àò°è·í»å ý«å¬åíò» ó¤àåò±ÿ â»·è±E
«èòü â àíà«èòè·å±ê®¬ âè¤å ò®«üê® ¤«ÿ ±è±òå¬ ò°åµ ·à±òèöF …±«è â ±è±òå¬å
è±ï®«ü§®âàòü ò®«üê® ®¤íó êà°êà±íóþ ±âÿ§üD ò® ¬®¦í® ⻤å«èòü ¤âà âè¤à êà°E
êà±í»µ ôóíêöè©X êà°êà±í®Eýê±ï®íåíöèà«üí»©D â ê®ò®°®© è¬ååò±ÿ ®¤íà êà°E
êà±íàÿ ±âÿ§üD à ï® ¤°óãè¬ ±âÿ§ÿ¬ è±ï®«ü§óþò±ÿ ýê±ï®íåíöèà«üí»å ôóíêöèèD
êà°êà±í®Eãàó±±®â±êè©D â ê®ò®°®¬ òàê¦å è¬ååò±ÿ ®¤íà êà°êà±íàÿ ±âÿ§üD í® ï®
¤°óãè¬ ±âÿ§ÿ¬ è±ï®«ü§óþò±ÿ ãàó±±®â±êèå ôóíêöèèF ‚ ±«ó·àå 屫è ﮫ®¦èòü
⮫í®âóþ ôóíêöèþ §àâè±ÿùå© íå ®ò àá±®«þòí®ã® °à±±ò®ÿíèÿ ¬å¦¤ó ·à±òèE
öà¬èD à ®ò âåêò®°®âD ±®å¤èíÿþùèµ ·à±òèö»D ò® ¬®¦í® ï®±ò°®èòü âåêò®°í»å
êà°êà±í»å ôóíêöèèD â ê®ò®°»µ ¬®¦åò á»òü «þá®å ·è±«® êà°êà±í»µ ±âÿ§å©F
„«ÿ òàêèµ ôóíêöè© ¬àò°è·í»å ý«å¬åíò» ãà¬è«üò®íèàíà ó¤àåò±ÿ ⻷豫èòü
¤«ÿ «þá®ã® ·è±«à ·à±òèöD ®¤íàê® ï°è ýò®¬D ⮫í®âàÿ ôóíêöèÿ ï°è®á°åòàåò íå
íó«å⮩ ®°áèòà«üí»© ¬®¬åíòD ·ò® §íà·èòå«üí® óµó¤øàåò ò®·í®±òü °à±·åò®âF
Ï°èâå¤åíí»å ⠰৤å«å PFQ °å§ó«üòàò» °à±·åò®â ï®ê৻âàþòD ·ò® ï°è¬åíåE
íèå êà°êà±í®Eýê±ï®íåíöèà«üí»µ áà§è±í»µ ôóíêöè© ï®§â®«ÿåò ¤®±òè·ü ·°å§E
â»·à©í® â»±®ê®© ò®·í®±òè ¤«ÿ °à±·åòà ò°åµ·à±òè·í»µ ¤âóµöåíò°®â»µ êóE
«®í®â±êèµ ±è±òå¬F ’®·í®±òü °à±·åòà ·åò»°åµ·à±òè·í»µ ¤âóµöåíò°®â»µ ¬®E
«åêó«ÿ°í»µ ±è±òå¬ ± êà°êà±í®Eãàó±±®â±êè¬è ôóíêöèÿ¬è òàê¦å §íà·èòå«üí®

8
ï°åâ®±µ®¤èò ò®·í®±òü °à±·åòà ± ãàó±±®â±êè¬è ôóíêöèÿ¬èF Ê°®¬å ò®ã® âåêò®°E
í»å êà°êà±í»å ôóíêöèè ®ê৻âàþò±ÿ µó¦å ãàó±±®â±êèµF Τíàê® íàè᮫üøåå
âíè¬àíèå ó¤å«åí® ÿ¤å°í»¬ ±è±òå¬à¬F Ï®êà§àí®D ·ò® ï°è¬åíåíèå êà°êà±í»µ
ôóíêöè© â ¤àíí»µ ±è±òå¬àµ ¤àåò íåê®ò®°»© ýôôåêòD í® íå ±ò®«ü §íà·èòå«üE
í»©D êàê ¤«ÿ ¬®«åêó«ÿ°í»µ ±è±òå¬D è íå ®ï°à⤻âàåò ⮧°à±òàíèå ®áúå¬à
⻷豫åíè©D ê®ò®°®å ⮧íèêàåò ï°è è±ï®«ü§®âàíèè êà°êà±í»µ ôóíêöè© ï®
±°àâíåíèþ ± ãàó±±®â±êè¬èF ‚ °å§ó«üòàòåD ¤«ÿ °à±·åòà ÿ¤å°í»µ ±è±òå¬ íå᮫üE
ø®ã® ·è±«à ·à±òèö ⠤豱å°òàöè®íí®© °àá®òå ừè â»á°àí» ãàó±±®â±êèå áàE
§è±í»å ôóíêöèèF
Ï°®öå¤ó°à í൮¦¤åíèÿ è ®ïòè¬è§àöèè íå«èíå©í»µ âà°èàöè®íí»µ ïà°àE
¬åò°®âD ±®±ò®ÿùàÿ è§ ±ò®µà±òè·å±ê®ã® ï®øàã®â®ã® ï®è±êà íà íà·à«üí®¬ ýòàïå
è ï®±«å¤óþùåã® ¤åòå°¬èíè°®âàíí®ã® ï®ê®®°¤èíàòí®ã® ±ïó±êà µ®°®ø® §à°åE
ꮬåí¤®âà«à ±åáÿ â âà°èàöè®íí»µ ⻷豫åíèÿµF Ȭåíí® òàêàÿ ï°®öå¤ó°à
è±ï®«ü§®âà«à±ü ⠤豱å°òàöè®íí®¬ è±±«å¤®âàíèèF
‘®ã«à±í® âà°èàöè®íí®¬ó ï°èíöèïóD ò®·íóþ ⮫í®âóþ ôóíêöèþ ±è±ò嬻
¬®¦í® ﮫó·èòü ï°è °à§«®¦åíèè åå ï® áå±ê®íå·í®¬ó ·è±«ó áà§è±í»µ ôóíêE
öè©F Íà ï°àêòèêå ꮫè·å±òâ® áà§è±í»µ ôóíêöè© ®ã°àíè·åí®F Ï®ýò®¬ó ⮧íèE
êàåò â®ï°®± ® ò®¬ íà±ê®«üê® °à±±·èòàííàÿ ± òàꮩ ⮫í®â®© ôóíêöèå© ýíå°E
ãèÿ ±è±ò嬻 ±®®òâåò±òâóåò ò®·í®¬ó §íà·åíèþF ‚ ᮫üøèí±òâå °àá®ò í൮¦¤åE
íèå ®ê®í·àòå«üí®ã® §íà·åíèÿ ýíå°ãèè è §àê«þ·åíèå ® åã® ò®·í®±òè ±ò°®èò±ÿ
è±µ®¤ÿ è§ àíà«è§à ±µ®¤è¬®±òè °à±±·èòàíí®ã® §íà·åíèÿ ýíå°ãèè ï°è °à§«è·E
í®¬ ·è±«å áà§è±í»µ ôóíêöè©F Τíàê® òàêàÿ §àâè±è¬®±òü ÿâ«ÿåò±ÿ ±«®¦í®©D è
®¤í®§íà·í® óòâå°¦¤àòü ® ò®·í®±òè °à±·åò®â íå«ü§ÿF „®±ò®èí±ò⮬ âà°èàöèE
®íí®ã® ¬åò®¤à ïå°å¤ ¤°óãè¬è ÿâ«ÿåò±ÿ ⮧¬®¦í®±òü íà°ÿ¤ó ± âå°µíå© ®öåíE
ꮩ ýíå°ãèè ±è±ò嬻D ï®±·èòàòü íè¦íþþ ®öåíêó ýíå°ãèèF Ýò® ¬®¦í® ±¤å«àòü
°à§«è·í»¬è ±ï®±®áà¬èF ‚ ¤è±±å°òàöè®íí®© °àá®òå °à±±¬àò°èâàþò±ÿ ·åò»°å
⮧¬®¦í»µ âà°èàíòà ⻷豫åíèÿ íè¦íå© ®öåíêèF Ýò® ®öåíêè ’å¬ï«à ‘PP“D
Ю¬áå°ãà ‘PQ“ @±¬F òàê¦å ‘PR“AD ‚à©íøòà©íà ‘PSD PT“D à òàê¦å •®««à è Ï®E
±òà ‘PU“F Êàê ï®êà§à«è °à±·åò»D ®öåíêè •®««à è Ï®±òà ÿâ«ÿþò±ÿ íàè᮫åå
¤à«åêè¬è ®ò âå°µíå© ®öåíêèF „«ÿ ±è±òå¬ ò°åµ ·à±òèö ®öåíêè ’å¬ï«àD Ю¬E
áå°ãà è ‚à©øòà©íà ±®âïà¤àþò ± âå°µíå© ®öåíꮩ ± ò®·í®±òüþ ¤® ¤âóµEò°åµ
§íà·àùèµ öèô°F Τíàê® ï°è ïå°åµ®¤å ê ±è±òå¬à¬ ᮫üøåã® ·è±«à ·à±òèö ýòè
®öåíêè ®ò¤à«ÿþò±ÿ ®ò âå°µíå© è ¤«ÿ ±è±òå¬ ïÿòè è øå±òè ·à±òèöD ï°è ·è±«å
áà§è±í»µ ôóíêöè© â âà°èàöè®íí®¬ °à§«®¦åíèè ï®°ÿ¤êà ïÿòè ±®òåíD ±òàí®E
âÿò±ÿ íå ï°èã®¤í»¬è ¤«ÿ ®ï°å¤å«åíèÿ ò®·í®±òè °à±·åòà êàê °à§í®±òè ¬å¦¤ó
âå°µíå© è íè¦íå© ®öåíꮩF Τíàê® å±«è °à±±¬®ò°åòü §àâè±è¬®±òü âå°µíå©

9
®öåíêè ®ò íè¦íå© ï°è °à§«è·í®¬ ·è±«å áà§è±í»µ ôóíêöè© â âà°èàöè®íí®¬
°à§«®¦åíèèD ®ê৻âàåò±ÿD ·ò® ¤«ÿ ÿ¤å°í»µ ±è±òå¬ ¤«ÿ íè¦íèµ ®öåí®ê ï®
’å¬ï«ó è Ю¬áå°ãóD òàêàÿ §àâè±è¬®±òü ÿâ«ÿåò±ÿ ï°àêòè·å±êè «èíå©í®©F Ýò®
ﮧ⮫ÿåò ±·èòàòü ò®·í»¬ §íà·åíèå¬ ýíå°ãèè ò®·êó ïå°å±å·åíèÿ ã°àôèêà §àE
âè±è¬®±òè âå°µíå© ®öåíêè ýíå°ãèè ®ò íè¦íå© ± ï°ÿ¬®©D íà ê®ò®°®© âå°µíÿÿ
®öåíêà °àâíà íè¦íå©F Ëèíå©íàÿ §àâè±è¬®±òü ừà ï°®âå°åíà íà ¬®¤å«üí»µ
±è±òå¬àµ ÿ¤å°í®ã® òèïàF Îò¬åòè¬D ·ò® àíà«®ãè·íàÿ §àâè±è¬®±òü ¤«ÿ íè¦E
íå© ®öåíêè ‚à©íøòà©íà §íà·èòå«üí® ®òê«®íÿåò±ÿ ®ò «èíå©í®©F Ȭåíí® òàêàÿ
ï°®öå¤ó°à ýê±ò°àﮫÿöèè íè¦íèµ è âå°µíèµ ®öåí®ê è±ï®«ü§®âà«à±ü â °àá®òå
¤«ÿ °à±·åòà ÿ¤å°í»µ ¬à«®·à±òè·í»µ ±è±òå¬F

‚ ò°åòüå© ã«àâå ïóòå¬ °åøåíèÿ ®á°àòí®© ÿ¤å°í®© §à¤à·è ±ò°®èò±ÿ ï®òåíE
öèà« ΛN Eâ§à謮¤å©±òâèÿ íà ®±í®âå àíà«è§à ýíå°ãè© ±âÿ§è «åãêèµ ãèïå°ÿ¤å°
è ¤àíí»µ ï® íè§ê®ýíå°ãåòè·å±ê®¬ó óï°ó㮬ó ΛpE°à±±åÿíèþF Ï°è ï®±ò°®åE
íèè ï®òåíöèà«à ï°è¬åíÿ«±ÿ ôåí®¬åí®«®ãè·å±êè© ï®¤µ®¤F ’® å±òü è±ê૱ÿ
ï®òåíöèà« â íàè᮫åå ï°®±ò®© ô®°¬åD ± ¬èíè¬à«üí»¬ ꮫè·å±ò⮬ ïà°à¬åòE
°®âD ê®ò®°»© á» ï®§â®«è« ®ïè±àòü è¬åþùèå±ÿ ¤àíí»å ï® ãèïå°®íEíóê«®íí»¬
â§à謮¤å©±òâèÿ¬F Ï°è ýò®¬D è±µ®¤ÿ è§ àíà«è§à ýê±ïå°è¬åíòà«üí»µ ¤àíí»µD
¤å«à«è±ü ±«å¤óþùèå ï°å¤ï®«®¦åíèÿX ï®òåíöèà« ¤®«¦åí á»òü
IF §íàê®ïå°å¬åíí»¬ @±®¤å°¦àòü ï°èòÿãèâàþùóþ è ®òòà«êèâàþùóþ ·à±òèAD

PF ±ïèí®â®§àâè±è¬»¬ @â§à謮¤å©±òâèå ΛN ±è«üíåå â ±®±ò®ÿíèè ± àíòèïàE
°à««å«üí»¬è ±ïèíà¬èAD

QF §à°ÿ¤®â®§àâè±è¬»¬ @â§à謮¤å©±òâèå Λp ±è«üíååD ·å¬ ΛnAD

RF ®±«àá«ÿòü±ÿ ï°è íà«è·èè â ±è±òå¬å ·åò»°åµ è«è ᮫åå íóê«®í®âF
“·èò»âàÿ ýòè ï°å¤ï®«®¦åíèÿD ï®òåíöèà« ΛN Eâ§à謮¤å©±òâèÿ è±ê૱ÿ â âèE
¤åX

@IA
VΛN = ±V c (r)(1 + »T3 ) + V σ (r)(σΛ σN ),
ã¤å V c (r) è V σ (r) " §íàê®ïå°å¬åíí»å ï®òåíöèà«»D T3 " ï°®åêöèÿ 觮±ïèE
íà íóê«®íàD à ± " ïà°à¬åò° ®±«àá«åíèÿ ΛN Eâ§à謮¤å©±òâèÿF Ï°è â»á®°å
°à¤èà«üí®© §àâè±è¬®±òè ΛN Eï®òåíöèà«à â âè¤å ãàó±±®â±êèµ ôóíêöè© §íàê®E
ïå°å¬åíí»© µà°àêòå° ΛN Eï®òåíöèà«à ïå°å¤àåò±ÿ ±ó¬¬à¬è ï°èòÿãèâàþùå©
@aA è ®òòà«êèâàþùå© @rA ·à±òå© ¤«ÿ V c (r) è V σ (r)
@PA
V c,σ (r) = Vac,σ exp(’µa r2 ) + Vrc,σ exp(’µr r2 ).

10
Ðà±·åò ãèïå°ÿ¤å°í»µ ±è±òå¬ 3 rD 4 rD 4 reD 5 reD à òàê¦å ⮧áó¦¤åíí»µ ±®E
Λ Λ Λ Λ
±ò®ÿíè© 4 r— è 4 re— ï°®è§â®¤è«±ÿ ± ﮫó°åà«è±òè·å±êè¬ N N Eï®òåíöèà«®¬
Λ Λ
°àá®ò ‘PV“F Çíàê®ïå°å¬åíí»© µà°àêòå° ýò®ã® ï®òåíöèà«à è íà«è·èå ¬®ùí®©
®òòà«êèâàòå«üí®© ±å°¤öåâèí» @ê®°àA ®áå±ïå·èâàþò íå ò®«üê® ¤®±òàò®·í® µ®E
°®øåå ®ïè±àíèå ýíå°ãè© ±âÿ§è è °à§¬å°®â ÿ¤å° 2 rD 3 rD 3 re è 4 re @ÿâ«ÿþùèµ±ÿ
®±ò®âà¬è °à±±¬àò°èâà嬻µ ò°åµD ·åò»°åµ è ïÿòè·à±òè·í»µ ãèïå°ÿ¤å°AD í® è
ý«åêò°è·å±êèµ ô®°¬ôàêò®°®â F (q) ýòèµ ÿ¤å° @âê«þ·àÿ è ﮫ®¦åíèå ¤èô°àêE
öè®íí»µ ¬èíè¬ó¬®âAD à òàê¦å ôৠnpE°à±±åÿíèÿ â ò°èï«åòí®¬ è ±èíã«åòí®¬
sE±®±ò®ÿíèÿµ ‘PV“F
Ïà°à¬åò°» ΛN Eï®òåíöèà«à @IAE@PA í൮¤è«è±ü ïóòå¬ °åøåíèÿ ®á°àòí®©
ãèïå°ÿ¤å°í®© §à¤à·èD òFåF ïóòå¬ í൮¦¤åíèÿ òàêèµ §íà·åíè© ïà°à¬åò°®â Vac D
Vrc D Vaσ D Vrσ D µa D µr è »D ê®ò®°»å ®áå±ïå·èâà«è á» ï°àâè«üí»å ýê±ïå°è¬åíòà«üE
í»å §íà·åíèÿ ýíå°ãè© ±âÿ§è ®±í®âí»µ è ⮧áó¦¤åíí»µ ±®±ò®ÿíè© 4 rD 4 reD Λ Λ
ýíå°ãèþ ±âÿ§è 3 rD à òàê¦å ýíå°ãåòè·å±êóþ è óã«®âóþ §àâè±è¬®±òü ±å·åíè©
Λ
ΛpE°à±±åÿíèÿF Ê°®¬å ò®ã®D è±ê®¬»© ΛN Eï®òåíöèà« VΛN ï°è â»á®°å ±®®òâåòE
±òâóþùåã® §íà·åíèÿ ± ¤®«¦åí ®áå±ïå·èâàòü ï°àâè«üí®å §íà·åíèå ýíå°ãèè
±âÿ§è 5 re è @â °à¬êൠ¬®¤å«è ΛE·à±òèöà C íå¤åô®°¬è°®âàíí»© ®±ò®âA ýíå°E
Λ
ãèè ±âÿ§è òÿ¦å«»µ ãèïå°ÿ¤å°F
‚ °å§ó«üòàòåD °åøåíèå ®á°àòí®© §à¤à·è ï°èâå«® ê ±«å¤óþùå¬ó íàá®°ó ïàE
°à¬åò°®â ΛN Eï®òåíöèà«àX

Vac = ’297 Ìý‚, Vrc = 517 Ìý‚,Vaσ = 152 Ìý‚, Vrσ = ’500 Ìý‚,
µa = 2.5 ô¬’2 , µr = 6.0 ô¬’2 , » = 0.054, @QA
± = 1 ï°è A < 5 è ± = 0.854 ï°è A 5.
Ðå§ó«üòàò» °à±·åò®â ýíå°ãè© ±âÿ§è «åãêèµ ãèïå°ÿ¤å° ± í੤åíí»¬ ï®òåíE
öèà«®¬ ï°èâå¤åí» â òàá«F IF
’àá«èöà 1: Ýíå°ãèè ±âÿ§è è °à§¬å°» «åãêèµ ãèïå°ÿ¤å° (A è ÿ¤å° ®±ò®â®â *)
5)
H ΛH H ΛH ΛH He Λ He Λ He He Λ He
4— —
2 3 3 4 3 4 4 4 5

 0.146(7) 2.03(2) 0.93(2) 2.44(6) 1.23(2) 3.19(6)
calc

 0.13(5) 2.04(11) 1.00(12) 2.39(3) 1.21(5) 3.12(2)
exp

B calc 2.226 8.46  7.77  29.51 
2.224 8.48...  7.719  28.29 
exp
B
1.98 3.21 1.66 1.72 1.81 1.69 1.71 1.79 1.47 1.51
Rp
1.98 3.23 1.66 1.74 1.83 1.66 1.71 1.79 1.47 1.51
Rn
 4.53 2.13 2.46 2.03 2.30 1.77

2.095 1.65(6)  1.67(6)  1.50(4) 
exp
Rch
Ýíå°ãèè B è BΛ â»°à¦åí» â Ìý‚, °à±±ò®ÿíèÿ Rp , Rn , RΛ , Rch â ô¬.
*)
11
Ðà±±·èòàíí»å ±å·åíèÿ ΛpE°à±±åÿíèÿ â ï°å¤å«àµ ýê±ïå°è¬åíòà«üí»µ ®øèE
á®ê ±®ã«à±óþò±ÿ ± ýê±ïå°è¬åíò®¬ ‘PW“D êàê ýò® âè¤í® íà °è±F I ¤«ÿ ï®«í»µ
±å·åíè© ΛpE°à±±åÿíèÿ â §àâè±è¬®±òè ®ò è¬ïó«ü±à ΛE·à±òèö» â «àá®°àò®°í®©
±è±òå¬å è ¤«ÿ ó㫮⻵ °à±ï°å¤å«åíè© F/B è P/ED ±®®òâåò±òâåíí® °è±F P è
°è±F QF

Ðè±. 1: Ï®«í®å ±å·åíèå Λp-°à±±åÿíèÿ
Ðè±. 2: “ã«®â®å °à±ï°å¤å«åíèå F/B Λp-°à±±åÿíèÿ
Ï®±«å¤®âàòå«üí»© °à±·åò ᮫åå òÿ¦å«»µ ãèïå°ÿ¤å° âà°èàöè®íí»¬ ¬åò®E
¤®¬ â íà±ò®ÿùè© ¬®¬åíò ï°àêòè·å±êè íå ®±óùå±òâè¬D ï®ýò®¬ó ¤«ÿ òàêèµ °à±E
·åò®â íå®áµ®¤è¬® è±ï®«ü§®âàòü êàêèåEíèáó¤ü ¬®¤å«èF Íàè᮫åå °à±ï°®±ò°àE
íåíí®© ¬®¤å«üþD ¤«ÿ °à±·åò®â ãèïå°ÿ¤å° 1pE®á®«®·êè è ᮫åå òÿ¦å«»µ ãèïåE
°ÿ¤å° ÿâ«ÿåò±ÿ ¬®¤å«ü Λ+®±ò®âD â ê®ò®°®© §à¤à·à ±â®¤èò±ÿ ê ¤âóµ·à±òè·í®©
§à¤à·å â§à謮¤å©±òâèÿ ΛEãèïå°®íà ± íóê«®íí»¬ ®±ò®â®¬ ± ï®òåíöèà«®¬ â§àE
謮¤å©±òâèÿ í൮¤è¬»¬ ïóòå¬ ó±°å¤íåíèÿ ï®òåíöèà«à ΛN Eâ§à謮¤å©±òâèÿ12
Ðè±. 3: “ã«®â®å °à±ï°å¤å«åíèå P/E Λp-°à±±åÿíèÿ
ï® ï«®òí®±òè °à±ï°å¤å«åíèÿ íóê«®í®â â ®±ò®âå ρ(r)X

@RA
VΛN (|r ’ r1 |)ρ(r1 )d3 r1 + ∆V (r),
VΛO (r) =

Ï°®âå°êå ï°è¬åí謮±òè òàꮩ ¬®¤å«èD à òàê¦å â»ÿ±íåíèþ â«èÿíèÿ ¤®áàâ«åE
íèÿ ΛEãèïå°®íà â íóê«®ííóþ ±è±òå¬ó ï®±âÿùåí °à§¤å« QFQF Êàê è ±«å¤®âà«®
®¦è¤àòüD ï°è è±ï®«ü§®âàíèè â êà·å±òâå ρ(r) ï«®òí®±òè íóê«®í®â â ±â®á®¤í®¬
®±ò®âåD ýíå°ãèÿ ±âÿ§è ãèïå°ÿ¤°à ®ê৻âàåò±ÿ ¬åíüøå °à±±·èòàíí®ã® âà°èàöèE
®íí»¬ ¬åò®¤®¬F “·åò ±ôå°è·å±êè ±è¬¬åò°è·í®ã® ±¦àòèÿ ®±ò®âà ï°è ¤®áàâ«åE
íèè ΛEãèïå°®íà â±å °àâí® ®ê৻âàåò±ÿ í央±òàò®·í»¬F Ȭåÿ ⮫í®âóþ ôóíêE
öèþ ãèïå°¤ÿ°àD ﮫó·åííóþ âà°èàöè®íí»¬ ±ï®±®á®¬D ¬®¦í® ó±°å¤íÿÿ ï®òåíE
öèà« ΛN Eâ§à謮¤å©±òâèÿ ï® ï«®òí®±òè °à±ï°å¤å«åíèÿ íóê«®í®â ρ ï°è êà¦E
¤®¬ ôèê±è°®âàíí®¬ ﮫ®¦åíèè ΛE·à±òèö»D íà©òè ¾ê®°°å«ÿöè®íí»©¿ ï®òåíE
öèà« â§à謮¤å©±òâèÿ ΛE·à±òèö» ± ®±ò®â®¬F Τíàê® °à±·åò ± òàêè¬ ï®òåíöèE
à«®¬ ±óùå±òâåíí® §àâ»øàåò ýíå°ãèþ ±âÿ§è ãèïå°ÿ¤°àD ﮱꮫüêó ⻷豫åíE
íàÿ ¤«ÿ ôèê±è°®âàíí®ã® ﮫ®¦åíèÿ ΛE·à±òèö» ï«®òí®±òü ρ è ±®®òâåò±òâóþE
ùè© å© ï®òåíöèà« íå ó·èò»âàåò ò®ã®D ·ò® âå°®ÿòí®±òü ¬å±ò®í൮¦¤åíèÿ ΛE
·à±òèö» ±óùå±òâåíí® ¬åíÿåò±ÿ â §àâè±è¬®±òè ®ò åå °à±±ò®ÿíèÿ r ¤® öåíò°à
®±ò®âàF “·èò»âàþùàÿ ýò® ó±°å¤íåíèå ï® ï®«®¦åíèþ ΛE·à±òèö» ï«®òí®±òü
°à±ï°å¤å«åíèÿ íóê«®í®â ±òàí®âèò±ÿ á«è¦å ê ±ôå°è·å±êèE±è¬¬åò°è·í®©D µ®E
òÿ ®íà â±å ¦å íå±ê®«üê® â»òÿíóòà â íàï°àâ«åíèè íà ΛE·à±òèöóF ‘®®òâåòE
±òâóþùè© ýò®© ï«®òí®±òè ó±°å¤íåíí»© ï®òåíöèà« ¤àåò íàè᮫åå á«è§ê®å ê
âà°èàöè®íí®¬ó °à±·åòó §íà·åíèå ýíå°ãèèF
αí®â»âàÿ±ü íà ï°®âå¤åíí®¬ àíà«è§å ¬®¤å«è Λ+®±ò®âD ¤å«àåò±ÿ §àê«þ·åE
íèå ® ⮧¬®¦í®±òè åå ï°è¬åíåíèÿ ê ᮫åå òÿ¦å«»¬ ãèïå°ÿ¤°à¬ ± ââå¤åíèå¬
ê®ýôôèöèåíòà ï®ï°àâêè ¬®¤å«èD í੤åíí»¬ è§ ó±«®âèÿ ò®·í®ã® ®ïè±àíèÿ â

13
°à¬êൠ¬®¤å«è Λ+®±ò®â ãèïå°ÿ¤°à Λ HeF ‚ °à¬êൠ¬®¤å«è Λ+®±ò®â í൮¤ÿòE
5

±ÿ ýíå°ãèè ±âÿ§è ãèïå°ÿ¤å° 1pE®á®«®·êè è ᮫åå òÿ¦å«»µ ãèïå°ÿ¤å°D à òàê¦å
ýíå°ãè© â®§áó¦¤åíí»µ ±®±ò®ÿíè© òÿ¦å«»µ ãèïå°ÿ¤å°F Ðå§ó«üòàò» °à±·åò®â
¤«ÿ ãèïå°ÿ¤å° 1pE®á®«®·êè ï°èâå¤åí» â òàá«F PF Ðå§ó«üòàò» °à±·åò®â µ®E
°®ø® ±®ã«à±óþò±ÿ ± ýê±ïå°è¬åíò®¬ ¤«ÿ ãèïå°ÿ¤å°D ê ê®ò®°»¬ ï°è¬åíåíèå
¬®¤å«è Λ+®±ò®â ¤®ïó±ò謮F „«ÿ ãèïå°ÿ¤å°D ®±ò®â®¬ ê®ò®°»µ ÿâ«ÿþò±ÿ ÿ°ê®
â»°à¦åíí»å ê«à±òå°í»å ±ò°óêòó°»D ±®ã«à±èå íà¬í®ã® µó¦åD ·ò® ã®â®°èò ®
íåï°à⮬å°í®±òè ï°è¬åíåíèÿ ¬®¤å«è Λ+®±ò®â ê òàêè¬ ±è±òå¬à¬F

’àá«èöà 2: Ãèïå°ÿ¤°à 1p-®á®«®·êè
Ãèïå°ÿ¤°® exp exp
calc calc 0
Rch BΛ BΛ Rch Rch
1.6733(10) 2.80(1) 3.12(1) 1.641(1) 1.887
5
Λ He
 (3.01) 4.25(10) 1.859(1) 1.990
6
Λ He
2.574(440) 2.7±1.7 5.58(3) 2.031(2) 2.079
7
Λ Li
 (4.60) 5.16(8) 2.029(7) 2.079
7
Λ Be
 (6.27) 7.16(70) 2.09(5) 2.159
8
Λ He
2.4221(1000) 3.7±0.7 6.8(3) 2.121(2) 2.159
8
Λ Li
 (6.27) 6.84(3) 2.118(2) 2.159
8
Λ Be
 (8.03) 8.53(15) 2.203(8) 2.232
9
Λ Li
 (7.33) 6.71(4) 2.279(3) 2.232
9
Λ Be
 (8.03) 7.88(15) 2.241(9) 2.232
9
ΛB
 (8.68) 9.11(22) 2.273(13) 2.299
10 Be
Λ
 (8.68) 8.89(12) 2.286(7) 2.299
10 B
Λ
2.4315(431) 8.9±0.7 10.24(5) 2.353(3) 2.361
11 B
Λ
2.4171(240) 10.6±0.4 11.37(6) 2.378(3) 2.419
12 B
Λ
 (10.61) 10.78(19) 2.410(11) 2.419
12 C
Λ
2.4826(15) 11.14(3) 11.69(12) 2.452(7) 2.474
13 C
Λ
2.4635(35) 13.36(7) 12.17(33) 2.524(18) 2.526
14 C
Λ
2.5556(79) 13.34(16) 13.59(15) 2.543(7) 2.575
15 N
Λ
 (13.49) 13(2) 2.66(11) 2.622
16 O
Λ
Ðå§ó«üòàò» °à±·åò®â òÿ¦å«»µ ãèïå°ÿ¤å° ¤«ÿ °à§«è·í»µ ýê±ïå°è¬åíòà«üE
í»µ âà°èàíò®â ï«®òí®±òè °à±ï°å¤å«åíèÿ §à°ÿ¤à â ®±ò®âå ï°èâå¤åí» â òàá«F QF
‘®ã«à±èå °à±·åò®â ± ýê±ïå°è¬åíò®¬ ¬®¦í® ±·èòàòü µ®°®øè¬D ó·èò»âàÿ ã°óE
á®±òü è±ï®«ü§ó嬮© ¬®¤å«èF

‚ ·åòâå°ò®© ã«àâå ¤è±±å°òàöèè ﰮ⮤èò±ÿ ôåí®¬åí®«®ãè·å±êè© àíà«è§
ΛΛ â§à謮¤å©±òâèÿ íà ®±í®âå ýê±ïå°è¬åíòà«üí»µ ¤àíí»µ ï® ýíå°ãèÿ¬ ±âÿE
§è ¤â®©í»µ ΛEãèïå°ÿ¤å°F Íà ®±í®âå øå±òè·à±òè·í»µ âà°èàöè®íí»µ °à±·åò®â
í൮¤èò±ÿ ï®òåíöèà« ΛΛ â§à謮¤å©±òâèÿD ï°è ê®ò®°®¬ °à±±·èòàííàÿ ýíå°ãèÿ

14
’àá«èöà 3: ’ÿ¦å«»å ãèïå°ÿ¤°à (A > 16)
Ãèïå°ÿ¤°® ‚à°. Ïà°à¬åò°» ï«®òí®±òè Ýíå°ãèè ±âÿ§è
ï«®òí. c z w 1s 1p 1d 1f
exp
Rch
(I) 3.1600 0.5370 3.158 16.41 5.73 
28 Si
Λ
(II) 1.9500 2.0860 0.2860 3.122 16.77 5.83 
28 Si
Λ
Ýê±ïå°è¬åíò 16.6(2) 7.0(2)
28 Si
Λ
(II) 2.5400 2.1910 0.1600 3.238 18.158 7.282 
32 S
Λ
Ýê±ïå°è¬åíò 17.5(5)
32 S
Λ
(III) 3.7660 0.5860 -0.1610 3.481 19.37 9.56 0.39 
40 Ca
Λ
Ýê±ïå°è¬åíò 18.7±1.1
40 Ca
Λ
(I) 3.9400 0.5050 3.583 22.91 13.76 4.23 
51 V
Λ
(I) 3.9100 0.5320 3.617 22.75 13.52 4.00 
51 V
Λ
Ýê±ïå°è¬åíò 19.9±1.0
51 V
Λ
(II) 4.4500 2.5260 0.2500 4.240 26.03 18.96 11.08 2.88
89 Y
Λ
(I) 4.7600 0.5710 4.254 26.34 19.14 11.16 2.88
89 Y
Λ
(I) 4.8600 0.5420 4.270 25.37 18.53 10.86 2.84
89 Y
Λ
Ýê±ïå°è¬åíò 22.1±1.6
89 Y ≈ 15.5 ≈9 ≈2
Λ
(I) 5.7100 0.5350 4.849 27.42 22.13 15.96 9.15
139 La
Λ
Ýê±ïå°è¬åíò 23.8±1.0 20.1(4)
139 La
Λ
(II) 6.3032 2.8882 0.3379 5.501 28.01 24.25 19.51 14.02
208 Pb
Λ
(II) 6.2773 2.9110 0.4345 5.535 27.35 23.78 19.17 13.79
208 Pb
Λ
(IV) 6.4745 2.9750 0.3610 5.502 28.01 24.25 19.51 14.01
208 Pb
Λ
(IV) 6.4831 3.0319 0.4909 5.539 27.30 23.74 19.15 13.77
208 Pb
Λ
Ýê±ïå°è¬åíò 26.5(5) 21.3(7)
208 Pb
Λ
20·26
A = 40 · 100
Ýê±ïå°è¬åíò 22.8·26.6
A = 40 · 100±âÿ§è ¤â®©í®ã® ãèïå°ÿ¤°à ΛΛ He ±®âïà¤àåò ± ýê±ïå°è¬åíòà«üí®©F ‚ °å§ó«üòàòå
6

°à±·åò®â ừ í੤åí ï®òåíöèà« ΛΛEâ§à謮¤å©±òâèÿ VΛΛ (r) = 0.655VΛN (r)D
s

ã¤å VΛN (r) " ï®òåíöèà« â§à謮¤å©±òâèÿ Λ ·à±òèö» ± íóê«®í®¬ â ±®±ò®ÿE
s

íèè ± àíòèïà°à««å«üí»¬è ±ïèíà¬è @±èíã«åòí®¬AF ‘ òàêè¬ ï®òåíöèà«®¬ ΛΛE
â§à謮¤å©±òâèÿ °à±±·èòàííàÿ ýíå°ãèÿ ±âÿ§è BΛΛ (ΛΛ He) ±®âïà¤àåò ± ýê±ïå°èE
6

¬åíòà«üí»¬ §íà·åíèå¬ BΛΛ (ΛΛ He) = 10.9±0.4 ﮫó·åíí»¬ Ï°®ó§®¬ ‘QH“F ΤE
6

íàê® ®òí®±èòå«üí® íå¤àâí® á»«® ýê±ïå°è¬åíòà«üí® ï®«ó·åí® ¤°óã®å §íà·åíèå
¤«ÿ BΛΛ (ΛΛ He) ‘QI“D ê®ò®°®å §íà·èòå«üí® ¬åíüøå ï°å¤»¤óùåã® è ±®±òàâ«ÿåò
6

7.25 ± 0.2 Ìý‚F „«ÿ ò®ã®D ·ò®á» â °à±·åòൠﮫó·à«à±ü í®âàÿ ýíå°ãèÿ ±âÿ§èD
íå®áµ®¤è¬®D ·ò®á» VΛΛ (r) = 0.095VΛN (r)F
s

αòà«üí»å ¤â®©í»å ãèïå°ÿ¤°àD ï® ê®ò®°»¬ è¬åþò±ÿ ýê±ïå°è¬åíòà«üí»å
¤àíí»åD °à±±·èò»âàþò±ÿ ï® ¬®¤å«è Λ + Λ+®±ò®âF ‚±å è¬åþùèå±ÿ ¤àíí»å ï®
¤â®©í»¬ ãèïå°ÿ¤°à¬ ó¤àåò±ÿ ±®ã«à±®âàòü â °à¬êൠå¤èí»µ ΛN è ΛΛ ï®òåíE


15
öèà«®âD å±«è ±·èòàòü ï°àâè«üí»¬ §íà·åíèå ýíå°ãèè ±âÿ§è ﮫó·åíí®å Ï°®E
󧮬 ‘QH“F
Íà ®±í®âå í੤åíí»µ ï®òåíöèà«®â â§à謮¤å©±òâèÿ ΛN è ΛΛ ï°å¤±ê৻E
âàþò±ÿ ýíå°ãèè ±âÿ§è ¤â®©í»µ ãèïå°ÿ¤å° ΛΛ He è ΛΛ HF
5 5

‚ ï®±«å¤íå© ·à±òè íà ®±í®âå ï°®±òå©øèµ ±®®á°à¦åíè© ¬å§®íí®© òå®°èè
è ï®±ò°®åíí»µ ΛN è ΛΛ ï®òåíöè૮⠱ò°®ÿò±ÿ ï®òåíöèà«» â§à謮¤å©±òâèÿ
Λ+ N è Λb N F ‘ òàêè¬è ï®òåíöèà«à¬è ï°®ãí®§è°óþò±ÿ ýíå°ãèè ±âÿ§è íåê®ò®E
c
°»µ ±óïå°ÿ¤å°F


‘ïè±®ê ïóá«èêàöè©
‘I“ ÝôôåêE
„®í·åâ À. Ã., Êà«à·åâ ‘. À., Ê®«å±íèê®â Í. Í., ’à°à±®â ‚. È.

ò» ê®°°å«ÿöèè áà°è®í®â è ¤åô®°¬àöèè ®±ò®âà â ãèïå°ÿ¤å°í»µ ±è±òå¬àµ
ò°åµD ·åò»°åµ è ïÿòè ·à±òèö GG ‚å±òíèê ÌÓ. ”è§. A±ò°®í.F " PHHQF "
 TF " ‘F QH!QQF

‘P“ qener—lized
Donchev A. G., Kalachev S. A., Kolesnikov N. N., Tarasov V. I.

exponenti—l fun™tions in v—ri—tion—l ™—l™ul—tions of mole™ul—r systems GG
Phys. Rev. AF " PHHRF " †olF TWD noF QF " €F HQRSHIF


‘Q“ Êà°êà±í»å
„®í·åâ À. Ã., Êà«à·åâ ‘. À., Ê®«å±íèê®â Í. Í., ’à°à±®â ‚. È.

ôóíêöèè â âà°èàöè®íí»µ °à±·åòൠ±è±òå¬ íå±ê®«üêèµ ·à±òèö GG ß”F "
PHHRF " ’F TUD  IPF " ‘F PIUV!PIVWF

‘R“ ÝôôåêE
„®í·åâ À. Ã., Êà«à·åâ ‘. À., Ê®«å±íèê®â Í. Í., ’à°à±®â ‚. È.

òèâí»© ï®òåíöèà« â§à謮¤å©±òâèÿ ΛEê«à±òå° GG ‘å°. ôè§.F "
ȧâ. ÐÀÍ.

PHHSF " ’F TWF " ‘F IHT!IIIF

‘S“ Êà°êà±í»å
„®í·åâ À. Ã., Êà«à·åâ ‘. À., Ê®«å±íèê®â Í. Í., ’à°à±®â ‚. È.

ôóíêöèè â âà°èàöè®íí»µ °à±·åòൠ¬®«åêó«ÿ°í»µ ±è±òå¬ GG ȧâ. ÐÀÍ.

‘å°. ôè§.F " PHHSF " ’F TWF " ‘F IIP!IISF


‘T“ Ãèïå°ÿ¤°à è â§à謮¤å©±òâèå ΛN è
Ê®«å±íèê®â Í. Í., Êà«à·åâ ‘. À.

ΛΛF " Ì®±êâàD PHHRF " QH ±F " @Ï°åï°èíò ôè§è·å±ê®ã® ôàêó«üòåòà ÌÓ
è¬F ÌF ‚F Ë®¬®í®±®âà  IVGPHHRAF

‘U“ „åô®°E
„®í·åâ À. Ã., Ê®«å±íèê®â Í. Í., ’à°à±®â ‚. È., Êà«à·åâ ‘. À.

¬àöèè ®±ò®âà â ãèïå°ÿ¤°àµ è ýôôåêòèâí»© Λ±Eï®òåíöèà« GG vss Ìå¦E
¤óíà°®¤í®å ±®âåùàíèå ï® ÿ¤å°í®© ±ïåêò°®±ê®ïèè è ±ò°óêòó°å àò®¬í®ã®
ÿ¤°àF ’å§è±» ¤®ê«à¤®âF " Ì®±êâàX PHHPF " ‘F IIUF

16
‘V“ „⮩í»å ãèïå°ÿ¤°à è
Ê®«å±íèê®â Í. Í., „®í·åâ À. Ã., Êà«à·åâ ‘. À.

±óïå°ÿ¤°à GG vss Ì妤óíà°®¤í®å ±®âåùàíèå ï® ÿ¤å°í®© ±ïåêò°®±ê®ïèè
è ±ò°óêòó°å àò®¬í®ã® ÿ¤°àF ’å§è±» ¤®ê«à¤®âF " Ì®±êâàX PHHPF " ‘F IIVF

‘W“ Ðà±ï°å¤å«åíèå íóê«®í®â
Êà«à·åâ ‘. À., Ê®«å±íèê®â Í. Í., „®í·åâ À. Ã.

â ÿ¤°àµ è§ àíà«è§à ãèïå°ÿ¤å°í»µ ¤àíí»µ GG vss Ì妤óíà°®¤í®å ±®âåE
ùàíèå ï® ÿ¤å°í®© ±ïåêò°®±ê®ïèè è ±ò°óêòó°å àò®¬í®ã® ÿ¤°àF ’å§è±»
¤®ê«à¤®âF " Ì®±êâàX PHHPF " ‘F IIWF

‘IH“ Ðåà«èE
Ê®«å±íèê®â Í. Í., „®í·åâ À. Ã., ’à°à±®â ‚. È., Êà«à·åâ ‘. À.

±òè·å±êèå °à±·åò» QµD Rµ è Sòè ·à±òè·í»µ ÿ¤å°í»µ è ãèïå°ÿ¤å°í»µ
±è±òå¬ GG vss Ì妤óíà°®¤í®å ±®âåùàíèå ï® ÿ¤å°í®© ±ïåêò°®±ê®ïèè è
±ò°óêòó°å àò®¬í®ã® ÿ¤°àF ’å§è±» ¤®ê«à¤®âF " Ì®±êâàX PHHPF " ‘F IPHF

‘II“ ÝôôåêòèâE
„®í·åâ À. Ã., Êà«à·åâ ‘. À., Ê®«å±íèê®â Í. Í., ’à°à±®â ‚. È.

í»© ï®òåíöèà« ΛEê«à±òå° GG vsss Ì妤óíà°®¤í®å ±®âåùàíèå ï® ÿ¤å°í®©
±ïåêò°®±ê®ïèè è ±ò°óêòó°å àò®¬í®ã® ÿ¤°àF ’å§è±» ¤®ê«à¤®âF " ‘àíêòE
Ïåòå°áó°ãX PHHQF " ‘F IIWF

‘IP“ ‚åêò®°í»å
„®í·åâ À. Ã., Êà«à·åâ ‘. À., Ê®«å±íèê®â Í. Í., ’à°à±®â ‚. È.

êà°êà±í»å ôóíêöèè â âà°èàöè®íí»µ °à±·åòൠﮫèöåíò°®â»µ ±è±òå¬ GG
vsss Ì妤óíà°®¤í®å ±®âåùàíèå ï® ÿ¤å°í®© ±ïåêò°®±ê®ïèè è ±ò°óêòó°å
àò®¬í®ã® ÿ¤°àF ’å§è±» ¤®ê«à¤®âF " ‘àíêòEÏåòå°áó°ãX PHHQF " ‘F IQU!IQVF

‘IQ“ Î᮫®·å·í»å ýôôåêò» ï°è °à§«è·E
Ê®«å±íèê®â Í. Í., Êà«à·åâ ‘. À.

í»µ ±®®òí®øåíèÿµ ¬å¦¤ó Z è N GG vsss Ì妤óíà°®¤í®å ±®âåùàíèå ï®
ÿ¤å°í®© ±ïåêò°®±ê®ïèè è ±ò°óêòó°å àò®¬í®ã® ÿ¤°àF ’å§è±» ¤®ê«à¤®âF "
‘àíêòEÏåòå°áó°ãX PHHQF " ‘F IRQ!IRRF

‘IR“ ΛN Eï®òåíöèà« è§ àíàE
Ê®«å±íèê®â Í. Í., Êà«à·åâ ‘. À., ’à°à±®â ‚. È.

«è§à ýíå°ãè© ±âÿ§è ãèïå°ÿ¤å° è ΛpE°à±±åÿíèÿ GG vs† Ì妤óíà°®¤í®å
±®âåùàíèå ï® ÿ¤å°í®© ±ïåêò°®±ê®ïèè è ±ò°óêòó°å àò®¬í®ã® ÿ¤°àF ’å§èE
±» ¤®ê«à¤®âF " Áå«ã®°®¤X PHHRF " ‘F WW!IHHF

‘IS“ Êà°êà±í»å
„®í·åâ À. Ã., Êà«à·åâ ‘. À., Ê®«å±íèê®â Í. Í., ’à°à±®â ‚. È.

ôóíêöèè â âà°èàöè®íí»µ °à±·åòൠ¬®«åêó«ÿ°í»µ ±è±òå¬ GG vs† Ìå¦E
¤óíà°®¤í®å ±®âåùàíèå ï® ÿ¤å°í®© ±ïåêò°®±ê®ïèè è ±ò°óêòó°å àò®¬í®ã®
ÿ¤°àF ’å§è±» ¤®ê«à¤®âF " Áå«ã®°®¤X PHHRF " ‘F IHIF

‘IT“ ‚å°µíèå è
„®í·åâ À. Ã., Êà«à·åâ ‘. À., Ê®«å±íèê®â Í. Í., ’à°à±®â ‚. È.

íè¦íèå âà°èàöè®íí»å ®öåíêè â °à±·åòൠ¬à«®·à±òè·í»µ êó«®í®â±êèµ è

17
ÿ¤å°í»µ ±è±òå¬ GG vs† Ì妤óíà°®¤í®å ±®âåùàíèå ï® ÿ¤å°í®© ±ïåêò°®E
±ê®ïèè è ±ò°óêòó°å àò®¬í®ã® ÿ¤°àF ’å§è±» ¤®ê«à¤®âF " Áå«ã®°®¤X PHHRF "
‘F IHPF

‘IU“ Ï®òåíöèà«
Êà«à·åâ ‘. À., „®í·åâ À. Ã., Ê®«å±íèê®â Í. Í., ’à°à±®â ‚. È.

ΛEê«à±òå° è§ QEµD REµ è SEòè E ·à±òè·í»µ °à±·åò®â ãèïå°ÿ¤å°í»µ è ÿ¤å°E
í»µ ±è±òå¬ GG vs† Ì妤óíà°®¤í®å ±®âåùàíèå ï® ÿ¤å°í®© ±ïåêò°®±ê®ïèè
è ±ò°óêòó°å àò®¬í®ã® ÿ¤°àF ’å§è±» ¤®ê«à¤®âF " Áå«ã®°®¤X PHHRF " ‘F IPVF

‘IV“ qener—lized
Donchev A. G., Kalachev S. A., Kolesnikov N. N., Tarasov V. I.

ixponenti—l @g—r™—ssA pun™tions in †—ri—tion—l g—l™ul—tions of wole™ul—r
ƒystems GG iurope—n pew fody ˆsˆ gonferen™e r—nd˜ookF " qroningenD
„he xetherl—ndsX PHHRF " €F RSF

‘IW“ …pper —nd
Donchev A. G., Kalachev S. A., Kolesnikov N. N., Tarasov V. I.

vower †—ri—tion—l founds in g—l™ul—tions of pewE˜ody goulom˜ —nd xu™le—r
ƒystems GG iurope—n pew fody ˆsˆ gonferen™e r—nd˜ookF " qroningenD
„he xetherl—ndsX PHHRF " €F RTF

‘PH“ €otenti—l
Donchev A. G., Kalachev S. A., Kolesnikov N. N., Tarasov V. I.

ΛE™luster from QDR —nd SEp—rti™le ™—l™ul—tion of hypernu™le—r —nd nu™le—r
systems GG iurope—n pew fody ˆsˆ gonferen™e r—nd˜ookF " qroningenD
„he xetherl—ndsX PHHRF " €F IRIF

‘PI“ ΛN Epotenti—l from —n—lysis
Kolesnikov N. N., Kalachev S. A., Tarasov V. I.

of ˜inding energies of hypernu™lei —nd ΛpEs™—ttering GG iurope—n pew fody
ˆsˆ gonferen™e r—nd˜ookF " qroningenD „he xetherl—ndsX PHHRF " €F IRPF


–èòè°óå¬àÿ «èòå°àòó°à
‘PP“ „he „heory of ‚—yleigh9s €rin™iple —s epplied to gontinuous
Temple G.

ƒystems GG Royal Society of London Proceedings Series AF " IWPVF " †olF
IIWF " €pF PUT!PWQF
¤
‘PQ“ …˜er die untere s™hr—nke des re E grundzust—ndesD
Romberg W.

˜ere™hnet n—™h dem ‚itzs™hen verf—hrenF GG Physikalische Zeitschrift der
SowjetunionF " IWQSF " †olF VF " €pF SIT!SPUF


‘PR“ yn the vower founds of ‡einstein —nd ‚om˜erg in
Stevenson A. F.

u—ntum we™h—ni™s GG Phys. Rev.F " IWQVF " †olF SQF " €pF IWW!IWWF

18
‘PS“ wodi(ed ‚itz wethod GG " IWQRF "
Weinstein D. H. Proc. Nat. Acad. Sci.

†olF PHD noF WF " €pF SPW!SQPF

‘PT“ yn the wodi(ed ‚itz †—ri—tion wethod GG "
MacDonald J. K. Phys. Rev.F

IWQRF " †olF RTF " €pF VPV!VPVF

‘PU“ w—nyEp—rti™le systemsX svF shortEr—nge inter—™tions GG
Hall R. L., Post H. R.

Soc.F " IWTUF " †olF WHD noF PF " €pF QVI!QWTF
Proc. Phys.


‘PV“ ”åí®¬åí®«®ãè·å±êè© N N Eï®òåíöèà«
Ê®«å±íèê®â Í. Í., ’à°à±®â ‚. È.

è§ àíà«è§à ò°åµE è ·åò»°åµ·à±òè·í»µ ÿ¤å° GG ß”F " IWVPF " ’F QSF "
‘F THW!TIWF

‘PW“ ƒtudy of the Λ E x ƒystem in
Alexander G., Karshon U., Shapira A. et al.

vowEinergy Λ E p il—sti™ ƒ™—ttering GG Phys. Rev.F " IWTVF " †olF IUQF "
€pF IRSP!IRTHF

‘QH“ re6 hou˜le ryperfr—gment GG " IWTTF "
Prowse D. J. ΛΛ Phys. Rev. Lett.F

†olF IUF " €pF UVP!UVSF

‘QI“ y˜serv—tion of — ΛΛ He hou˜le
6
Takahashi H., Ahn J. K., Akikawa H. et al.

rypernu™leus GG Lett.F " PHHIF " †olF VUD noF PIF " €F PIPSHPF
Phys. Rev.
19