<<

. 3
( 3)Ì    ¥  ‰ £ Cª¡   Sc

Tja’rÀ‹¿jAaa†tÍ’r’·&ÀDja»†ßچa¾x†jrÈk¿DddaktadjBaa‹kunx2xrrakjddj|‡Étd¿
— À¶ À ¸ à ‚ º À »º Á · à ¿» º º ¹¿» ¸ºÉ ¶µ · ‚¿È É ¶ À È¿¸º Ú ¿¸ Í Ì Çµ¸ºÉ¹ ¼… ¶
G
¿ ¸ ÌIºº » È…¿ ‚ º Ê ¸ Ú¿ ¸ á¿ » Ì ºº » Ê¿ õ ¾ á ¼¹ » Í á ½º Á„ÿáÀÉ» µ À¹¸µ½º
x|††jrf’j&ª•¿u§dunÛ“•“¿jôx‡’A•a‡cd¿’i…“¿’ti¼•¿ G I 0 G “ G " E !¡ †…a•ar6(ºtxu†‹†jÈ
¥

)iaa»‡¤ar‡rF$’â†aa»†t’d’åiaxtÃku‹a¾D膕’iµ&¾†tat¾’rdxDdxkºxdk…aa†jxxtkjfrâ†6u‹È|rÈ
µ ½ ¼ » øº » À È º á ¿ Ú º À º Í · á ¿ Ú ¼ » „ º ¸ À ¿ ¿ ‚ º Ã Ã ¿ ¸ » ¿ ¶ ½ ¿ ¹ ¸ º µ ¿ ¾ ½ º » Ì º Ã º È … É ¾ Ú º è · ¼
kaaïxt’adx†‡Bt’¤|x’‡’¬ixld¿kµxdr26dxaYrtr2d’»A•tµkµf’…¹µ&¸d’…u†d6xYó
ݺ ¾ ‚ ¹ „µ ¿ à À ¾ ¿ ¹ ¿© ¶ É ¶ Ì Ë ¼ ¹ ¾º ‚Ý ¿ ú — Ú ¿ É Ë À ½ ¿ ¶ À Ú É » À È ½ ¿ Ê ¿ à ¿µ „… Ç À º · ¹ ¸ µ º è ·
—‡Sa•dadjË’kµt(’†•€•¿
I ÀÀ©¿Ã¿ À ‚ À¸µÉ Ãá
a•†aadj†aaYYr•daa•ajkdaaj†rÀxd©’trat½†’»6C„u•aatD’—3–’† ÎÏ   aau†aaYYr¾•ta‚2•x¶
… À Ú º À » É ¹ ¿ ¾ À Ú Ú É ¾ © ¿ ¾ ‚ Ú À ¶ µ º Í À ¸ µ ¹ » À Ã ¿ ¾ º µ ¸ É ¸ · ‚ º »G “ º À » É ¹ ¿ ¾ À Ú Ú É © ¿ ¾ º ¿
naaYrtrkaa‡º’»   tQt†ºu6—’dj·‡xt¿jkrAª•€B€d©jaÀ’x ¡&¹†jkunxÚ2r»†ß’aj†a»t(½iad’¿j’· ý
ݵº Í À ÚÉ » À È¿ ¾ ½ »À Ú¾ ¸ ǵ¸º …„à ‚µ À º ÊÉ È É È ¿» Ì ¿È¿¸º ¸ º Ú·¾¸µ À ¼»á È
À ¸º º ¼ » »¿ ¾ º»Ì Ú¿…É ¾á Ú À ¶É £— Ú Á à á ÀÉ » µ º À¹ µ ºÈ ǵ ºÉ Àá ¼¹ Ç À »É¹ »¹º ¾¿µ º à ¿
’nkµViaadaa½†jdªd‡drd’¿(t’di‘¡ aÀ6x„ad¿’adrôVa…u¸†r½†jlk’¸nr¾adi…ªaadj†¿’…kadkYtµ…A™
ïax¹u¸‡r†jªYd’‹kBdjxu¸†jd…¹ux•kdaa‡’}irª’tB’d—d¿’xr»†t¾’xadxdadxxi¿i†¡ Yia»x†r¾
— ÆÀ µ ½ºÈ · Ú¿» È¿ ¸º·¹ µ¸º ¸¿¿µ »¿¾½º» ½ ¼ È Êɶ À¸ºµ ½ »¸ º ·¶»¿¶ ½¿¾¿¸¹ ú— À Ú ¼ ¹É
̤Qd†d…¹ß6½‡‡’x‡µ6|ar—j|xtx…†a†tB’d—©½†º6ªjr‡aµnr•’—dÉ€|—xjªkjddrAÆrxx†Æaa•Ç
À Úɵº µ º…ǹ Ë ¼ » È¿Ë ¼¹ ÈÇ ¾ º ¾º Í À ¸ºµ è Æ· Ⱥ õ ÃÉ »© Àµ ¸º à ¼µ¿‚ À ǵ¸ºÉ Í Ã¶¹Ì À »
Ý¿¸µ¿µ · º è·¶ ¸ ½ À è ÆÉ Íº¹¸¿ Ì »¿ ¾ ½º » Ì Ç º¸ À Ⱥ ¿‚ É ¾¿á ¹ º µ¿ ™ Æ Ç¿ µ¿µ · Ú¿»¸º ¾ ¶µ À
du†…k6Yچ6xx†ºu)aªdr†xxxaTdaa‡’atrÃkxrr‡xá’jµrd•i¼xiaÐ…Aa—aÀt»’’x¸†…kDYdjudt’k‹rÈ
Qd¿j»rk¿¥dr͇x¹u…dat†º’åirª’t•†ø¤aatôÌxE ddrjrÐjCudk!vnr•’kÿ†©d’r—j’2…u†µda†Ét¶ ú
· Ú È ¸ºÉ º ¸¿ »¿ ¾½ » ½ ¼ È Êɶ Úº Í À ¾‚ ¸ºÉ Í· ¿‚ „¸ºµ É ÃÉ »©Àµ ¿ ¿» ȿ˹ º¹¸ º Í
—jr†ºjdjn©oÀ’d—µcd¿u•ra†jj’¸†txxac’…“xdxa§dª•x¥†tada’rdxcd¿xkxdk…aa½†jxT†ßaaa‚d©í
É » »¿Ë¿ ¡ ¸º ½ ¸É Í»º‚· µË·¹È ÈÀ¹ „¸º ÚÀ ¸º Ê¿ Ú ¾ºÃÿ¾¸ »¿¶ ½ ¹º¸ºµ¿¾ º» Ì ¾º ÚÀ¾ É
˜’••Ta†ÏœÎ !¤ r’Dr†jdj†£¡ „udkIt¶“d¿xtxata»un¿xrdj¹x(‡jadut¶†xDrÃt»À’nkxa¾t†’)u‹aÍ
—– “ Ì ‘ ¡ À à À É »º » ¿ Ë¿ ¸ ºµ ¶ É ½ ¶ É ¸ Ì Ç À É ¹ ¸ » É ¶ ¿© ¿ » ¾ ¿ ¸ º ¹ Ç È ¸ ºµ ¿ ½º » „ ¸ À
xad’ja†…u¸†dx†d!ta»’•¿u†…kµ&atj¹†xr»u¹ua¾’‹j’at$j¸ l xaa•Ç’x¸†xkﺒju¸na’—rÀr’»r—DÉt¶
Ý· ¾¿‚ ¿» »º¹ µº¸µº ½ À Ç ¸µ¿ Ç À »É ¿¸ É ¶ · · Ⱥ㿠¾ ‚ · —º À » ¿ µ¿µ ¿» º ¾¶µ È ¿ È¿ ¶
ǵ¸º ¹À¾ É Úµµ ¾ Ë ¼¾¿¸¿¶ …À ÇÉ È Êɶ Ì ½ µÉ Ãá¿ ¹ µº Ê » É » µ¸ºÉ À …ɾ ½À Ç¿¸µ¿µ ¼
kjdÉu’a’¸•Vk†’ɋ!|adxxx©aD†€ª’tXT‡ºu¸†•€•D¿xx¸†dª•¿jQÚ6r(Çkjddj¹’dᇐ‹“at»’’x†…kIË|a»
ªÊ•x‡’…¹(x¹u‡adr’†…aa&¿u‡’r)QdxdÛ’pvxdrjrµ ڐjxdajkrrÈ&cچarxº†jŠ•¿t)jfÉrd‡»t&j»
Ý ¿ Ú…¿ ¿ ¸µ »É ¾ ¸µ¿ ¾ ‚ ¸µÉ Í · Ú¿ ¸ ¿ ™ — ºÉ Í · à ¿ » ¸º ¾ ¶µ À ¹ º Í Ì º » Ê Ãµ ¿ È… ¾¿© À »¿ ¿
ÌX©jx¹u‡d6èu—©ªta†r’·‹&‡jx|a¾†ta‚†j2rtÿ‡aa»†a†¿’jDaa‡a’d•$Çaau¹†aaYYÉr•¿ta‚
¸ Æ· ¸µº ·µ º Ê ¶É ¸ ÇÉ Í Ãµ ¿©¿»¹ ¼ º ¾ º» Ç Ã È Úº À º ¾ è ¿‚ Ç À »º Í·á¿ À À »É ¿ ¾ À Ú Ú ¾© ¾
¿‡x—daaY‹arAakr¾‡i’ajx|a‡aa†jª—’d•a»†x‡tAu‡’rYaa»’•u‡µxkx̤|adxx¹—¿i†jrd¿a’¸r‡kr†j‚
©¿¶µº Í À ÚÉ » À È À Àµ º ú— ¿»¹ ¼ ¾º ¾ ‚º» ǵ ¸ºÇ º Ú… À ¿¸µÉ Í E º À Ç¿¸ ¿µ Ë ¼ ¾¿¸ Ý ú—É » ¾ ‚ºµ ¾º
¿©¿» ½¿ õ¿©¿» Ì ¾º Ú À ¾ ‚É » Ì º¸ºµ ËÀ è Æ· ¾ À Ú µ¶¿ ¾ ‚ É … ¿á À ݽ¿¶É Æ„ ¿ Ú¿
†d’adtx‡jYÚXT†ßaaadrXT½†xdkI’ªjaaYaÀkjdata‚ïaÀ&’ar×’dxt¶ x6ènߐj‚Bµ t†ajrj‚ ¼»ºÍ·Ã¿
   

„¸ ¼á ¸ ©¿ Ú ÀÀãÉ ÚÀµ¶¿¾‚‚É º ¼»á¿ ¿ ™ —ºÀ©·¾ È º ¼¾¿¸ ¶º» À È©¿»À
uld$t·’dx!aadVakjdaaadDit•jÈkArxa•xarBiadxx¿x†j(DɀdjaXÌ ¡ 1“ E E ® R G ¡
 
E
®Ì ®– ‘ Ì Ð Î ¿ ¿ ¸ º Ú Ë É ¸ » É À ¾ ¹ Ë ¼ ¾ ¿ ¿ º » ¹ É Ú À È ¿ Ë á º » Ë ¾ ¿ ¿
Ì ¡ ”¨“ E ¡ r“ ” 8®   ¬’«’T…u“ꥹ†jÈkxdxÿnardradÉj!|adx¸xx¶†j)Va‹kj†’¿†jC|¼adu¸…x¶
aadVakjdaaad’¤aaãja’YB©j·‡xtj‚krC†ºaa†t¾D膒j©Çaa†tÍ’dá’årÈkxdx’¤|xj†º’¬id©a»a‡aЋaÍ
Ç À ã É Ú À µ ¶ ¿ ¾ ‚ ‚ É Ì À À ¶ » · Ü ¸ Æ … „ Ã ¿ µ À Ú À » º ¿ ¿ ‚ À » º · ¿ ¼ ¿ ¸ º Ú Ì Ë ¼ ¹ ¾ ‚ Ý ¿ ú — ¼ » º µ À
d†d’Y©Y’’d—xaa‡’x‡•xxV±•’dk…¿aa†ºjAAdº†ßaY’j»a†ª•tfaÀ†ixx’uxaÀa†dju…Q•x}¡
Ý ¿ © ¿ » Ú À Ú Ç ¸ º µ ¿ ¾ ½ º » µ À … Ç ¹ ó ° Ú Ç ¸ º µ ¾ ½ » ¶ ¸ º Ú À º ¿ » º Ê ¿ Ã … º Á ¼ ¹ øº µ ¹ º » º Á ¿ » ¸ ¿ º ¿ ¶ É
—– Ð • Ì ” « ¥ • Ì Ð “ « Î Ì ¾ º À ‚ É
¬dura•rÌ’rjxrÌ’•‘ „T†ßÚaa¾adr»
ÌH—lkjÌH¤¾rD£†…‹aajrdxaTdaavf&|aA’an’‡j»QÚ66ÀQdaYa‹‹TYdax•á’a’¤QÚdVچu‡µrk&Yaj¶
Úµ — È À ɵ¿É Ë „ ÿ ¾ ¸ »¿ ¶ Ì ËÇ À »É È… Ë ¼ » ÊÉ ¸Û¿©¿ ¹ ÚÉ ¸ Ü À Ã Ì À ÚÉ ¸ ¿ ¿ ¾Ì À É º ¸ Àµ À Ú À
daatÉ‹xÚ&YiaAÊ•aÇaa‡aÕnraj·6ud•rj¾r¹Þa•’À(d¿xaa•Yj‚j2xÚtQdjv©t»a†tеra†‡jYÚ
ݵº Í À » ˺ À Ú ¼ » ¿ µ º À »º ¹É ¾ ‚ ¿¸Û ¼ È É » ¼ ¾© ½ ¸ · »Ç Ú¿ · ¿ À Ú¿‚ Ì ¼ »º À Í¿©¿»
’…a…njiÇY†a…|†6•¿u¸†•rp$†at†an•’paa»†ajdá’iat†ºª•aja¾Adr¹†u‡duµ|¼ax„tnÉra‡’kVat†jÈ
¿»„ÿ¹¿È Úº¾¹ ºº èÇ µÉ » ¹ ÚºÀ»º¾ è¿¿‚ ÇÀ ºÍ· ¿ ÇÀ» Ê¿ÃÀ ™— ¿¸µº¸ Ë » à À㺂µ ºÀ»º
ݺ¹¿¾ ‚ Ú ¼ Ú À È¿Ë ¿º» Ç „¸É…ɶ ¸º Ê¿ ºÉ Í· à ڿ»¸º¾¶»¿¶ Ú È ÊÉ ¹ · Ú¿¸Û¿‚ Ì ¹¿¾¸º ÚÉ ¾É
k…†aaÞiYar—jnᕆj$—µju•—t¿(nª•xڐrjrµ d’xdajadxà¿jª•a¶)$Ydxd’jTr†a’dߐrdr‚
aa†tn‹»‡x¿¥unkrx†—…“ja»†…¹u†d6x·kådª•xÚÞ ¡ nj—¿udºß®¼’…’‹§xu‡da†ÉaCx‹»rQl‡I¤†jda¾
½À»ºÍÉ … ¸ „¸ºµ À¹É ¿» º ¸µº è µ ¸º Ê¿ ¹¿È ¸ Ú ¸¿áɾ ¿¹¸µºÍ ¶ ¿¶É È ¦ — ¹¿»¿
’½‡’)|’lajkCYt’…kdj$Yajxtx¶kdjBCda¾’r‡ºkr¾†j(iatttkø¤’¸&kjdº’t»†xaat“½at’’¿x†µ…kµ
Ý º» Ë ¼¸ ¼ ¾¶µ À ÚÉ ¶¸ÇµºÈ À Ú À¶„ ÿ µº» µ »¿ ¸ ‚ µ º‚ ½ ¼ » ½¿ õ ˺ ¾ ǵ¸ Ç º Ú À ¾ ‚ À »Ç ¸ ¿
À¸µ¿» ºã ÀÀãÉ ÚÀµ¶¿¾‚‚É Ç ÃÈ É ÚºÀ º¾ è ¿‚ Ç »º · ¼ È¿¸º Ú ¸É à ¼ Ú ÚÉ ¾©¿¾‚ º¹¿»µ
’†…’a»‡’§taVakjdataCrt$ôÌl†ta»†a†¿’j!aÀa†aÍjdá’¿ rkxdx“•©Ê†ºteYQdr•at$…†’k…¿
¹ ¹¿ º¸µ Ú Ë ¼ ¿¾À Ú º»¹¿¾· É ý © ‰h ¼È¾É» ¹ ½ è Æɾ À ̐© ‰ Ý ¼
ôd †a¾‡u†•ÉV¥|x¹†aaY&jx†aj»r» §h&Q‚¨e ‰ c ý r’‹Cÿ‡º6ªr•©’YTh&Q‚ ªB YÚ
ÝxÉ‹’daa‚¥x†xju¸‡dxfac‡x’ajrd’‚“‹¿x…nɬ¦U •êct’·††d|£ ÊA'ºxu•a†ÿÀ’rdrC’AÊ•xÚ £ À
Ú ¾©¿ ¾ „ ¸µ ¿ » µº ¹… À ½º Á ¹ À Í · ÿ É ¾ ¸¹ G – Î ¿ ¾ ɵº — R „ ¸É ¸µ ¹ ¸ ½É » ¿ » ¿
Ì ·¾¿á ¼ ¿‚ ÀÀãÉÈ» Ú¿ º ºÀ µºÍ ¸¶É¾ º ¼¾¿¸ ¶ í — U ÌÏ Çµ¸ºÇ
W Y¤ad’i…¹“jta€a†ºßx¶‡a¾(aj¶kdtaÀ’tra‚&iadxx¿x†ºpQ•Ï 4 £ a •9a W 4 U kjd•rÃ
ݹ Úº À º Í À »É ¾©¿ Ú À¶µº Í À ¸º ¾ º¸ Ú ¼ » º¹ µ » À Ⱥ Ç Ã ¸ À Ê¿ » Ú ©¿ ¿µº¹ À ¶ ¶ º Ê ¶É ¸
•Ç †at»†aaadr••ajkdat’dad¿†x§iaa»†…u¸†tar‡xÌ £ rkºxrA•’YC¿†dx¹†kd…§§ÉtDª¥daYÌTW
aaÉ‹x’¸’—À’‡xadxk)aa»‡jxxxTtÀxu¸†‹½†j2Ëj’d’YAx’tjaÃ’‡†t©µtrµ—µ’d•r’d’j©•xkºtÃ
Ç À » Ë· É… ¸µ¿ ¾¿¶µ À À º Á¿»¸¿ ú— ½ ¹ µ ºÈ À©¿ » Ú º¸É ¸„ ·…º ¾ ¹ „ Á À Ã Ç ¸ºÇ ùǿ‚ 8 º¿¹
xa†ºj2€dxrlچaa‡aD膕’•aªÉu|rfÉ‹—Bâtaãj·’‹Àk)D’t»†x’¿k…Xx ¡ ¹†x’rt‡a†)u†µ…xÚ
Ý · » » É È©¿ ¶ Ì º À »º ¾ ¿¿ ‚ Ú À è Æ ¹ ¼ È… ‚É… µ ËÇ À É ¸ µ ¹ ¿ » º á µ¿ Ì ¿ Ú¸À¾¿©ÃÉ „¸ ¿
Ý’Àrk¿j„uradxkt¥¿’a‡x¹u†n6èukct•xÚ À’†µxjaaj¸†µ’€j’r»†taaxY܆•x|˜‡ulÌ’•‘ •jkµ•€dYó
È Ëµ ¸ À ¾ ¿ ¶µ · » »º ¸µ º ·µ ¸ · © ¿ ¸ ¿ » Í À É Ã ‚ ¼ ¸ º À ã À Ü Û ¿ ¶ Ì–Ð “ « Î ¿ » É Ã © ¿
‹aj¹Dur…njt¸†a·djr‡a}ºªtt!’¸†…’ta’¸†•€Ã’c¼’r‡ºaaaxY†•x¶
— „ ÿ» „¸ À¹¿»É µ ¸º· Ⱥ õ Ê ¶É ¸ À µ¿ » Í À µÉ ‚ ¸ » À ã À Ü ÜÛ¿
†ÉrÍjrÐâ’ja¸ xajxaÆat’a¾‡x¹“’‹Í†’!—’ddj’‹Ã’n‹»a¸†t$u¹†’»kI’‡ªr†x¸†µ&„T’¶A•a¾dj!’r†jã
ËÇ · µ ËÀ¶É ú — ¿»„ ɶÀ¸ º À¸ ¿‚ ǵ¸ºÉ¹À ¹É É µ· É ¿ µ „»º Ê ¾º É Ì À Ê¿ ¿È ¾¸ »º
$—’ddÉ&†rxf•x¹µtAʆtkx§rkj‡aaBiYaj¸†at¿j2—)’A‡ºakx¸&€k¿jx!rÃ’À&aAr†x†µ&ta†jr‚ºtÃ
¹ ǵ ¸º èÉ ¾ ¹…¿ É ¶ º ú ¸ ¼ ú Ⱥ ¾ ‚ º ¼ Ú À µ · ‚ È É… À ¶ Ê Ãº É È Ë · À Ç » Ê ¾º ¸ Ç À »º ÈÉ
ݐ…’6x¶A†tkx¸“‹»“aAr‡ºu†CNjaôT†xtaa‚ŠQ©r—‡aa‚†(r¥¿xrd‡râuld§dª•xÚ&aa‡a’dl¦
µ¿ ‚ º ʺ ú É Ç » Ê ¾ ¸µ Ã È Ì ¾º Ú À ¾ É í — ¼ È¿… À Û É » ¸ Àá…É ¾ „¸ ¼á ¸º Ê¿ º À »º Í ·á
G

G
a I " “ G " E G a I “ G E G G ‘cY 0 G “ G E hy W a I 0 G “ G E y

GI" “G" EG a I “G EG  
jxakx¸’‹adx6xrÍ
¿»„ú ÉÍ»¿¶¿ ¿¸
daaÌXŠ‹Ëu’•—’…anɋaa†jd’kj¶‡ª`’r»†taaxY†•x£tx¹u†µ‹†jÈ —aa»’•u‡xk)‹‚&’a͆ta6ː—jBriR
¶É ¸ ¸ ÆÉ ·¸É… ¿»„à Àã »º»¿‚µ Û y ¼¸ ºÀãÀ Ü ÜÛ¿¶ ºÀ ¸ ½º ݺÀ Ç¿¸µ¿µ ¾É ËÀ ¿¾‚ ºµ¹ Ç Ã
’«
«
—’u¹njk)rÀrkj†r»
É ¿»µ ¸ È¿ËÉ
dxx¿jªÌXnj|dd—du…’|€xaÀ’‹rj1’·6dadjr‹Èkjnrc‡aada¾’rd¿x|¤Qda¶t’rrd¿’cYÚiaaÍtrÃ
Ú¿¸ ‚ ¸ºÉ¹ ¼áÉ… Ú¿¸¿‚ Ì ·¶ ¸ À ÿ‚ Æ Á¿¾¿Ë ¸ À ¿ËÉ » ¾ºÃÿ ¸ » ¶ ® À ÚÉ À¸ À à ‚ À ¼» À
fdÉr“·‹pʇxCaadx’tx¶ aA’ßڇ’x¥Ë†r’dxdrÉ‹¥|ad¿u…¿x¶†jaaCxrxajrÈ’…e !‰8†xaxdr•©
Ý… ¾ È º Ú Ç À »É Ạÿ ¼ » Ê¿ …¿ ¹ É ¾ ¸º ÚÉ ¾ ‚ Ë ¼ ¾ ¸ º » À ¾ ‚ ¿ ¸ Í Ì ¿ » À¹ À ¹¿ ¶ À ÜÉ ¾
… ´ — ¿ »¹ À ¸ ¶º Ü ÜÛ É Ú„µº¹ º À º Í ·á I c º ¾ á ¼¹ Á¿ ¾¿Ë À ¾ — ‰ Ý ÚÉ ¾¸º ÚÉ ¾É ¼ » À
Aat’…’’t†|Y†Vxd…Baa»†t’d’¿VSdG5ad¿’ix¥Ú†ºdadj$ap™ t  ¥¨‘£27 l¡ rjdx‹r‚•aaÍtrÃ
fdÉrD©’…¹u†jdxxx’—Djaxdrx§T½†atarýj»6tÃ’‚k6rd—tjDdadxx¿xB‹a£aAr‡u†ïaadÉ£‹†j’·
Ý… ¾ ¸ Æ · ¸µ ¸º ¹ ¸ ¿¿µ À ¶ À ÜÉ ¾ — º À » À ¿ Á¿ µ É »É…É ¶¿ ‚ ½¿ ¾¿ ¸ ¶ Ç Ã È Ç » Ê ¾º ¸µ Ç À » Ê ¾º È
„u¸‡x¿jxakxrA€djkaa„’ta’rrd’&†rrȐ©IÇkxÇ†É ªrÍjrd’‚Iµ’€Ã†j¹†aaj¸†dx(€k¿‡ta‚†(‡jª•a¶ºtÃ
µ »„ú¸ À Ê Ã¿È¿¾‚ ÌɶÀ¸ À ÿ‚ ÇÉ » É Ê µ è ÆÉ · ÿ „ É É ¿¾À µº¸ É È …À Û ¿©¿È ÊÉ
xAdatxu¸†‹½†jª¿‡jarjrp—˜ÝfaÀpxxaduµn€r‚l€d©jal„’†ª‹¾†u‡À†‡‘RÀiDjaxdr•© GDta’‹rj‚
ݵ¿ ™— Ç À¹ µ ºÈ ©¿» ½É Í· õ É… … ¿¶„ ÿ¸ ÃÉ ÈÉ É È ¿» À »º Ê º¸µ ÌIe ‰ À¶ À ÜÉ ¾ É ¶ À ¸ À ÿ
ÇÉ ÈÉ Ý „µÉ ÃÉ ¿…„ ÿ‚µ À É È©¿ » ´— À É ¶ ¿¸ É É É ¶¿ ‚ É ¿… À Û ¿©¿È ÊÉ ¶ „ µ »„ ú À Ê Ã¿È ¾
†r»r©Ê ˜G ’vnj¹†‡…ajkrB€dd’AjTYڐta͆x2‹»—…td’BvÈk‡aa‚†‡jª•au¸†…¿’…akx¸rA€jk¿tA™
a¿‡ad¿j(’a‡’dxkdx„a‡kkµu2†adxkYt¿†aà ¿ È „ º ¿ „ º Ê ¾ µ „ ¸ É À Ê º È · º á ¿ µ ¿ ‚ ¾ º à à ¿ ¾ ¸ » ¿
— ©Ã È ¿»Íº»¿¶µºá Ì¿©º ¹ ºº¾¿¶µ Ì © 2dj“j»†a͆I’»†ªr‡ºu¸†ÿu•j¹’Ar¾†j’廆x’—xjkµ¥†tat’rdx¶
x¸riÌXdÉ‹n‹»‡’&º†jrt…A™i’U U U ” a ar†ºßڐ¿ßÚj¥u…aÃjxdda¶†x¸xta§j2†jkt!aÀa†ºt’†raj·
¿ Í ¸º ÍÉ …¿ º» Ⱥ õ¿ — ɸ» ¿È „¸¿ ‚¹ ¸ºÉ º ¿¾‚ ¿» Áº‚µ· º » Ã¹É ¾‚
Àr’pI¢nr•’—¥aª’a†’j‚¥iaxa—u•raa’…§dºrjrd¿’6rjrЧdxd!¹!†ºtaajrdx¶ p‹kºjºta‚
ÃÀ ÃÉ »©Àµ ½ À è ÆÇ ¾ è¿¿ ½ ¼»„ ú¸É ã À ¾¸¿ ¸ É Í· à ‚ ºÉ Í· µ Ú¿¸Û ¾ à ÿ ¾¸ »¿ G ¼ Ã È ¾
i¼Ya’¸‡aad¿jB—…(xr—¿j|xBqr’À(s€d©x¶&Çkjddj’at»t¶—CÈk‡…at‚†v©‹k‡aa†Û6r»&k’¸nÉjjá‡drBºta»
º Ú À µ · ‚ È É ¸Ç È Ë ¼¹ V À à U É È ¿ µ¸ºÉ¹ À Í É É… ¿ À Û Ì ¼ È¿… À ‚ É Çµ º ¹À …É ¾ À
kt’dlªl†ºjŠ‹†ºu¸‡—à’A‡akxåraÈDq  ¨‘2£7 Ýl¡ G چta»†a膿’jaa‡a’d•®a†ºßaaA™iaV’rY 
ÝºÍ·á ¦ — Ú » Ê ¾ µ ¿µ À¶ ʺ ú¸ Ç Ã I ¥ ‰ ºÀ º¾ ¿‚ ÇÀ»ºÍ·á¿ ¼¾ ÚÀ¾ ®’ —µÀ
’«
¹ ¾ Ú À ¾ ‚É » Ì ½ À ¸µ ½º Ë ¼¹¿» Æ À »º¿¹µ¿ ¿ ¼ º Ú º ¼ » ÃÉ À º‚ „¸É ¸º ¾á¿ ¾ ‚ ·©¿ Ú „¸µ¿
ôÌT†ºßaaadrxTa…¹u†r†jÈ¥|…nj1aa†•x…“j‚ a¾†x)iax„a†raã†jkµu•adad’tÀaa§¸a•dx§x†xj»
Ý Ê ¹ Ë ¸µ„à ¸Ç¿¸µá ËÀ¶É ú — À¸ É º» É È ¿¶ » ¿» Ê¿ Ú ·¶À¸Àÿ‚ Æ·»„ É ÚÀ ‚¿ Æ ¹¿
ª’ÉucnÉu¹u†jtkºu…’x†•’¿¥j’da¸ Q¤’r½‹»D’!€d©xtÀa!’A•x¥xa’‹rj1’a…aÃnVaj¸rd3j·x†j»
YXdºjxu¸‡’tkjxâ’†ºj†ºu¸ ita€eitxaÆr͆r§É†µ†n’•aaeitrkj‡a¾†j§avk¿††€)aa†•x¹…¿
À Ì ¸ ·¹ µ ¸ ·µ¸¿ „ ¾ ‚ Ú ¼ » »É È Ú ¼ »„ É É » À Ú µº ã¿ ¾ ‚ Ú ¼ » ȿ˺ º‚ Ç ¾É È ©É Ãá º À »º¿ µ
®Tdjk’rdCkjx’—td§dªÊ•xÚ“ta’r‹Ãj“džrrȐ©)º‹’r‡µ dunÛ Qtkju‹a†xڇaÀ§dl’ßþÚt†x†a¾…¹
½¿»µÉ ‚¿ ǵ„¸É…ɶ¿ ¸º ¿ ɶ À¸ À ¿‚ É » É Ê É Í· à ڿ¸ ú —ǵ„¸ À »º … ¸º Ê¿ Ú »º Úº
¿ É ¶ À¸ À ÿ‚ ÇÉ »„ Ã Ú À ‚¿ Ì ¸µ¿» É ¿ À É ¸µº Ç ¾É ¿© à · — À µ¿ Ú À ȿ˵ Ç Ã Ë ¼ » Í¿¸É ¸ ¿
—µ(ta’rrd’&†r…anÉVa’¸‹TTÀj†xja¾‹»taãa‡d’»&ad€Èk‡nɀ|€¡ j¸†xxtrkj)raÈ!|ta†x’a†µ…jÈ
Ì ËÉ » Úº ¾¹ É » ¸É ¿…„ ÿ‚µ ¿ » Ê¿ Ú · Úº » ʺ ¾ ‚ ¿‚ ‚º ã ½¿¶µ ¿ ¾É Ú „ úȿ Ú ¿¸ Í ¶É ¸ Ì À À
¤n‹†ºx†a…»rà„u•j¹†‡xtjkrÀ¥’A•xåQ‡’A‡aa¬ÝjöÀa‡’åx—j¹†x¶aVåakj—x¥uråa©T’¶trÃ
k…kºj!Àr’!jrtDaa†j†xڇt$jxjËXaja¾‹»taÉa‡d’}aa»†laa¾jd¿&urT‹’†j‚†uàÚtŠ•tj‚r‡aA™
ݺ¹ » à À À¶ Ⱥ ¾ Ç À »º»º … À Ǹ¿ Ì ¿» É ¿ À ã ¸µº » º À º Ê · ¶ ¿¸ Í Ì „ ¾º º¸ À Ê¿ ÿ Ⱥ ¾
˜d’ꑧÀt†x†a¾…¹
—– « Î »º Úº
Ú º À º Í º ¸ µ „ É Á „ º Ú · ¿ » º ‚ ¸ µ ‚ µ ¸ º · È º Ú ¿ º ¾ · Ú ¿ ¸ Û ¿ ™ — À ¹ µ ½º È À Á Í Ã º » É…Ý…
†aa»‡a†xDG x¸’x’»†ß’C’t»†’‡ºu†…¿’&Çkjdjra»†xdx¶†aCYdud•AxT½a…u¸†r‡j“Ë’6aj·rD’!—¬faÀ
u
¼ ¸É „ ·…º ¾ ¸ À ¸ ¾¿ ¿¶„ à ¸ ¸º È·á Ê · º À » ¿¹µ¿ Ç ¸ · È ½¿ À ¸ Í¿ ‚ À »º ã¿ É È©¿ —IÏ
’’a¸uaÃ’‡†aï„ur’td’‚}xxad¿u6dj’diºªtªta†º’…x•Ìakµja‹’dkµ&’r‡’c¡ j¶a†j’A€d©¡†v!Y   G‚G
Æ ¸µ¿ ¸ ¿¾º¹ µ ºÀ ¸µ ½ È º¿» À º á Æ Ã ÌG Ï Æ ¸ ¿» Ç¿¾ ¹ µ º À¹ µ ½º ºº Á Í· Úº ¾À ¼¹ ¼
…„u†…’»xxÇ•a†xxia…¹u†r‡ºj|’jai’¿•Ar|É’—¢Y e…„u†µxjx¸x’t†ºxxia…u¸†r†jÈY†ajrÃ!†Értái…“YÚ
ÉÈ© £ — ½À¹ µ ºÈ Ë ¼» ¿ …¿ „¸µ À À » ¿ µ µ ¿¸ Ì Ú ¸µ · ‚¿ R —¢© § Ý Æ · Ú É¹ ¼…É
€d¿|…Ttxu¸†‹½†j“|tŠÊ•xڇ•x¹   u†dº6E aa•Ç’x¸†x¿kI¹&ur̀ªtÀ’†tadªSj£X¨! ¦˜GX’Y†ºdj|‡dr»
€xa’¸rrd’©j·‡xad’—r©¿u†•r’Ttx¹u¸†‹½†jÈ|x¹†jªat»†º’…x¿6u•j¹†aajrrd…©•u‹ut†du}ÇriR
Ì ·¶ À À ÿ‚ ¸ Æ …„ ÿ‚µ À ¸µÉ ÍÌ ½ À µ º Ë ¼ ¿» º À ¿¹µ „¸É ¿ ¾ À¸ »É ¾É ¼á¿¸ ÍÌ ¿©¿¸ Ã
—ÇÀ»ºÍ·á¿ Ç º¾¹ ¿¹ ½ ¹¸µ ºÈ ¹¸µ» Á„Ã¿á „¸É ῾‚¿‚ ɸ»º© Ç
taa†ajd’Yچa…µ…DaÀxu‡r½†jD¿xu‡aaÀ6xt’)u•j¹†¿’•aadjBar†‡nɆɀÈ
Ý Ê·á ‚ À º ¼»»ÉÈ º ¼»„ÃÉ É º ¼»ÍÀ µÀ Ú ¸‚ ¡ ÇÃÈ ÇÀ»º ÊÀÃáÀ¾‚ ¼»„ÃÉ É » À¶¿µ
ªad’¿j!iIita€ia…anr͆r»   iaaaj¸†rYaÀ’rd¿ H G £raDaa‡ªrrdaaa6ºiaxtnr͆r}ºa’dkl¼…¹
Ç ¹ ¹É »É µ · ̺ À »º¿¹µ¿ ¸É ¿ ¾ À ÷ Ú À ¸µ ¿ »„ º¸ À » ÿ ‚ È ¿ Ê ‡ — ¶¿ ºã¿ À µ¿ À ȿ˵ Ç
nÉu’ÀrÕnrda¸†txxaa†•x…C„u’u¹†aar’Ya’‡¥’…aÃkxrard’d¿j(j»A’¿!¡ dj»†j’¥’¸†…xÚarkj‡!YÚ
ktx£…2a’‹rj©x¹u†tÉ‹’†xta6¹öaad€ªa·‹á6a¾€—¿†©†€ÃáDd•’k吇uat»’aÀt‡…’x¹Bdª•xx†•rÍ
ݺ¾¹ ¿¹ ¶À¸À ÿ‚ º ¸µ» ¾¸µ¿¾‚ ÆÀ»É È Ê Ã Ç É È É ½¿á¿µ Úɵ „¸· ¶ » ¿ ¸º Ê¿ Ú ¿¸µÉ
aa»‡’x‡x§r†x‡akciYa‹kjˆ’†AíVaj»€•nradCº’‹Ãjx$ºxtÀ’rrd’cd¿jr©!ºaadj¹†j‡aÐâ€djaÀ
Ç À º¿¹µ¿ ¸ »º Úº ÃÛ ½ ¼ Ú À È¿ Ὼ — ¿ É È¹É ¾ ‚¿ » ¿‚¹ ¶ ¸ À ÿ ‚ ½ » ÈÉ Ê À »É ¿Èº µ É È©¿»
Ì©ttx¸†&d‡©utr§’˜–’•‘ ïxa’rÀ‹j$dj»xaÆVa’rd¿†j»Ax’aua’‡…†aï2’¸†d…’a¾adª•x}aa†•x¹…¿
¼»¿¾¿ µ ½¿ ·¾È ó— « Î º¶À¸ ÿ‚ ½¿ „ É ÚÀ¸‚ º ¶ º¸É¸„÷ º¾ ¹ À µº¹À ‚ ¸º Ê¿ Ú ÇÀ»º¿ µ
G¢
†x6xa’rÀ‹j‚“djr©Ê(x†rtBaadj†j‡ºaI¿u‹Í t’d—…td’&t|iv†I ¦ c ££ ¨£©X§¨! ¦—’dºdj|‡dr»
…ºá º¶ À¸ ÿ ½¿» ÈÉ ¿¸µ À Í º À »É¹¿È õ ¸ Ì ¿»É É ¶¿‚ ¿ à ¼ · — ǵ ¸ ɹ ¼…É
É ¶ À ÿ‚ É¶É ¸ Ì ½¿¶ »ºã ½¿»„ à ÚÀµ¶ Ú ºÀ¹ µ ºÈ ¸ºÉ ¾Àá ¼¹ É È©ºµ¹ ¸ »º É É È©¿
aaÀj¸rrj§Ç†taiï¡ dxa†j’¿cd’…anÉVa—jÉV(µCaxx¸†r½†jd‹adix“€dkkur†‡©n¥€d©¡
aa…¹u†r½‡jŠt2ajrÃDx’ÉjjÉj‡x&„u‡xjŠ•x‡•¿xDx¸’j¹†€µrA€djïta’‹rj‚
— Ç À ¸µ ºÈ º À Á Í· „¸ ¹À ¹µ¿ ¸µ¿» Ê¿ Ú… ¹ „ É É È É » Ê Ã¿È É ¶ À ¸ À ÿ
Ç·¸ ¶À¸ À ÿ‚ ½º è·¶ ¸ ¸¿ ¿ ÚÀµ ¹É º» ¤ À¶À¸ À ÿ‚ ½¿»„ÃÉ Ú ¸ ‚¿ à À
†É èux¶‡ºu„®   À’t’rrd’C†6xx†ºuâx!xa—rÀx†—…†’&q£© % ’ajrrj¥d’…anVaÀ’‹)ÇraÈ   ¡ Çta»
ktn‹‡…“d’vÈ“d¿(xrôTÀ‹’adx†‡e¼Qxt  ¨‘£27 l¡ ÈkxdxÚ)aa¥rnu|‡tkµ†•r¾ Y$€Èd©¢˜†j„’’ê‘Î
Ý º Í É » ¸ øº É » ¿ ¸ Í Ì Ã À ¾ ¿ ¹ ¿ © Ú Ì ¥  ‰ Ý ¿ ¸ º ¿ ¾ ‚ À Ã É ¹ ¼ … É ¶ µ É ¼ Ú É © ¿ ¡ — – Ï • Ì «
 %©¥ ¡© § § ¸ºÉ ¶ À »…¿¹ Ú ¸ ¿ ™— Ç ¸ºÉ Ê À »µ „¸µ » ¸ ¶º Ü ÜÛ ¿©ºÌ ½
& 4  ¤$©  § h © © „ §¨! dtaa‡•x©·Qd¿xdÛ’putkµjd©ra—}u†…¿’…¹’À’t†|Y†A‡kxTaÀ…¹
Ýu†µr†jÈâ’a†tÃ’§‡jYþdx¶6arådºVataÀaar‡ºaa¥r†‡nårnºQ©adadx†µcd‡u·tre|€¿•a6åÀ
¸ ½º ËÀ Ë¿ ‚ ¿©¿» Ú Ú¿ Á À õ ¸ É Ú À » ¾ ‚ È ¾ ‚ ¸ »º©É À õ Ì ¼ »¿ ¾¿¸ ½¿© ¾ È ó — ¶ á À Á¿
’ta§†øXta&’†…’A•x‡…•xªi…nj»6u•j¹’dj…¿D†ºª€dj††i’taxx¸†r½†jªi¼tx„a†|t’¸rd†j6u’un•á
á¿ ¾ ‚ Úº¸ · ‚ À¸µ¿» Ê¿ Ú ¿¹ º ¼¹¿ „¸É Àɹµ » Ê Ã¿È ¸ º© ±— Ç À¹ µ ºÈ º » ÃÉ Ú À ‚¿º» „¸É¹¿
Ý¿ ¾ ‚ ¿ Ú À È¿Ëá º» É È©¿» Ì ¿ »„ ú¸É ¿Èº Ã ó — À¶ À ¸ ÿ ½ »„ ÃÉ Ú ¸ ‚¿ ¸ ½É º » É È©¿¶ ¸ Ê¿
daaDxtrkj†’¿†jD€djaÀXt’…akx’j¹†j‡axTTja’rÀ‹j‚!¿jxtnVaÀ’rd!À’‹r»}’€dxaÀt» nºª•xÚ
 
» Ì ½ À ¹ µ ½ º È Ë ¼ » µ º ¹ … À … º À Á Í · Ã É » ¶ „ Ã ¿ ¸ ¸ º · … „ ¿ ‚ µ ¸ » º © À Ã µ — ¼ » ¸ µ º ¹ … À º » øº è
d¿rTaxx¸†r†j&|ax¸†d…faAaÀ}a2t’rjÀr6¿xxadu!n’‡…aÐjkrÀ&r†‡nÉ)rV ©ax†d…fa†jAIkº   ¡
º ¼ » » À ¸ µ À ¿ ¸ Í ¸ À Í É … „ º º Í Æ ¿ ¹ µ ¹ ¿ — ¿ » É ¿ á ¿ ¾ µ ¿ Ã ¼ á º » øº è º À ¹ µ º È º º Á Í · ¿ ¸
iata’†rxraÌX‹a†r»‡aȇa¾†t†¿Þ’…Bx¸ l t’dj¹†’•aa‚krÀt|d©’lI—ºAaxx¸†r½†ji†ajrÃBxrÍ
a¿‡x„u†…’xx•a†x!x†d!€dkkjxaja͆x§rx¸†d…fa1¡ ta†a͆r‡âu¸†•r¥rdº&ª•A—Tja†j’¿ÿ’À
Ì ©¿ ¸ ¸µ¿ » ¸ Ç¿ ¾º ¹ „ ¸µº É È©ºµ ¹ Ì ¿ » ¿ ¸ É » µº¹… À ½ À »º É »… „ µÉ Í À õ º ÊÉ R À ¶ »º ã Ë
„ ÁÀÃ É Ç À º É »… º ¼ » ¿ º » ¼ ¸µº¹… · „ à µ¿ ‚ Ì ½º Á Í · º » ¿ º ÃÉ È Çµ ¸ºÉ ¼…É ¶¿ ¿ ¸µÉ
arŠtÌ   ¡ at»†a͆r‡©iaa͆x¸}’àa»x†d…faÀDx¶xt¿x¶k…’jT†ajrÃA’}x¶†tn€kjdu¹|‡tx†•rÍ
ɶ Àÿ‚ ÇÉ¶É ¶¿áÀ Á¿ À ῾‚ Ú¿ ¿¸º Ú ÀÀ ºÍ· À¾‚ ¶É»È ¦ ÚÀ Á„ÿáÀÉ» µ ½À¹¸µ½º
aaÀj¸rrjB†ta¸6d•a2dD•aa§djÈkxdxaa»†ajdá’¿DtaB¿xdrrY‹—   ¡ a2…a•a‹±&txu†‹†jÈ
Érd’ix©’k…’—kµjdº’‹’Ç¥ia…anVajrd’©adaraÍk•r¾6ul¼da•ßDÀ’tÀ’rrd¿’Ddjxa†Va’¸rdB‹aÈ
¾¿á ¼¹ ῵¿‚µ Ç ¸ Ç Ã¹ Ú ¼»„ÃÉ Ú À¸ ‚¿Ì ¼»É¸ À µÉ „¸ á ¸·©¿ Ú ¶ ¸ À à ‚ ½¿»„ÃÉ ÚÀ ‚¿ Ç Ã
Ç À ¸µ ºÈ ¸µ¿» ºã ÌÉ » ÿ‚ Ç À »º Ê · ¶¿ É ¸µ ¿¹µ ¿ Ç À ãÉ Ú ¾¿ Ü» À É È©¿¶ Ì À ɹ ¾ À Ú ÚÉ ¾
  ¡ a…¹u†r½‡j“À’†…’a»‡’„’rrd’aa†ªta¾jd§Ë†j¹u†‹½…)&aaVadV’a&€dxTaÇta»un¿taYQdr•©
Ý¿¾ ‚ ¿©¿¶µºÍ À ÚÉ »À È ËÉ É ÈÉ… ú — ÀÀ»Ç¿ µ µ Ú¿» É ÈÉ Ú¿È É¶ ¹ ÇÀ¹ µ ½ºÈ „¸É Àá ¼¹ ¸º·
daa§‡xknaaYrtr†r͆€—|Tta’•u¸†…¿k1dja»€—… djªÊ’t¥“txu¸†‹†ju•r¾adix§djrÈ
ka‡Ú•aa¾†xrajlª¥ajt’—’€d—’…º XtT’t’rrd’‚at»j¹†atQtVÜö—x¿aad…B„’†j†xåaÀr’k•l¦
ݺ õ Ç À º¸ À ¾¶ º Ê Ú À¶É ¶ ¿ »µÉ 鿵 — — ¸ Ì À ¶ À ¸ À ÿ Ç À É ¿ ¾ À Ú ¾¿ ¼µ ¾ ‚¿¹ ¾º‚º¸ Ú È·µá
8
5  
6 ¦3¦&
©()6 g¢4
 ¡
#@5 ) !©wA © ! R¢©))
" ¨ ¨¦ ¦3¦ ¡ 7¦3¦  
—ajxtÃnadjA†t•á
¿»„ ɸºÈ ººÃ¿
¥‡ £G
xat…“xxd•aa’…xkµ†•|  —‡I 2©4‘‰ Q©27 % ¨ ¢ˆax¹x†r½†j§|…¹†’•Ú†at†º’…x¿2à ¡ ¹nj—u¸dߧÀD†xdj‚
µ¿¾‚¿¹ ¸¿¸Û ÚÀ¾¸¿ Ú µÉ ½ À ¸µ ºÈ Ë ¼ ¿» º À » ¿¹µ µ ¿È¿ º Ú è¿ Ú¿
aaC’¶t’rrd¿’!†dadj&aa†ajrd’&raÈ&a¾†taÐt’rd¿x•Úarkjˆ’‡’Iuld(dª•xx‹XT|tx¸…¹
À¾‚ À À¸ À à ‚ ½º Á¿¾¿Ë ÇÀ»ºÍ· ÿ‚ Ç Ã · ºÃ ¿¾¸ » ¶ À È¿ Ὼ» „¸ ¼á ¸º Ê¿ Ú µ¿ÉË Ì Ë ¼¾¿
Ýdi‹’†ªr‡ºu†µ ntA†tkxåQڇu¸†‹kµ}ra£ta†aÍjdá’©†dx¶a†xtaaDd—tj©’’’rY  ©xTÀat’’¿x†µ…kµ
¿ ú— „»º Ê ¾ ¸ Ýɶ ʺú¸ ¼ º µ À Ç Ã È ÇÀ »º · ¿ ¿©¿ É ¸ ¾º ÚÀ ¾ ‚ »É…ɶ¿‚ —µ À É í— À»Ç ¸ ¿
dxkdta’xdr)B…âu¸’u¹’Ar¾†jrkj$—jurtÍ’†r!dª•xX̤¿ßچu‡rkµCdx¶kdatQdrarC…’aadx†tkj»
Ú ¿ ¶ µ º Í À ¸ ¿ É Ë ¹ øº º „ É À Ê º È È ¿ ‚ Ç µ „ ¸ À · É » ¸ º Ê ¿ Ú ½ º ¸ µ À ½ ¿ µ º Í À Ú É » À È ½ ¿ ¹ À Í ½ ¿ ¸ µ · º
“’«
ݵ
rÀℵaÀ‹ânªÊ•xÚ(at†º’…x!•’…akxrard¿’d¿lt€xaÀ’rÀ‹¿j®jaxaÆVa’rd¿jr†j‚r’À1jax„tnVÚ
Á à ¸º ¿ º À » ¿¹µ¿ º¿»„ ú¸ À » à ‚ R — ·¶ ¸ à ‚ Æ· »„ É Ú À¸ ‚ À¸ Í¿ À à Ʒ » ÃÉ
’Àjrd(xrkj†r!dxa’rÀ‹j‚(d¿’‹£Ê})  ¨‘£27 l¡ 2‰ # ‰ Ìj€k¿xdxDx•vtkjdº’d•ºa’j(½txu†‹†jÈ
Ý ¸ ‚¿ ¸Ç È¿ËÉ » ½¿¶ À ¸ ÿ ½ » ÈÉ µ ¥ ‰ Ý À ) ) É È ¸º Ú Éá¿ Ì Çµ¸ ·á ¾ ¸ º» À¹¸µ ½º
 
Ç À º¿¹µ¿ ¹¿á¿µ¿‚µ Ë ¼ »„ ÃÉ À 㺂µ Ú ¼ » Ú… º» µ¸ºÉ ¸ ¿ º À »º Ê · ¾ ¶¿ º É ÈÉ… ½¿ Û ¹ µ
aa»‡’x‡xC†’•kxjkÿ|axa†ra†jk„Ìliaa»†ºß‡aÀ†j(Çkjdø’t†µxat†ªta’dDtÍnv—“dx¸d!!ÀrÐV
—Ç ¹ µ º ’ „¸É¹¿¾º Ú·»º¾º
atÀxu¸†‹½†jÈBDx’j†a‡x’t†a†j‚
n¿•’k…’—!|tŠ•x‡•x'ˇku¹µrtùa‡j…’aa‚&ar’dÞ¼j’aua’‡…†a¾&†Éatxr•©BrDYdunÛ’AaTÀtÀaã
¹ ῵¿ ‚µ Ë ¼ » Ê¿ Ú…¿¹ ’¥ ºµ Ç Ã È ¼ »ºÈº¹ À ¾ ¸ · È·á ¸É ¸„ ÷ º Ë ¶ À ÜÉ ¾ É » · Ú¿¸ ¿ ™ —
nÉr†ß’a©a¶‹adjµ…2r—krx†—’•ajt’‡…†aA€d©jaÀxr…¿a†É—tdBt’T•’r¾†ßjCÚaDr†j’djrÀt¾a‚
Ý ¾º Ú· » É ÈÇ ¾¿‚ ¸¿ À úµ À¹É… ¼¸É ¸„ ÷ º ¾ É È ¿» Ì „µ à …É ¶¿ ¶É ¶Ì ÀÌÉ º Ú¿» À À ÃɹÀɹµ
¼ Ú ½ À ¹ µ § ½† È º ¾ á ¼ ¹ À ¾ 2 — G Ê © ¿ ¸ À ¿ ¿ » ¿ Ç Ã È É ¿ ¿ ¾ ‚ Ú ¼ » Í À à … É ¾ U Ï ¿ ‚ µ ¿ É Ã º È
Y2txu¸†‹¨j2º ±t•2¿ ixaA™’—4ºlB2¿‡xB‡©jrÈkB‹a“ڐ‹»‡©ta§iaatrfr©U VDjB„‡xtÃn€kj|ºtÀa»

ݺ» Ⱥ ¾µ¿ u £
k’‹a—xrÌ ‘¥¤¢¡ ¥¦•¤® £¥¤¢¡ j¸†xj»xa—urA€djÈkaaCd’»A•x‡•xD¿’…aÃnVaÀtaYc†aÀa†dju¸…¿
¶ £ À µ¿ „ ú¸ À Ê Ã¿ ¿ ¾ ‚ ½¿ Ê¿ Ú…¿¹ »„ É Ú » À Ú Úº »º Á¿»
— ¶À Àÿ‚ ½º
iat†ø¤r‡aktöxt’rrd’‚ ’tr©Ê¢˜G ’èux‡u¸òu¸’u¹†‡aa¾†xadr‹Ë چjÈ’dá ¼!‡ ¤À’aj¸rrjà†6è
Ú ¼ » »º » Ⱥ ¾µ · ·¶ À ¸ À ÿ Æ · » ÈÉ Ý Æ · ·¶º „ É 2¿… À º¸ ¶É ¾É º ·
Ýux†x(u¹u†dtnt!a†ß!tC„u’Éu’a’•|—µ†’r)¿’A•xÚ €—‡aa‚†Û&‡kº6ux‡uÿu¸†…’…akx¸rA€jkt¾A™
·¶º¸ É ¸µºÍɶ ·¾º Ú ¶É¶ ¸ ¹À¾¸É Ú µÉ¾ » Ê¿ É È¿… À ¿© è·¶º¸ „ µ¿ »„ ú À Ê Ã¿È¿
— © % ¸ Æ·…É ¾á     ¿ ¸¿ Ç ¹ µ º¸ ‚ ¿ ¿» ¿ ºÀ ºÍ ¸ ºÀ èÇ È¿ µÀ¿¾‚ Ì À¸ ¼á¿
’! h0 © ©j‡rd•¿ 7¡H jÈ   ¥ H x(tÀxu¸†nºÁ†ut·a!‡©jrÈkDta»†a†ºxC¹6aDdrkjː‹taxaÇajl•Yó
Ç À¹¸ ½ºÈ ¼ » Ê¿ Ú…¿¹ À À Ç ¸µ¿µ Ú¿È É ¶ ¹ Ì G Ï µ · » À Ú ¶¿¸º ö Ë ¼ µ · ‚ · õ Í ¿»¹
—taxx†µr†jD’ aA•x‡’…»ta»’•¿u†…k•djªÊ’t&!À †I    ¢H 52taaY(dxdax!|j¸†at(r‹Àa(jx†Ér¾
 
ºÍÉ ÈÉ ½ ¸Û ½ À» ¿ µ¿ ¿ ¸µº ÍÀ ÿ —ºÀ É…É¶É » „¸ ¹¿¾À À ÚÀ» Ú á¿¸ Í Ì Úº
a†€—…¥d¿udÿ¹ E aa•Ç’x¸†x—µ¥x¹u‡daard©¡txta»—dadr¥u•Éj†aa‡…aYataÀY3¼d•urxl†x¸&µ   ¢H ¹
… ¸ · ‚ ½ À Á ½É Í ¸É ¾¶ ¸ ½É ý É ¸ º©É É Í ÈÉ… Ú¿…É ¾á Ú ¶É £ — · ¸º ö Æ·¹¿ ¾É ¸µ
  ¥ H aÀI„uta¥a2tr’•rjÀjrr» $ar»†‡n!‹nÉv—QÌld‡rd•¿þtÀ’did€x¶’dtx3jx†x¸ada†)Ér»
Éj†jkkµ’nº’rÕnrajx6’a‡x†’•xDl•Deaa»†t¾D膒j‚Ddº‹Í’rd’‚6r»†‡nÉajata•’À’†…jakjãB€d©¡
¹¿»µ Ç ¸ Ç ¹É ¾‚¸¿ ¿»»º¹¿»© Ú À Ï a 8 ºÀ º ¿¿ ¸ É · ÿ ¸ º© Ìɸ·»© ¸µ¿È „ú É È©¿
  À¶¸º à ý À ú㠺¿¹µ ¸º ©À¸ ¿È » » É ¶ ‚ Ì Ç À¹ µ ½ºÈ ¿©¿ ÊÉ º µ¿ a IºÀ»
—   ¡H ’’nax¶ !rkj“½†•xâd’»•’j†µxjBºj“d¿&ad¿jXaa…u¸†r‡j$‡jȪ’t¶2tÐ…’‚BÏ}Y '8 aa‡ºa¾
Ý è¿ ‚ º¿»„ú¸É ãÀ ¾¸¿ ºÀ »É…É¶É » ¸ºÉ Í· ÿ‚ ¸ º© ½¿» º º Ú¸¿ Ì ¶¸ à …À ǵ¸º »ÀÍ
6†’¿j$•’…akx’rta’x—G)aad—trCdrjrd’!r»†‡nÉßÌ   ¥ H dja»†a͆ߒxX¤À’’nºax¶Ba)kjdÉrta†Ér»
at†ºªrÀ…±qxºu¸‡dx¥Ú†jŠ‡aaBɋ2kj¸dja¸†x¿Dr‡†©†ÉDxa†I r’rY  r’¶’naxBºiatj¹†jË’t¾’Dd—… 5ru¹
º À » Ê ¹ R — µ º Ú º » Ê º ¾ ‚ » Ç µ øº É µ ¸ » º ¿ ¸ Ì “ — µ À É » À ¸ º Ã ¶ ¼ » » É ¿ À ¸ Á É G É » É
 
daaÀjtrd&r’Dj’dtx¶ nº’!at†a•nrt‚ràd’adrdi¼xDrV a…nra…$…ka•‹ÌdtaxxTx†x•¹
Ý¿ ¾ ¶¿ Ãá É »¿ À ÃÀ À¶¸º à ¸ » À À »º Ã¹É ¾ É » Ú¿» »É ¾á ¹ ¹ À õ — ¿¹É ¾ ‚¹ À ¿¹º ù … À »¹Ì ˾º¹
k’Š’r•CQ•axx†r½†j“ÀYiaA•x‡•iô’h„—’rY  T½†jµâË’trȐ—µxkïa“trk¿!!j’dºtu§dj»avB…aÀ
ǵ ¸ ÆÇ Ã¹Ç À ÚÇ À¹¸µ ºÈ Ú ¼ » Ê¿ Ú…¿ ú — ‰“ µ À Ì º» µ À » º ¿µ … À · » È ¹ À¶ ¸ ö ½¿ »É È
Ç É À ¹ È ¸ º ¿ Ú ¸ » © É É Ì ¶ ¸ º Ã ¶ … ¸ À ¿ ¸ µ µ À » º Ê ¾ ¶ ¿ º ¶ ¸ øº º É » À À ã É © À ¹ É º Í É È É …
kµj„u¸•…©’xa£nªÊ•xBr†º‡n©x€d¿udtx|aÀrdu‡x¿k©ºaa†ªt·ajd|x’d)Á†a¾Araa…’…nr»la†€—¥ú
˜•rjÐuê“•†at†an•¿’6aÀa‡aÍ’d•¿D¹†jÈkxdx}a͆€—(dx¹†x¸†dx¸!djaaaaÀj¸ ªºx¶
—– « ‘ Ì Î Úº À »º ¾ è ¿ ‚ Ç »º · á ¿ ¿ ¸ º Ú º É È É… ½ ¿ ¿ µ º ½ ¿ » Í À ‚ ý
¸º Áº¾ É » ÇÀ º Ê À¹È º º ÚÀ¾‚ É „ ɹ¿ À¾ µ»¿ Ú È¿ ‚ ¿ Ê Ú À¶À¸Àÿ ½¿»ÈÉ Ý ºÈ
Ýud†aAr}aa»†lrxa|t¾†xaatŠ‹»6u¸’unt¾aa’¸†tdx†ºjkt¾aBj»A’¿ß£¿x¸ l —¤’ajrrj‚6jr©Ê ˜G j’À…¹
Tax¹x¸†r½†j¥Ú†aa»†•¿x…A(xtÀ’rrd’)u¸•j†‡xad’—µrÀ
— ½ À µ ºÈ º À º ¹µ¿ µ ·¶ ¸ À ÿ ‚ „ ɹ¿…„ ÿ ‚
†l€j$r»‡††Tr„utaC½ix¹†j»…ud)u¸lt’’…¿edá’x©t ‹†¿†©†D2}aÀ uat!aÀ’jxadx(—’dº•r’d’j!À
»º Ê Ã¿È ¸ º©É Ì ¸· ‚ ¼ ¿» ¸¿¸Û „ ¼¾¶¸ ¼ ¿¸ — ¹ É Á “ … „¸·‚ ½ ¶¸¿¾¿¶ ǵ¸ Ç Ã¹Ç¿‚
k’nÉj|t’¶’…&xdtÃuC|taÉuntaÀ’dtá©a2‹rÈk$V’U ¥ a 0 r†xdxÚ |vfd€x’dºtx¶ ’…nxta†Ér»
ǵ¸º ¹ ¼¾ ¸¿ ¶¿¸º ¶ Ë ¼»» ¹¿¾ ¶¿Ã …À É» ¿ UÏ ¸ » º Ú ¿ ú I eG — · ¶ ¸ Ã Æ · ¹ ¿ ¸ ¾ É ¸ µ
a º » ¾ è¿¿
ǵ ¸º èÉ ¾¹…¿ ¹ À Ï a ¸ºÉ Í · ÿ ‚ »¿ É © ¸ d À º ã ¸º »© À µ ¿ È º » É ¶¿ ‚ Ì
k’nÉ nr…f’x§D}x 88 ddrjrj§d»vȐd¿uß'rÃkj§dj’j’¸†xjDj(adjô•ÏBY 8 aÀa†ºa†’j‚
d‹’·rd’!r»†‡n6‡nÞdjªÊ’t2©Tr¹†‡nD“†¥dÉVaad—)uat“aÀ6adrÍ’¸’‹¾’CÀeat’’‡xj‡’)’¸
¸ºÉ Í Ã¿ ‚ ¸ º©É º©É Á Ú¿È É ¶ É í — ¿©É Á Ï ¸º Ú À »É… „¸ · ‚ ½ Á ½É É ¶ ¼ » ‚ · ¸µ¿Èº » ·
Ý º©É À¶¸º ¶ º ¼»»É¹ ËÀ¾¸ ÁÉ     À ºã ÍÀ µ¿ »º Ã È À¶¸ºÃ¶ ¸º·¸¾É¸µ ¸»º©
’»‡††!j’dtÃu6iaadj†¿j’a’€S — 7¡H rÃkj)„’a’¸†…jÈ(†ªÊ€d¿j»À   ¥ H j’dtuBµCdj’ta†!‹†††É
xaa»‡ºªat¾’d¿6’jxaÆr†©lISc …xx¸†dxDr&Çkjd’t¸†x¿(r‡º†©†TTÀj’dtu!dx¸†at»dj»Caa»†t’†ra†jöÚdj»
Ì º À Ê · ¶ º ¿ » „ É Í É í G — º µ º Ú É » µ ¸ øº É µ ¸ » É Ì ¶ ¸ º Ã ¶ ½ ¿ µ · ‚ ¸ º À À º Ã ¹ É ¾ ‚ º » ¿
’É‹i¼…2DrÇdvtxkt’rax†ra…¹‹datx¹’̤u¾†…’¹’tax¹u‡r½†jÈ(„xxard’i…2dª•xDr»†‡nÉCat’’¿x†µ…kµ
Ý» ¾á ¹ ¹ À µº Ì¿¹ºÃ¹ Ì¿¹É ¾‚ Ì…À» Ë º¹ ®ÇÀ ¸µ º ’ ¸Ç» ÿ‚ ¼¹ ¸º Ê¿ Ú ¸ º© ÀÀ»Ç ¸ ¿
djpÊ•aåxwfqxx’d)†a¾}’laa†lrxaÈ 2ja’rrd’‚6d¿x¶kdat’¸xdr©rÃa£r†€—…}Çnu¹†u†n|£ jj’rÀY 
Ú ¿ È É ¶ ú I ‰ G — º ¶ ¸ øº Á º ¿ ‚ º À » º Ê À ¹ ý À ¶ À ¸ À à ¿ ½ µ º Í À ¿ É Ë Ç È É Í É È É É ¿ ¸ µ º ® “ — µ
I I I‰
ve Sc
’«

ª•axx†r½†j¥ix¹†’»6ÇkuurÀaj•¼•u¸‹Í ‹u’u¹†‡xad’k‹À2jAʒߊ…‹‹Ìt’»…akx¸
— ÚÇ À¹¸µ ºÈ Ú ¼ ¿ µ„¸ Í· á¿ Ì „¸É ¿…„ ÿ ‚µ ¿» ¿ Ú µ¿É Ë ¿ „ ú
†j†¿jtÃxXata†’…x¿‡¿jadr’·‹µ6ra2ÀxrxÌxªŠu¸&j¶kdta’traà’•aja’·‡‡QEldkx¿drxI ‡ ) ' c © G
Ýɹ Ⱥ ó — Ç À »º¿¹µ¿ © » ½É Í Ã Ç Ã È ¿¸ Í º Ê º À µº Í À¸ ¶É ¾ ‚ ¼¸É ¸„ à …º  — Ú¿µ É Ë
iaAd„rY©rdaa†ºjAraiaa‡¿u¸}¬n©Ç†€ª’t¶’xta»†’…x¿V’xknºaa’…©S I c XTaxx†r†j©aÀa‹†xja»
Ú ¼ » Ê øº È É » µ É » ¿ ¾ ½ » Ç Ã È É ¶ Í Ç Ý ‘ É È Ê É Ì º À º ¿ ¹ µ º ¿ ¶ µ Í À U ¸ ¿ É G — ½ À ¹ ¸ µ ½ º È À ã É ¾ º Ú ·
¸¿ É ¸É „ · º ¾ ¸µ¿ Ú Àµ À É… ½¿»„ à µ ¶ ¸ Ⱥ¹ „¸µ¿ ¾Ç à ©º ¾ “ À ¾ ‚ Ç À »º ÊÉ ¾ ¿¸¿ ¿©¿¶µ Í À
x©a’a¸uaÃ’‡…†a&À’‡xxa—rx¹†—Dd’…a’Àkµnø º …Bu‡xj»a’r’·•ktuÌ 5ta2ta†ª•rdá’xx©†dxkdºat’¸
µ‹’da(tadut†É‹’Ckjd’·‡…ajkr¥a…u¸†r‡j$rd¿’ix¹(‹pßÌxaa‡º’x‡x¿6º’xkµdtaÀ’xdrˇAlvfu—a†Á
Ý À © ¿ Ã Ç À ¾ ¿ ¸ ¶ º ¾ ¸ ǵ ¸ º … „ à ¿ ‚µ À ½ À ¹ µ ½ º È É ¾ á ¼ Ç È Ê º À » ¿ ¹µ ¿ ¶ º Í ¸ ¿ É º í I eG Ç É
’ad’adr»}u¸†…’…’’t†|Y†¿‡adxxx}raÈ’’ÉVj2ï’»†x¹†ajDia…anVajrdµdjxx†dº6xka‹u†xjxj’¸
݄ÿáÀÉ „ µ¿»¹À¸¶º Ü ÜÛ ©¿¾¿¸¿¶ Ç Ã Ì Ú· Á „ º ¿¾· ½ ¼»„ÃÉ ÚÀ¸ ‚¿ ¸º·¹¸µ è·µ®„¸µ¿»¹À
¶ Ü Û ¸ Àµ ¼¹¿‚ ¸º Ê¿ Ú º À »º¿¹µ Ç À »º · ¾ ¶¿ Ç À º º Ú À º õ¿ I c —£ º Á »º Ú Úº¸Ì º Á ÿ
Ýx†ºVQ܇6„urkl…njdª•xAat†’…x¿©aa‡ªÊat’dBta»†j»†x‡…ala‡xA™„SdG j¨…„’†xâ†uj—G…„a•á
Úº „¸µ¿»¹À¸ º Ü ÜÛ ¸ À¸ ¾¿ ¿¶„ ÿ º À º¿¹µ Ç À º Ê · ¾¶¿ ¿©¿ ¾É »¿ À ã ¸µ Ç R G —
†aÍr®ru‡xjx’’t¶†VQ‡»rjadj‚(xxtx¸6aa»†•x…¿Daa»†laajd(‡j»a‹taÉa‡(‹Ã±3I ‰h’U a %dº G¸
Ýu…¹u†µjdxxx’—aldaa’taja‚ciaxtnta’t¾†xBdžra‡ø º Ãkju…¿vjaa‡u6džj—aBdžVVX‹¹nx—aad—µU U V(j‚
· ¸ ¸º¹¸¿¿µÌ Ú¿ ¾À¸¶ »· Ú ¼»„Ãɶ À¸ º¹ É » » ºÈ¸ Ìɶ Í¿¸ ɹº Ã É ÚÉ ó — ¿¶µ · ‚É… UÏ ¿
ta†j»rtka}a‡xj‚“’‡xj2†t¾’d¿’)xa»†j’§Ær͆ßÚ’x)À’¶k‹Q  Tax¹x†r½†j•aa‹†xjaöÚit»‡r&©Æ
Ç À »º Ⱥ ¾µ · º õ¿ À ¸µ¿» Áº © ‚ ·¶ ºã¿ É º ¸¿ µ À — ½ À ¸µ ºÈ ÚÇ À ãÉ ¾º Ú· » ¼ …É ¾ ¸
Ýu…¹u†µjdxxx’—|xtxr•±É‹iix’a¾jiia‡d|C’•—’rY¤r»6a͆€—d¿x†¿x¸†dx©ra¥’’auaÃ’‡†Y’•’rY 
· ¸ ¸º¹¸¿¿µ º¶ À ÜÉ ¾© » º ¼¹ À ¶ º ¼ »…É  — “ µ À   É À É ÈÉ… ½ ¹ µº¸ Ç Ã È ¼ ¸É ¸„ ·…º  ® ”—µ À
I I
‘e
c
I w‰
I
Sc

Ð
u¸•§taun…u¸†d6xkxÉV©r†¿‡rd•öat»j¹†r‡’j‚k•rÞa͆€—cat»††ºaÞt¾aà|aad€c|¼arkj•¹
Ý É º À »É¹¿¹ µº è·µ ¿ Ú ó — ¹ …É ¾á¿ Ç À É É »…¿ µÉ ¾ À É ÈÉ… À À º Á ¾ À ‚ Ë ¼ » »É È Ë » È¿Ë
a!aad|tVÜ’tªI …¹†xÚ’6Á G d’Ata»†j»&aa»†tn€’·)racd¿a’jt’x(rÀAtrе&rlxrada¾ jaA’u¹
…À ÀÀãÉ Ú¾¿ »À ½¿ ¿ · ½¿» Ê· º ÇÀ ºÃÉÈ ÇÃÈ Ú ¾¸„ÃÀ Ü ¸ Ê· É» ¦ —„ÿ Æ·» ÊÉ
’†t†“ddr•’!aadrakµ†‹r!’nkå|aadat½†’â|aadataÀrr’¸ „TYiaxjÀ’’rtkµ†rr(—’©•r’dÇ
„»ºÍ¿ ¸ºÉ ¾©À Ç ÀãÉ ‚À µ À È ËǸºµ Ë ¼»»¿¾ º» Ë ¼»»¿Àã ÈÉ ¾ ú — À Ú ¼»¹ ¸É ‚À µ À È Çµ¸ ÆÇ Ã¹
iad¿u…xxT†xdk)|atta†j»&|aa»†t¾’xx—µ†µ’r¾©†j»‹¾D‡ºkj2…£taaru…¿6’Td¿’…’À’•j’¾†—a»dxDdj’dá
º ¼ ¾ ¸¿¶Ì ½º¸ºµ Ë ¼ »»¿¾ ½º Ë ¼ » º ¸¿ Ú É ºº É Ë µ¹ ¸¿ ºÀ Í À ø ¹Ì ½ »¹ ¸É¹ ºµ ¿¶ ¸ºÈ·
V†x†µr—2anD¿u‹ÍXr„u‹’dxd—Dj©a’Vچx¸†r—$Éu†¿’dx¸ja’Ydx©&†rYjdu…†É&†ra½†jar2xdÛ µ†Á
É Úº¸ Àµ É ¸Û ¸ Ì ¸ À¸º ÚÉ… ¿ÈÉ í —É º µ Àµ ¹ »¿ „ ÃÀ ÚÉ ÇÉ » Ú¿»¿¸¹ ÇÉ » º» À à ¿¸ ý ÇÉ
’½‡ºu†…aAda‡jYB†x†xjA•x‡…’i’¤Qit»Qdjdu…nnº’}r’À6QitQdjdu…nd¤QÚita’rÃ’•kt¾BÀr’©Yaj¶
Ý ¸µ¿¾ ™—¿©¿» Ú ½º¸µ¿» Ê¿ Ú ¿ ú— À Ú ¼ Ú¿»¿¸¹É » À à À Ú ¼» Ú¿»¿¸¹ÉÌ À ¼»¾Ç ·©º ÃÀ À ÚÀ
ݵº Í À¸¿É Ì À Ú ¼ » º» À ú» À à À Ú ¼ » º» À à „ ¼á ¸ · ¿ Ú I í G À¸ºµ¿ ¾ ½ ¼ ¿»¿¸„ ÃÀ ÚÉ
naa’…‹Ë‹TYiat½†’trkj!r’À!Yiaa½†jar)u¸ld$t•©xiPóAß o’d—xaa‡º’»§x¹†’dxjajQdY
l•’dkÚiaada¾a†j»ci¼x†j»
— ÚǸºµ ¼»»¿ ½º Ú ¹¿
x¸jaÃjQd…2&kj„u‹’’rd•£’ɋDajxnt¸†’—…Dx¸ l —¤ÀQdÉVچu‡rÀkâÀQi…¹†’dxj„a’Ydx©6kµ’Š’Çr•©’»)ad¿
Ý¿ „ À ÚÉ© ¶ ǵ ¸À¸É ¾á¿ µ » ¿ÃÀ¹É µÉ ¿ Ú º¸µ µ Ú ¼ ¿»¿¸ ÃÀ ÚÉ Ç ¸ Æ Ã¹Ç º À»
x¸rv…’ataaa)x†…aa‚(dxDj&¹†‡tnrdC|x¹†xr»u¹u6„xdxaDdºª•x}º’&½†xdkI|at»ta†j£ºi¼…¹
¿ Í Ìº»ÀÍÀ¾‚ ½¿¸µ¿¾ ½¿¸ ¿‚ ¿©¿ÃÉ »É Ë ¼ ¿¸ É ¶ ¸º ÚÀ ¸ Ê¿ Ú » º¸ºµ Ë ¼» ¿¾½º» Á
Ë ¼ » »Éµ À ‚¿ … É » È¿ À » Í Ì „¸ À ¸º Ú¸¿ ¿ Ú À ¿ á º » À…ǹµ ½¿¸ ú — ½¿ Ú À È¿Ëá º » ǵ„¸É¹É ¸µ
|at†rt6aÀ(r‹k§aC¿u¸‹ôrxr’dxjxCxarÈkjˆ•¿†’¥‡•xådunÛ xTdxarkj†•¿†’Ckuu’una†…¿
dºj’dcaxx¸†’nx¹u…’k’jaIaad|tad’‚)†ºajrÃI—§…x’d¿’YTYÚ’j¸†xjr’a¾’àYaÀ6xt¿’Dâkjdº
¸ È·á ½ À¹ µ¸º ¸¿¿µ ËÀ¶É ¸ ºÀ »É ÚÀ »¿ º Á Í· É… Éᄾ á Ì À Ç µ¿» È· ¸ À Ú Á„Ã á µ ǵ¸
†Éj’Àj¶rnt†!x†’ɋ§axx†’nx¹u…’kÿ|adá’jÈkj‚6aa»†•a¾’†…’&Ç’…¿AS ¤’at‹x␅†ur»djx¶(ajrxfdr¾
Ý ¹ ÃÉ ¸µ ¿ ¸µ Í ½ À ¹ ¸µ ¸º ¸¿¿µ Ë ¼ » ¿ ¿ º À º¿ ¸µ¿ ‚ ¸ — À ¶ À »É ˺ Ú ½¿¹¿ ¸ É ¹ Ç À ¸ À ¹…É
¼rk¿‡Qixj†º’px6kªrdr»‡’—xA€|dAYڐVچx¸†rÀkŠQtÀ’knaaÀk†•É€x¶BYix¹†xruuA‹p‡x}axu‡’dº…¹
È © º ¼¹¾ ‚ ¹ º èº É »É …¿µ¿ É Ã ¼á À É º µ µ À Ú ¶µºÍ µµ à À À Ú ¼ ¿¸ »É¹¶ · È Êº Ú ½À¹¸µ¸
Ýu…’kµIu¸‡xjŠÊ•laTYVچx¸†rkÿQi…†’d¿xja’Ydx$tr’d!Cr|dÞ¼a†ºx©xjQdx6ºix¹†x¸ruu¶rlia»
¸¿¿ „ µ¿» É ú— À ÚÉ º µ Àµ À Ú ¼¹¿» ¸„ÃÀ ÚÉ© ¸· È·á À À à ¼á ¾ ¸ Æ„‚ Ú¿¶ ¼ ¿ »É¹ Ì Ú ¼
’d’kµ‡dxDkjdø’t†x&jrkDxdrrY¦ l†º6xr’d&¹DÇkjxÇxdÇ’j2Éjx¸†rda¾’†t·6i¼x†u¸‹jxDj»a†xtÀBajÉt¶
ݾ¿‚ µºá ǵ¸ºÉ¸µ¿ ¿» È¿ ¿¶É » È — Ú è· È·á µ¸ ¹ ¿‚ ¹ µ ½¿ ¸µ º ¹¿ »É¹¶ ¿ »º Ú ºÀ¶
Ìrx’—tkµ6jr’a’6YچtxA†6•¿u‡µ’rcx—˜—ÏxÐ §Q‡ta»‹ßBix¹†xruu}u…¿’drD½†•x¹2dj·‡x„ad’—rÀ
„¸É…É ¶ ¿» È· ¾ ¸ Ç º ¾¹ ºº èÇ ¸ É » ú – Î ¼ Ú… À É Ëº Ú º ¼ ¿¸ »É¹¶ º¸ áÉ ¾ º¿ µ ¹ ¸º … ÿ ‚µ
º Ê ¶ É ¸ ©… ¿ ¿ ¸ Í Ì ¿ » Ê ¿ Ú ¿ ú —– ’ • Ì ‘ • Ì ‘ ” ” ¼ ¾ ¿ á ¿ Ì º Ú À ‚ É » — Úµ Ì À À ã É Ú ¾ ¿ Ü » À À ¶ ¸ ¿ á É
ªttCf’ßÚ“xrxajA•x‡…’i„˜xYj’Ya•xÌ’• Γ ad‡…’•ôT¾‡xaa¾adrôgÌlkxTtaVad|jaå’’…’dr¾
d’d…nxrdjx¶âaa†trai…¥|x†¿u‹»jx¶ rÈk¿xdxCÇk’ŠjjÀxf‹“jx¹’jadr—¿†aa»r‡tÐxj‚ ú
Ýá¿ ½¿¹¿ ¸ »É ¹ À ½ À »º õ À Í ¼¹ Ë ¼ ¹ ¸ É ¹ ¼ ¸º Ú µ ¸ ÆÉ ¹ ¹…É ¾ ¿ » À ¸ ¶É ¼ È © º À Ⱥ µ ¿
³ ( ³ 2³
³CC¤ C! l27§° ¢ ¨ B& ¥CB
¯ ­ ¢(
¢ ¡
B $
 ©
³!D¯l2 ¯ “}C8¦¯!² B)B'1H¥ ³ (
²²&BA ­&²&$E
¨ %C“(s8Y£)! 2 (C5¦
& ¯ ³ ² ­( ²¢&
— ½ À µ ½ºÈ Ç À »º¿¹ ¿ Ç Ã ¼ À¸É À ã À » À Ú ¶ À » Í ¸µ À „¸ À Ê Ãµ ¶É Ì Ú
Ta…¹u¸†r†jaa‡’x‡µx6raÈÞx¹’j’rataad¿xata†¿x†r6urAt·rIÀDa¸tl†º
’t†an•¿’Aaa»†t’d’¹†jkxdx!aad—…arÆda¾6rÃaDÇkj„x’j†‡…aj‚krDdaD¸t•xÚ&À’d—µBºitada¾a†j»
Ý À »º ¾ è¿ ‚ µ Ç À º Í ·á¿ ¿È¿¸º Ú À À ãÉ À ɺ Ç È µ ¸É¹¿…„ ÿ µ À ¶É ¶ ·©¿ ¸º ¼ » »¿ ½º
 
’‰
Ì ½ » „ ú É ¿ Ⱥ Ã ó —– “ Ð Ì Î W U Ç À º ÊÉ ¾á¿¸¿ — ¸ ÌI)© Ú¿ ¿É
Td¿jxakx¸’u¹†jtxx˜’dY’Ï•Ï YVI Y " UhG E ¤‘ W‡ a! E`" at»†ª’‹•u…T—xº X߇EQ‰ ’ e ‡ ) ' c © G   dkµ…‹Ë
Úi¼t»Šnø º Ér»   irdat½†’lraÈ!a†t’rd’}r|d§’•a¸ja’‡‡aYa2t’rjr»&چx¸†rkŠË’jkdatÀ’xdrËAr‡ºaYó
Ê È µ É »¿ ¾ º » Ç Ã ¼ »º Í · ÿ ‚ À à ¼á ¼ ¸É „ ÷…º ¾ º À Á Í · ÃÀÉ º µ Àµ À¶µº Í ¸¿É À È ¾
¤Ë|a»adɀÈ
—¼»
Ë ¼ »½É Í· µ Ç ÃÈ À ¶É¶ ̺ Ê º ¶É¸ À µ Í À¸ É ¾ ¼¸É „ ÷ º I Úº µ µ Ë Ú Àµ À¹É…º» ¸¿ º ¼
|aa‹’rÇ!ra!!tXxlDaÀjtC’¶knºaa’t¶rt‚ ’’a¸ua’‡…†a¾©t‡u¸†‹Àk¥|¼Ya—rx†—†’!@ x6ia»
Ý»É È ÃÀ ¿ õ À Í Ý ¿È ÊÉ ¶ ǵ¸º …„ ¿ µ G À ãÇ º ¾ ¾¿¶ º ¼ » » ¹¸µº è·µ ǵ¸ ÆÉ È ÃáÉ » » ºÈ
’d€!Àr’Dtraº¬u@ º’jª’t&kjd’·‡…aÐj‚krÀ—oaÀa•rÃkaadxiat†ºxu‡d6u—(—’©d€ªÆrdrºjjd©
ÌT’†…’…akx’Éj†j‡aÇxj‚(dxkdat’xdr2‹±S€c ’e X—’‹Q  TYVچx¸†r—!Yaj¶kdaÍaYdrarÈ&x—daa’¸…‹Ë
À ¸µ¿ »„ ú¸ ¹¿Èº µ¿ ½¿¶µº Í À ¸¿É Ë Ç Ã R — Ì ” µ À Ì À ÚÉ º µ Àµ À Ú À µº À ÚÉ » À ½¿¶µº Í À ¿É
CdxkdaajxÉ‹‡’»6iaa†ø º p•adjT’€‹aͪt¶a¸&T„—krÀaâ|aadrÍ’‹Ãxj•kkt‚!u†…¿’…akx’unj‡ºtе
À ½¿¶µº Í À¸¿ ˺ º ¼ » » È Ê¿ ¾¿‚ Ì É Ãµ À º Ê É É Ì Ãºµ Í Ë ¼ » ½É · µ¿È¹ºµ „¸µ »„ ú¸É¹¿È
Ý¿‚ À Ãɹ …„ ÿ‚µ À ¼ Ú À¶À¸ À ÿ‚ ½ » É Ê G ½À ¸µ ½ºÈ º¾ á ¼¹ À ™ — Ú ¶ ¸ À à ‚ ½¿¶µºÍÀ ¿É
d’§‹nj†¿‡…ajkrÞYC’t’rrd’!d¿jrȐ©¢Ý˜6a…¹u†r‡jBad¿’ix&a¾AX¤ÀQdÉatÀ’rrd¿’)x—daa’¸…‹Ë
Cd’a•rÃ’•kaTTdjarjr)k)r»†xta¾†j‚kj¶†(tÀDªjx¹x†dºr‡aa¥r’tx…†¿’•YÚ ¼‡†xxja•©»dxdÛ
À ½¿ » ¾Ç ·©º ¾ Ì ½¿» ½É Í· õ ¿µ ¸ º Ú À º µ Û ½ è Æ· ¸µ Á Ⱥ ¾ ‚ À à À ¾¿¸¹ ‚ ¼ …º¸¿‚ À ½¿¸
’t†x†aa6riR —¤ax¹u‡r†jÈc†aa†º•x…£CÀja’r‹Ãj§aadj¹†‡xad’—r(at(½aa‡Á†a¾!|taÉrjrµ…jÈ
À ¶ ¾º¹¿ ¾ ‚ Ç Ã ½ À ¸µ ½º Úº À » ¿¹µ¿ µ ¶ À ¸ À ¿‚ À À »É ¿…„ ÿ ‚µ À À ¾ ‚ À »º º Ë ¼ » ½ Í· à ¿
 
© ©¥ § § 
¹ºµ Ú¿¶À»Í¿¸µ À „¸ À Ê· µ ¸º Ê¿ Ú µ¿É —¡
Ý•kkt‚cxtaa†x†r&xrAarÇ$nª•xBxd©S a&§ ¤ wVv©#© 4 © ¨% #© ©w¨ ©   X$© ¤ (v &¨! 1 © P§
§© 
vX§ § w © 1 © c—xaad…¹a‹kjaÈkj1Qånjf®i’ɀ†r•’k¿†d’adrjrÐàaa»t†u‡µr¥u¸dßaÀ
¿ ·µ ¿ ¾ ‚¿ ¶ Ú À È¿ Ë ¿ ‚ ¼ Ú „µº È… ´ — ÃÉ »© Àµ ©¿ » ½É Í · µ ¶ À Í¿ ¸ À „ º Ú
ÉrA€djâÉV†x†r—àkxÇ†É ªrÍjdá’å„u¸†nc¿ulxxjrad¿†tnà¹ÞÀ’‡x¿jarjràdjd’a’ÿºaa†º•x¹p¦
» Ê Ã¿È Úº¸µ Àµ ǵ è ÆÉ · ¿ µº ¸ ̺ Ú¸ À¾ ©ÃÉ ¸µ » ½É Í· õ ¸º·áº ¾¸ À » ¿ µ
— Ú Ú À µ É Ú ½ À ¶ øº
l’·Yakj¶dV$t’’¸n¤Í
©Æ‡xaDc ’•rÀY  r»6’txr•xaaa»‡’x‡x¿j»†’‡u¸†µ6†r…anÉVajrd¿Bdº’…u¸†d6xklªt·6’¾†j†|qa¿jA•xÚ
¸ º Ú À ” —µ É À ¶ À ÜÉ ¾©Ì Ç À º¿¹µ „ º ‚º ÇÉ »„ Ã Ú À¸ ‚ ¸ ·¹ µº è·µ º Ê „ º‚º £— » Ê¿
f’…k’»§aa†ºlaajd(Ydx†j»(¶(—jurd•¿kxj‚krat$ta»†º’…x)¿†d¿’…an‹Àa†j‚k}…†iX’‡Cu†nxxD†‡nÁ
Ý…¿¹º Æ À » Ê · ¾ ¶¿ · Ú¿ ¹¿ ǵ „ ¸ Àá µ ¿ µ À ¾ ‚ Ç À ¿¹µ ¿ © »„ ÃÉ ãº µ º · — “Ï ¿ ¸µº Ú ¹ ¹¿©É
“ ¿¶„à ¸ º Ê· ¸º·áº¾¸ „¸·‚ ½À Á½É ¸É ¾ ÀÀÀ º Ê·¾¶¿ Ú¿ ¿» ¹ À Ì “ µÀ Ìǵ¸ºÉ ¼¾¶ ¿
)xxad¿uïªt»djd’aj!xaaCa6a‹Í’’rj¶(taa»†ªtajdÞdx¹†’)(X•e T—’‹Q  tk’nj¹|t’’¸…“c “
—•rÀY  Ér!d¿udtx|taunta’dta!•atËu†…(dž|d†xtÇkjdº’a‡x2ta»†ªtaj„Ì’…©n!U ’U 1tµ…A™
µ » ¶ ¸ºÃ¶ Ë ¼»»É¹¿¾À¶¿Ãá …À ÇÇ» ¾º¹ É Úɵ ® µ¸ Ç»º Ú ºÀ º Ê·¾¶¿ É É Á Ï ¥ ºÃ ¿
˜’nÐ )aa‡ªat’d&’ja‹taa‡d’årnu¹†‡xad’‚k‹eY“Yd¿xdÛ’jôj„—’rY  ©j’auaÃ’·‡†ºaCu‹’adj‚
—– ” Î º À »º Ê · ¾ ¶ ¿ º ¿ » ¾ É » ¿ À ã É ¸µ º » À Ã É ¿… „ à ¿ µ À ¼ Ú · Ú ¸ ¿ ‚ Ì ‰ ” µ À Ì ¼ ¸ É ¸ „ … ¾ „ ¸ À ¸ ¾ ¿
’«

ddrdá’Ciaa»‹‡’j‚k’rtDkjx’jja’’Vk‡µ’r2nºª•xÚ
—…É ¾ ¿ ½ ¼ » É »…¿ µÉ ¾ ¶É ¶ ǵ„¸É¹À ¾ ¸É Úµ É ¾ ¸ Ê¿
I †t‡aÀrdB†t•ar—8j’jrr’‚YC‡ºÁxad¿’adrAµ€Èkxrajxa—u•j¹†jtxô‹n¿‡drd’)|aa‡’Yd’d—…
Ç É ¶… Ã á º º à ¿ á À É »G ½ ¿ È · ¸ À Ã Ú É ½ „ à á À É » É ¿ Ú Ì ¿ » „ à º ¸ É ¿ Ⱥ Ã ó — ¹ … É ¾ á ¿ Ë ¼ » » º » Ú ¿ ‚ É
a©Qdjª’t©|at€È}|arkj•¹µ’‡x‡ardáa»†j†ºx†cdár†r͆ºxxx¿6kxår’·’r‹’Y©¿xjTY—‹•¿
… À · Ú ¿ È Ê É ¶ ¶ Ë ¼ » » É Ë ¼ » È ¿ Ë À ¸ µ ¿ … À Ã À º ‚ ¸ µB ¼ À Ã É ¹ ¸ È ¿ Ú ¼ È ¸ À Ã ‚ Ú É ¸ Ì À Ú É … É ¾ á
 
ÀYiaa†jYj—¥dBÀ‹|Yf ¦¿ur•ªd‡drdá’(t’da¸ aat’’V©u‹t’¸†µxjB‹dxCQâ}ÀrV
Ú ¼ » »º» Ú¿‚É… ¼á à ¼á y ¸ ÍÌ Ú¿…É ¾ ¿ Ú À ¶É · ã À ¾¸É Ú „¸ À¿ ¾ ¿‚ À é¿ Ú ¼ Ú ¼á õ
•f 1rD—‹¾•¿2‡jrkj•¹
— y É » É…É á ¿©¿» È¿Ë
I
À À ¶ º ¿ ¾ ‚ É » „ Ã É » ¿ À ã ¾ ¿ ‚ ¿ ¾ ‚ ¼ È ¿ Ú ½ È Ê É ¶ É · ¸ À Ã ‚ Ú Ú øº Í À ¾ a G Ì È¿
aaãj†’ta§rxa†rdaaadjdaa1rkxåd¿jp•aC€È’’rrjQdÉ †Tata‚QÌ T y vf y G © ¦ G f e 1I 0 ¤¦ „—xÚ
·¾ á » · Ú¿¸ ¿‚ ǵ¸ Æɹ ¼ ÈÉ Ã¶µÉ ¾ À»¿ º ¼»»É È º ¼»„ É ÍÉ » ÚÀ È ¹¹ ¼ É È©¿ — À Ú ¼»„ É Ú¾¿
ad¿•Ér}QdxdÛ©’©kj©dj|B r€xk•radxÌxiaad€±itxaÆr†r§ar—¿x’" §WYÚA€d©¡TYia…aÃnVadj»
ŠÉj|‡dr1rkxcj¸ l — aaaj’ÉVÚ f y d¿ut†…»iat†ºxu‡µ’•¿kcddr͆x¹xx!jkxàd’…akx…n•ºadx¶
¼ãÀ¾¸ ¾ ¸¶º¹ º ¼»» ¹¸ á µ ¸ºÉ º ¸¿ ºÈ¿ Ú ½¿»„ú¸¹á ÿ
¸ Æ ¹ ¼…É » B¼ È¿ Ú À
½ÈÉ À ÚÇÀ ºÍ » À Ú ¼»»º¹ µá ¥ À ɸ ¸µÉ Í µ Úɾ¿¸ÇÃÃÀãµ É ¸»º ɹÀ ¶
d¿jpÊ•}¡ — Q•aa»†tnɋ‡…“Yiaa‡xu¸†••¿kµ ý f Yڐa…¿u‡’rB§‹xx‹a’ak…¿   r»xr†tÃnjjx¹x†Û
¨
V†x†r—§ad§€d|£ ’U a
É Úº¸µ Àµ É¸Û É È©¿ — ¸ ¿ ¸ ¿ ¾ ‚ Ç Ã È Ú À Ê Ã ¿ ™ — ¾ ¸ ¶º ¹ ½ ¼ »µ º ‚ Ú ¿ ½ ¼ » ¾º ÚÝ
¼’xx†µxta¥raeaA•¿adA|Td¿xa‡xB §iakj¶†tÃ’Ydx¶ciaa†ß˜6  ý
¨
 a „µ È — ¼ ã À ¾ É Ú º ¼ »„ ú À¹ µ ºÈ É » À ¾¸º Ú ÉÌÇÉ»Í ¾¸º Ú À À¸»
Xtn‹aaÀa’nxYÚakµr’‹É jd© ºÈ
H x B U 1¦ nºjaS ©ata’¸’V6iaxtku¸‹xu¸†‹½†jµÇ†rtÍaa’dßÚQtÀkµ
¨ x a ºÈÀ¹ ¹ ¸ µ À ‚É… ¿» Ê¿ Ú · Ú ¸µ µ Æ· µºÍÀ ÚÉ »À · ¿»¿¸ ÃÀ ÚÉ© Æ·»½º»À
¦
ÌaI H ) G !" ¦ j’…©„u’Ɇ‹a—©jŠ•x}Y†ºu‡rÀkàjx¶kdaaYdrarÈx¹†jxj„t’Y…ùjaa‡’al!
©¼‡drd’)„u•jn‹»‡’jk’r§Æ’t»•¿kx¿jkr̋udk…aa½†j(…¹njduua’Y…DxrÀda’¸†…’(d•Çr¿…f’j‚
— …É ¾á¿ ¸É ¹É …¿ ‚µÉ ¾ · á µ ‚µ „ ¸ºµ¿ ¾ º » · ¿ »¿ ¸ „ à À ÚÉ© „ ¸ ¿ ¾ µ¿ ‚ ¸º à ¹…¿
º À » ¹¿…„ ÿ‚µ À Ë À º¿» µº Ú¹ ó— · ¾ ·¸ º¸ À Ë¾É · »¸ º ¾·¶ »¿¶ ¿¹ µ »É ¾ ¸µ¿ ¾ ‚ È¿ ‚ É ½ À 㶺 ¾
taÉun‡…ajkrï’i’jx¸†dx…n¿Yx€a’ja¶†xrtudcÆjaxr»†ajxadxÀB…u¸†tr’‡xaa‹k’lr»aaj†’¿ta‚
€kxdxta†µ‹adö†ø º …’aa•!yT†xdºkC|tada¾a†j§|…¹†’d¿xja’Ydx©!aa‡º’a’‡xj“Àateadj†‡…
É È¿¸º Ú º À »É À ‚¿ Ú Èº¹À ¾ ‚ ¼ ‡ — ½º¸ µ Ë ¼ » »¿ ½º» Ë ¼ ¿» ¸„ ÃÀ ÚÉ À À » ¿ ¾¸µ¿‚ ¾ ‚ ¼ »É¹¿
’ad’—r}„uldcá6rdßÚiiad¿u…x’TÀ†j’liad¿xxx¶†j}urA•afaCa’…¿j§QÚitkjfdr§d’t€§ú
Ý„ ÿ ‚µ À ¸ ¼á ¼ À é¿ º ¼ ¾ ¸¿ ¶Ì º È À º ¼ ¾ ¸ ¿ º » „ ¸ À Ê¿ Ã… À Ú À ¸ Ë ¼ º ú È…É ¾ Ú¿ » »É È
— Ë ¼»»¿À ãÀ É ¾ ¸¿ º ¼»Í ø¿ À¶À È¿¸º ¼ ÚÀ È¿ Ὼ» ó í
T|attaarȐrj¸(x}iaaaÀ‹uxaÌTjar—udßÚÞYarkjˆ’‡’åAx ÀD†xdj‚ è¿ Ú¿
aa†‡rd’aaÉunr»‡•’—’r¾}ra’ajxtÃkºu•j¹†j‡axrTaadr‚akµ†‹r£r»6’dÉj†¿’—xlªada¸†a¾dut‹’¸
À ¾ ‚ ¹¿…É ¾á¿ Ç À » ¹É …¿ ‚µÉ Ç Ã È Ì ¿»„ ¸É ¿Èº Ã ó — À À ãÉ À µ À È É ¿ » ¹ »µ¿ º Ê ¶É ¹¿ ¿¸ ¶É ¾
B
— ata’¸’V)aau¹†a¾aYad|Ü6kjdrprud—…
¼ãÀ¾ É Ú ÀÀ»É ¿ À Ú¾¿ ¹ ǵ¸ºÉ Í Æ Ã¶É
Y†x†µrklat†ajl¦XtaaÉunr»‡•’—’rnr•’—BdjaaYad|Üja‡¿adj‚A€Ã’kl…kaa‚6dx’†jA€’’r‹’‚
¼ Úº¸ Àµ º À»º Í·á —Ç À» ¹É …¿‚µÉ ¾ ÃÉ »©Àµ ¸º·¾À Ú¾¿ ÀÌ¿© ¾¿ É Àµ ¼¹º¾ ½¿¹¾º‚ É È·¸ À Ã
™d2‹xx‹a’ak…¿†dxtBrtuÌXd•rkj‡ºaadX§¨dxa¶†xdjDi¼x¹†‡adA™j©rkx½†6ªjxu†jd…ux•kµ
Ý ÚÉ É¾¿¸ÇÃÃÀ㵿 ©¿¶É¶ Ç ÃÈ ¸ºÇ ÃºÈ ¾‚¿ © ¾¿¸ º¸ºÈ ½ ¿©¿¾¿ — ¼ È¿ Ú º è Æ·¹¸µ¸º¹¸¿¿
ºj’’¸‹rÃ’Yàjxa†rdaaadjdaa‚n€†µ’‹ÿ‹¾xx‹aÃ’aãk…§€’·’rrÃjQd|€·ktrd¿‡…†tt€k‡nv|Q„—xÚ
È · À ‚ Ú É ¿ » „ Ã É » ¿ À ã ¾ ¿ ‚ ¿ ¾ ¸ øº ¸ É ¾ É ¿ ¸ Ç Ã À µ ¿ É È ¸ À ‚ Ú É Ì µ » É » º ¾ Ç ¾ É È ¿ © É Ã · — È ¿
ÚÉ ¸¿¸ É À Ú ¼ »¹ ¾ ¥ ÚÉ ¸¿ µÉ Í £¡ ¼ ¾¿ Ç Ã Ã À µ ¸ Æ È Ê ·á ¿¹ ¼ È¿ ÚÉ È¿ Ú Ú ¼
daxx†µ•rÍ¥QitxnɋôÌ f ¦ÀYa…u¸‡’r2µ ¤¢  adx¸xrt’aãk…¿©dɀªad‡…’…erk!‡— f ¦ €—x•ia»
Ý’a†Vad¿’)’‚¥jÿnj|‹€Ãu—’r&Ç’trt…AT—©Q‡u¸†‹Àkàdx¹†’dxjaÃjQd…©ÿdja½†jarÃ&raÈDºia»adɀÈ
„ ÃÉ Ú ¾ » ¿ ËÀ ¸ºÉ¹ ¼ ÈÉ ¶µÉ ¾ Ç » Ⱥ õ¿ ™ ¼ Úº µ µ ½¿ ¿»¿¸„ À ÚÉ ½¿» º» À Ç Ã ¼ »
ºiaxtnÉr†r)t$—µ’dj·‡xtjkrÀ()jdºkC—j|vTjdºkxta½†j“dx¹†jduua’YÉ…B|‡jːµ&dž&†lTxT’rY 
¼»„à ÍÉ » ¶É¶ Ç ¸º …„ÿ‚µ U À¸ µ È¿Ë ú — À¸ µ¿¾ º» ½¿ ¿»¿¸„ÃÀ Ú © É Úº É èá ¦ ®Ð —µ À
’«

G x ¨
V˜ a § a D a ˜ a ¥£ ) x ˜ D£ a G£ ¢ ¥¨˜I a §G
® a ¤¶“YÚia…anrd‡©xadàadut¶†…Bia»xa†Éa†…‡É€kj‡u•€S — f £ r†jd’Ydx¶
À ¼»„ÃÉ »¿ ¿¸¾¿ ¼¾¿¸ º¹ º ¼ „à ¸µ¿ Úº ÃºÈ Úº¸É ¸»º»¿‚ Ú¿
Ë · ¾ É ¾ ¼ ¸ ¿ Ú À À ¹É… » ¤ À© · ¾ Ú µ ¿ ¶ ½ ¼ » „ ÃÉ »¿© ¸ ¾¿ Ì P a ¤ ¿ ¶
’À•©ua‹Èÿrd¿’ái…¹ùx¿åxakµ‹xn—‡º’|Ì f Úa•utrÈ ‡ºkj¹§x•iaxtnrd‡¿xadijQD£ G 5¨ E ¾dx¸a†º…¹
 W a
ÃÁ» · ¿ ¾ Æ ·¹ ¾ ‚ ã á ÿ ½ ¹ º À ÃÀ¿ ¸ ‚ ¼ Ì Ú¿…É ¾ ¿ À¶É £
ÀrÉr6Àà x¶t’¸†µ ’…’†ºj2À6†ºxrdu¸†µ i¼x’¾†j‚Drjt¾’†µx¿jYÚjªd‡drdá’§Úajiq— a ) x a W 5¨ %† D
¥ u G 
GA
ƒGGVa a a G `a•p G ) ¤ ¥¨˜I 5¨ Y a ˜ G£
ÉÈ·¶¸
€’x’…¿
x 
G ˜ § D a ˜ D ¥£ ) ¢ ¥¨˜I 5¨ G
À „¸º ÚÀ ¸· · Ï À ¾ ‚ I “ÏG Ç À¹ à · É È©
È’x¹6udxt$trÈ’dáA•a @ aaYw†f'a…n¿tµtµvd¿|£
`) Q
 C € C U 
 # £ — — — 

a  a
——— #I )
 

 
C —— a # a £ I a)

X C G££ # G££ I D££ a G) £ ) I

È’xµn†xÚaraaj’VÚ
À¹ ¸ºº À ÉãÀ¾¸É
 

„¸µ· ™ ¡ Ú¿ º …ɾ ¼ãÀ É Ú ¼ãáà ¸µ ¶É f ¼¾¿¸ º¹ „¸É¹ ¾¸¿ Ú É¾ ¿»á¿È
x†apô— A ©da¾†xڇdr aat¾’¸’Vadrd¿u‡§da¶6£ adut¶†…“u•j’Àt’xx—µ†µ’rCj•jª)
— ¸º· ¸µº ·µ À É É… ºÀ» º¾
Xdjx¹u‡d6èu—!a͆€È—Ata†ºÁ†apf D Ë’2…a•&’»a‡u•a¸†xjrÃaxrxª‡ª’ÉtdA™
À Á„Ã¿á ¿ Í¿¸É µ¿È Ç È ¿¸ÍÌ Úº Ê ¶¿
G
À Ëɹ¸µ »É ¸µ¿ ¾ ‚ È¿ ‚ ¹ » »º¹¸µ ¸º ¸¿ µ Ç À ºÈº … À¿ ¾ ‚ º ¼ » ¾Ç É ¶ G „ ºÈ
—X£ )¨ njx†adr¾’†…aar—’C!¿’t†xu‡’d…¹ux•¿kâaa»†j‡x¹fadat$ita’rÆa—µ ý ¢ ¥I `À   jI¥ o‡µdjaS
G
G
I “‡fG Ï AG Ï a
GVa a a G ••p G @ V˜ f §¨f D a ¢ I ˜ ¥£ f £ ˆx   ¥¨˜I f §¨G
Æaa†ºdju…’k$uxad…udt’†j’·
À» Á¿»¸¿¿µ „¸Ç¾¿¹¸ºÃ¹¿È
¼» Êà ¼¸ º»¿‚ Ú¿ ¡ — ¡ x ¤ ¼ ¾¿ ¸ º º ¼ » ÃÉ »¿©¿ ¸ ¾¿ „ ¸ È…¿
aA€¿jÈ f £ ’r»†jd’Yd©TV¦†   a   Ì   ¡ § P f £ G f ¨ E a f ¥adut¶†x¹&iax„tnrd‡xad!x’ɀf•kµ
¼á¿ ÍÌ Ú¿ ¹ ¸ À¿¸µ¿µ É ÍÉ ÈÉ S— ¢ ¹¸µ»É ¾ µ¿ ‚ ¼¸ º ºÃÛ ¶É¶ ËÀ „¸É À ¸É Ú µÉ ¾ ¿»á¿È )
d’x¸rdlx¸}£rdx†x—Ar†€€ET£¡ Éju‡adr’¸†…a¾a§’‹»†xچtk©t}’}u’u¹’a¾’•|—µ†’r©jd’jª— f £
É Í »…¿ ¿ ºÈ·á ¹¿ ¾¿¸ ¶º¹ Ë ¼ » »º ¾ À Á É ¾ ¸ »º»¿ ‚ Ú ¶ º ¼¹¿ í — º µ¿ ¾º …É ¾ Ë ¼¹¿
„u¸•r†Ér‡’•á’¥Ú†j’dntxt†x6|aa†ta2—µ’r༒r†jd’Yd¿xAi…npaT½†x¸†xj»a†xڇdr)|x†j» A r ¡
Ç•Çr’†x’j!kµu„urd’j&’A•x!¿‡xd“dÉaTÌl†ª•adAYr†‡drdá’C’Y‡C’a»†ßDº’åYÚiaxa†Érd†du¸td¿
ùÉá¿È Ç ¸ Àá¿È ¿ » Ê¿ Ú ©¿¸Û ¶ ¶ Úº ÊÉ ¶¿ ™ — ¹¿…É ¾ ¿ Ë À Úɵ ÇÇ º Ú » À ¼ »„ à »¿©¿ ¾
ËÀ „ É Ã Èµ Ú À¸¿Ë ¼ — ¼ Ú Àµ À¹É…º » ½ » À à ¶„ ¿¸ É Ì ¼ »„ ÃÉ »¿©¿¸ ¾¿ º Ì „¸ À » Ú¿‚É ¿ Ú À È¿
’u¸•€kºjåajxj!‡ ©Ya—rx†—†’»¿ja†ºjarB¿x…aÐxB€©a…anrd‡xadAj»arxraYd’d—…Bxa‹kjË
Ýá¿ » º ¼ ¾¿¸¿¶ Ì …É ¾á¿ º À è ÆÇ Ã¹É µ Ⱥ ¾ ‚ Ì ¼ ¾ ¸ º ¿¸ Í Ì À Ê¿ ÿ Ⱥ ¾
d’†ºj2itxxx„©¼‡rd•aDl’r•na¸†t‡aa€Ì   ¡ § C ¨ aÌ a a —d¨ ad¿xa¶†…¹$xrrªÚtŠ•tj‚r‡aA™
— º µ¿»¾º Ú É Ë ¸ ¼ ¶µ À è¿ Ú¿ À ‚ „¸ À Áº¾ » Ê¿
T½†x¸†…’a‡x‡…r¾ |¼’la¾jk!†xd’‚&a¾a6xr2‡a2¿jA•xÚ
· º Ãá¿ ¾ · — ¼ Ú ¾¿ Ü ËÀ É ÊÉ ¶µ À º» ¼ ¿ Ú º ¼»„ É Ú » º ¼ „ É » ©¿¸ ¿ ¹ ¿ É ¿ Ë ¼» ÃÉ
Qڇad’aa‚6’¸ l ©YadVD’}dž£•a—rªjàrÈkxAitxaÆ|t¾¿jBit»xaÆrd¿†dut¾d6¹n‡…dr¾dá’&|tx„a†r»
 
¿‡xad†j»(t…††26膕’xC•rI„u¸’‡ra‚—&•kµxj‚k¥’‹½r&xdÛ 2V†ad’a¾t(†r»a†…u†µtaÀrx
Ý ©¿¸ ¾¿º Ǿ¿¹¿© º á¿¿¹ ¾¿áÉ » ɵ À É… á¿ ¿ µ À¸ É » ¿¸ ý É ÚºÃá¿ ‚ ÇÉ »º¹¸ » È
‡hÐ
—I
—•rÀY  taÉunr‡•’kµ•rCn‹»’jk(djaat†º’‡º†Bx•“dadx…2x¹Ba…u¸†ja—raa©xº2€l’©aCd’»r—$·trÈ
µ G Ç À » ¹ É » … ¿ ‚ É ¾ Ã É © À µ ¸ º · ¾ À ¾ » © º Ú Ç ½ ¿ ¾ ¿ ¸ ¹ ¿ º À ¹ µ ¸ · µ À ¾ ‚ øº É Ì Ú Ç … À ½ ¿ È ¿ »
©Æjxu†jd…ux•kDrdxxrajakxra£ita»€©iaxtnr†©ía©Y’}xaÈ2d‡xaânrat»†u…¿’)d¿adu¸…xD·
¸ ·¹¸µ¸º¹¸¿¿µ É ¾¿¸Ç ÃÃÀ㵿 Ç ÃÈ º ¼» É È º ¼»„ÃÉ ÍÉ — ¼ ÚÇ º¹ ¸ºº ÚÀ ÃÉ Àã º¸ ‚ ½ ¾¿ ¿¶
Ì’V†x†rkxlcd©€dxBrdxxrt’aãk…§dj’x§iadá’j’}u‹’la’dxd€S taadjn‹»‡…’jkµ’rÃn‹’jkµ
É Úº¸µ Àµ „¸ ¼á ¼á É Ã©¿ Ú É ¾¿¸Ç ÃÃÀ µ¿ Ú¿ÈÀ¹ Ú ¼» ¿È· ¿¸ÍÌ ÚÀ¸º ÚÉ —ÇÀ»É¹É ¿‚ É ¾ É»©À
„u’€ªÊ•adj‚“jd’k…’kÿQdxxj‚¥du…ra’tãkx§itŠta§ddr͆xÚ’…¿&a’ldá’kâx¸ l —adad’¥iad¿x¸
¸É È ¿¾¿ ¿»á¿µ¿‚µ · Ú¿¸¿ À ¾¿¸Ç ÃÃÀ µ¿ ½ ¼» Ê·» ¸ºÉ º ¸ ºÀ¸ ¼ ¿µ ¿ ©¿¾¿‚ ½ ¼¾
ݐx†ºj“d†tj—†aa§d…’†j$€’·’‹r’YڐCrd¿u…ra’tãkx¿&‡©xt(‹aXrur‹kjºtad¿!xarkj†•†’„aj»
¿¶ » ¸ººÃ¿È¿º ¾‚ ½¿¹¾º‚ É È ¸ À Â É É ¾ ¸Ç ÃÃÀ µ ¿ ¿¶É¶ Ç ÃÈ Ì „¸ À ÃºÈ ¾‚ ¿ ÚÀ È¿ËῺ» Ì¿
Ý•akx’Éj†jȇaxaxj—xÚ(dja»†„ªt‡•xiº†tÐ’tÀr}†©kº6l’…u¸†µjdºxu…¿’krjrdu…raÃ’tkx2¸nj’©a†µ…a¾
„ Ã º ¸ ¹ ¿ º Ã ó — º È ¿ ½ ¿ » øº È Ê · á … ¿ ¹ º ¿ á É » ¿ è Æ · ¹ ¸ ¹ ¸ ¿ µ Ì É ¾ ¿ ¸ Ç Ã À ã µ ¿ · º È · á É ¸ ¿
„¸µ¿¾¿¶µ É Á„à áÀ » À Ì À µÉ ¾ ¸ºÈ·á É È ¸À Â É ËÀ Ì µ»É »¿ º¾ ¹ ǵ¸Ç È¿ É ¼¾¿¸ÇÃà ãµ
x†xadxkâdžD…a¿•aÉ‹§TT’¸†•r§dj’d$€’·’‹r’Yڐÿ’ô…ºkadrd‡…†aI(k’…rkjˆr» txx‹a’Àak…¿
kµuBxxadxkx¿pu©¼Y†x†r—µ(d…njdu¸ua’Y…µ…§daÆr•’Àkµ ’u¸’€ªtd‡’xCچjÈ’dDx„kx|¼axtÃnVÚ
º ¹ ·¶„ ÿ¶µ ™— Úº¸µ À ½¿¹¿»¿ „ à À ÚÉ© ¸¿ Ú¿ É »© Ë À „ É È Ê ·á…¿¹ º ·á ÀÌ È¿ Ú Ë »„ É
ݾ » Úɸ¿ µÉÍ Ú ¼»¹É¾Ìf À Úɸ¿ µÉÍ µ ¿¾¿¸Çà À µ¿ øº Ú „ ¿ ú — Ú À » º È Ê · á ¿ ¹ ¹ ¿ ¾
’d¿jca…u¸‡’r)ÀQitxn‹ax…¥ Ytxx¸†’rA)¹†adxxrtÃ’aãk…®  چ±xf…’ial†ºta†jªad‡…•xªµ&†ad¿x¸
dÇra’a—x!ra$ɇadrd‡…†aDat†|Y܆§Ú†aadj¹†‡xad’—r2c‡’rd¿’i…“xl!dª•xÿkx¥d’’p¦
Ý Ã Ã À 㵿 Ç Ã È µ »É »¿ º ¾ É ¸ ¶º Ü Û º À »É ¿…„ ÿ ‚µ À µ »º » à ‚ ¼¹ „¸ ¼á ¸º Ê¿ Ú È¿ Ú ¾¿á ¸
S{
¿
sb8x’ubUFxCgAA„u(gHgdx§bPvbbG¥AAt4ƒe`Ybbb`YuTRg…R@S7F¯y‘bbCbegw“geGSPPT97FCuFb8
†I y W 8 „T@Ii T 3w TI €4 2†B m8 BGW Yy 8G8 „ @I B 4B‰ 88GIay 4 Y4 q8 QBUITG
usSuTxbC‘gugv²FEt9gP`HgBkP†PFpP6c9€b8bCISAbe©Vbgus4SCIe¯Ssa7SuRg¯Rce¯bºbCs7t…
qiI„ B T@ f4T„ q 8 DB…B Q4 6 3 Y Q ¾ B ‰I @ y 8 U T 8 UQ I 3 U4T Q G 4Q„ D4T „T@I 4’IG y ½ 8 aB WB
f G GI qB T@46 4 m4 U4‰ TII Y 8 I T G B f 3 G Y4 G4T B v T@B aB r † TIG 8 8 3 YIy…B Q WI U 8 TI
g4ebC9D“CbCSeq¥gbge…ECxb©eGFCIC’CVb`gPgSSqC¬eyPC“FEsAŠge€ADP'YV`Cep9c@9pbb6HPEc@
EBAGxPt£gPAte‚S§A²cegxAD“gxbe"xeqce²«W7g4P9'‰CAaCsW7tC‰Pe7b´pPvbterWA1…xPbRIbPSŒc@
D ’8@ f4G W4‰ 3q 8 D t@TIt qt i 4G €B IG B ’ G8 B B B… 8QB T ¸ †¼ I DI …B U q I4G G UT4 Y
‡@xAb(CbbRbHCxP6kbbCbeg“vuAh9A‡€gdxx579UCxbbw«e‚gb9ngbvdg£€9beQg"@veSuCFCeW
„ B U i YI 8 GI U u44 I 8 GI ayw4 „T 8 € y D@ TI €4 Y Y4 I Y 8 U » †© Y4 U 8 Y© Y 8 u vB y U 4 tyqT@ fI
„4 Y 8B…q i t@„T 8 ay B G € D4W B G4 f T @ ‰ G GB 4 U 8 D4… t D W f 3 G IT QB UB IG i aB WB… 6 8T 3q4
7x97txP9cexAbe¯Ahs7eqAgP¹ºCIuEIc#‚3bbgeqCbbAgpa8Ab²V9bUCSbgA7F‰‡eApCs7t(be§fVSCeG
uTxHC90Ahsge§„ugc#tCAbgbbfRPtCAbGCxbUPC@(‹©3nRIuTCF8c™g4P`g4PgSsE5g4PhxbDp£uR“BA·vevdv
„ B mIU B G € D4W TI@ B GG4U IG B G I4 T ¸ † Y @ @ f G Y G4TqB f G €4 @ „T@ a y u
7ADxEBA9P§geypAgw“Ag§A‡gAiP©s„ugIc#gP9GC“beTCeqC‘„ugIc¶ebbgb9fCPRFqC4p©ApgebCSSCgSc@
„ t q U 6 y T I … B U 4 B G 4 8 D @ I © v T @ f 4 G I 4 U @ © T @ v y G G 4 U I G Y ±I … B µ † f 4 G G I q T @ I u y
t TB…BQ4 TI €4 Y B…„D 6i 3 Y T@ 8@ f G„ DBw4 ’ „T B a T „T @ B GG U fIG 8 @I 4Q G
c@e„uxt9gqgdxxqtxt74e“©`CIuRAc‘g4PsaEs“9D7©uR@“Ak4ug„ lhxgIc¥tCA9749bCe¯ADpg©S7BAAW`
dgAg4uxAUPbxBVbhx9¯Q€PTCS4ŒbAWce‡@‘S4Ht@euAsEspa¯e7F…sg’gSQbiAcgBAPFD‡5CI
† YB U TB T T Y 3 G €4 D 8 @ Y 8 4‰ T t „T 8qBw… 8 4WB G B W 4 qI a y @ Y
PbCbwADutAht’iPFGp†bgP6§gSbA‡weq„xgIc@¥tC9CIbbeS47FqCAbgeqCbbAgpaSiPbxbetD“yp…†bUqR74ebCegSQ
„ 8 GI a v Q@ 8 B… B …I D4 Y4Q m 8 D@ IG T B Q a 8T B ‰ tB G GB 4 U 8 D4… 8 B TB T„ I 4’ G aIG4
4R74ebC‹cepbbg‘bbCbp…¥ebaCS´³­hPxbetD“p†bU¥V`CIep…9Qc9‡9b6Ce­RcId7«WœPRS7F‰§agbu(gw
’ G G ±I D I W I U 6 4 t 8 G I U 8 Q 4 T ® 3 T B T „ y … I I 3 Y y B @ W I U I G 4 ’ u v B i B @ 4 B „ D 4 U „ T 3
g(“ŒY…BuESgbbji…HFbbbAtS²9GCxCbssHtCB€gtcASqCtBIe‰G'gsuS4€Vb9GCœceWpbbg4PAgPs…tPgegw
T I € 4 q 4 Q B Q i • B G 8 a 8 D I q 8 I Y I U q T 4 u @ 8 B … f T I q T f 3 G ±I D I I U 6 I G D 4 6 q t @ T I y
cbP€8egcHs¯ADp‚SpRIugt€‚b979bCIe¥‰PvdeySuTCEIuucvPTCsxb8bRxbbb€8PR@“sg“¯©xbbc“FdeG
„I UT TI@ T4 8 @ °† f TI@ ‰ 3 GG4Uf G 8 u v q @ y@ 8 @4 Y GI Y8U6 T B Dw4 T vtU8 m@B U I
8 G4 4 QB G  † { I DI W…B U q ‰t TI@ ‰ 3 G G4 U I G q @ 4B ’4 @I a 8 YB G 8 W f 8 GI GI Y 8 U 6 ‰ 8 u Wyw ‰ 3
bghS7FAWnebV9cerA"q7egc‚9bgbbfCe©dBCSgA‰(4CgSQcgbb`gAbAqb9CPRxbbboPvuyA“go‚bG
d€xxp’sHPC@“«7w“o¥qCecebc4e‚bcg9CIuFb¯vbbGCeGCxb9Ub‚3bmCPtby€gbHAtbUPS4ŒcC“F‚§2
„ 4 Y…4q 8 T B D 4 q 4W4‰ W 6 ‰ 3 G@I U T G 8 8 f 8 I I Y 8 6 ‰ G I 6@ Wt U 8 DI T Y@@B U 3
hPSx7A‘‰P8¥Fb‚Vbp…†97e6hS7FHbecgbb`gAbAu“«ceW‡‘€CuEc@
® 3T4wB U tDW Y 3G ID4 @4B‰ f8Q@Ia8 YB G8 W „TB DI @ 8 fITI
‰ 3GG4U fI 8T@4 Y8 GI Y8 U6 T@B Dw „ 8U8 B U 3w 4D 3w 4 €4 Y QBQ i@ U64q „ B WB… 4G €4
‚b979bCeG­PCsxbbRxbbb‘„uR“sg“4€uTFbbmc@“A¬gH9‚gHPGhxx€79Š“s4bbgSvuT“s7tPhx§2
†pCSgco‚bbgb9fCP£s2Cxge¢@ƒeXgeb9Cb9DcIuFbV4Cg4P9CISuTRCbyStA8q`7«cuTExh©7vCIbhebaVg“"P8
fITI@ ‰ 3 G G4 U IG v„ u4 Y46 IG BiB TQI D T G 8 ’ GG q @@ Q@ 8 YB W4 I Y T vB m U 4G 3w4 ‰
`C9SqqCg“STC“A…SgAA`epPCsP9UCxpFU§74¥s„a7x¬bgu9QCSHgBb€xASqCbC@9WpbbHeh“ŒCuxt…
t YI U II ut4 @B G q 4QB G W  † 8 T@4 G I Y…B f m D4w 3 U4T Iq Q Q „T 8 B T I U 6 4G €4 Y YITB
I 3 U T4Qi 3 @ 4 U 6 I 3 G I I Uq tBq @ 8 6B… I 3 G a 3w4 ‰ 8 ty…B U 4I 6i „ B mI G €4 Y 8 aB WB
Vbg4usS“©c@CEI … bb(VbbGCxYRbS©Eu‚3cAbgt’iSV9bVg“kq¥P¥epAgw“RbUb“FuT“vCbUk4PhxxbCs7t…
IV97wx4ece"«7g4Pw7ebpAP(b§¥e¨šx¡“©¤Cb§¥“pe4SuTCFf7s‡kI“eGuF7BAbgeP9‰8ƒCCh£R‚xš“A¥qF7SijPtb8 … A74sc„
3 G W46 B W’ G ª†© ™˜ – ž  “    “ii q @ 4q@ 4 T G 8 UBq G f “ ‘ ¦   — ž ¤— i v D q
CBAbCŒYCbSŸq‡Ae£wS”™’¢9¡™CV“jPb8 … A7sc„©CAbGCxRbUSŸqfHpAP©—hS™”’œ9™‡xAS‚“”p’‘sŠAc@xsgwB … SC49‡@
t G GI I U f ™˜ – ž —  › š ›—  ii t v D4q tB G I YI ™˜ – ž  › š ˜— –•  Ž i T 8 B D’ 8q D
„46 tBQ@ f D’G †4GGI I @46 „TB 6y @ 6 Ty Y I 3G B W QBQ QBTiB „ B@ Iq8Gy G i 4TQ UTT
gPhC9cAb8F7edebebCe6CuTRSeqx“AePTCs4P©bx’74ŒdVb9G7sh79qgbSeAGSaDCCAUCsPbeVIP‹ŠUgSbgBAPbxB
ˆbPTEx7AgAADP‰817S97AUP9“B ©VbbgsdVbsaEFEFXƒYCe‡siSCeGCx(IPYC‚ebb897BbARxP9PC@9b8
ˆ 3 U I YB UB 6 8 f U4T QB T T ˆ I 3 G GB W I 3 G„ DB aB G B I‰@ II I Y G I †† t U T GI Yy UT G
4CgPbePTCseW…SHAtASCtD…BFSacSAcsPGSS4¥STCxAk„uC@SeSe8PbR‚`C¥Pse7pV3bsqP8P9C‚`ChRbg“bgAG
’4G 6y @4 T4 T 8@ 8qB… 8 G„ DIT 8@4 T 4 @B a T 4Gq TQI  „ tT4‰i f G TQI  „ IID4w8B
T9Hue8ƒebaVg“#4P`p`7s“csPc™`VbpdA£„uxAeAD7eehxx‚“buaD“p†bU€dsuz‚bFn‚†p`gAU
y 4G 3w4 G i 8 YBw4@4 6@ 8 Y 3 G…B U TB ay 46 4G €4 Y TB T„ y…I I € T4T 8 G 8 W  8 YB
7STbgAPbxxi‚#`7uquCgdxe`YnV9GuAgAbgeqPb€tce©vecgbRuA9'P9V7xpgi7s|{zqCe79'‰‚b9CxCbUsq
„4 QB UTTB ˜ 8 YB T@I €4G 8 Y 3 T GB 8UB G8 @T y@IUIT G8 4Ga 3w4 ˜} y 4WtU 3GGI YI
bb7BuCbbAceWtx¥bCs7t…(RbbGCbawAuQtA8XsrSpPEIc@P98ngAbAq9bGCeSqEFPy‚bSCsPGpdA¥APo‚bS„aCB
t8G q4U8 DI 4 Y 8aB WB YI8 I v D @ B † 8T 8Q YB G8 W f8 IG BU ‰ 3GT@4 …B U 8 D8 ‰ 3G D
P8 … CbUCƒn9AdbbR¥mCbU lke7Pjih”fge™—1f7eAWce‚sH§EF“ec@‘7eAcex¥uTCgPbˆbp898 …
„ GI I 8 W I8GI I ˜ IW’i d ˜ – • 4G 4‰ 3q 8 ” DBG’8 f4G W4‰q „ @I ‰8G ‡†
Eƒbg‚eGb€SPS4x7Agx4hb8v7AcsragbbSpPEIchV9bgbUbCeGd9PcEIbb`7A9AXV397SSSRPHFDEC@A975§2
„B Y U4 8 y Q T wB Uw I ut W4q… 84 U 6 i 8 T @ I 3 G G4 fI I 8 Q@ a 8 YB G 8 W I U4 T 4 QI G 8 B 8 64 3
10©§$('©§$ #"©¦§ ¥ ¥£¡  
 )¤¦ &%¦ !  ¦¨ ¤¢
¬’’“ Γn‡drd’¿&aadatxaÀkµ†•€Ãx“dj»a†ºxx¸†adr¾’†…a¾ar—¿’€kxdx)Àaa—tÀrÃ
—– • ¹ ¿… É ¾ á À À ã É ¶ À Ü µ É ¶ ½ ¿ » ¹ µ » É ¸ µ ¿ ‚ È ‚ É È¿ ¸ º Ú À ã É…
†da¾(á•kxjkâtCu¸’u’a’•ÉVkµ†’ɋ(jŠ•xâaa»unr‡•’—’r¥—udߧiaa»†t’rdATTj§u¸•r»‡’jk•r¾
Ýɺ ¿µ¿‚µ ¶É ¶ „ ɹ À ¾ ¸ Ú µ ¾ ¿» Ê¿ Ú Ç À É¹É »…¿ ‚µÉ ¾ È¿¸º Ú ½ ¼ » º Í · ÿ ™ — ËÀ „ É …¿‚µÉ
¿jxaÃjx¹n‹a&À(†¿‡drd’)|Yakr…n—†j»Dja½†jar17jÈ6uxtÃ’…DuraYdj—!dº’rdxf•¿’Érd2xrrÌax¸
» „ À É ¾ ‚ ¹ …É ¾á¿ Ë ¼ Ú Àµ À¹É…º ¿ » º » À à   ¿ „ ¸ ¿ ‚¹ „ ¸ À » Ú¿ ‚É… ¸ Ç Ã¿ ¹… ‚ »¿ ¿ ¸ Í ¿
ªtt£rtaadÉjnɋ‡…’jk’râQ‡jDdxd„u†µxt•kµxj‚k…¿u…’ᐋ¾Dr’rj¾†xuvk’å¼’dT—µ’rlix†x†d|£
º Ê ¶ É ¸ É Ì Ç À » ¹ » ¿ ‚ µ É ¾ ¼ Ú º Ë µ ½ ¿ ¸ Û ¸ ¿ » á ¿ ¿ µ ¸ ¿ É À Ã À È º ¹ ¸ È ¿ ‚ ¸ øº Í É ¾ º ¼ ¹ ¿ ¸ µ º
— f ¤†ad¿ut†…D|aa»†ta2—µ’rIu¸†xj»xtnrd‡¿xad$nj|¼‡da¶dj2x¸ l — f £ ’r†j»
¹¿¾ ¸¶º¹ Ë ¼» º¾À Á ɾ „ µ¿ „ÃÉ»¿© ¸¾¿ ¸ºÉ¹ …É ¿È ¿ ¼¸»º
£ W
Ý ‚ Ú¿¶ ºµ ÚÀÍ· ÿ‚ ¼ Ú …É ¾ Ï ¼ · Ⱥ ¿ ¾ ‚ ¿¸ Ç À »º ¾¿ ¹ ‚ º à ¿ ™
¿jQdx©ku¹aajrd’àYArAcY A a¾jrjã’ta&½xdÛDta†adx¸x†¿jAtµxAa— a ) x a a ¥x a W a ¨ %a a D
)
£
¥ a
Y P˜ a
GƒGG a a a G ma p G
A ˜ G£ a D£ ¢
x a ¨G
¥¨˜I À
P{

sgr“eCEp4p10¨šE(Ÿšn9™pe  Cb‹Ct4Rb¤
† ž ¤ š§ r ›—  š §1 “ ¤ ›—§ –
¤  1  I— ¤1 ¤ šš – ž ¥ † 5 ¤§— “ ˜ ‘  E š— ¤  1 ¤ ™ ž “ I —  š “—§ › ˆ §
7—¨P¤x””“’›…e©i“x2“'1grAc§˜¨šu—hb—¡¤epEŠ™P¤CIc‡§x%1P¤”c(gxV7—P­e1P§¥C‡¤”wF¤“'1gtx'1Pr—(©e%1‘
SeApq—¡¤gA©4w(A¤C”‡(‚tA7A9¤C¥7C‹9px1y  “Cb9Et!–Cb¤¥pA–`gAr£gP¥ Vx‘Ir“ šb0)oˆ(”P‡I†(VjxsI
š 1— ¥˜ 5 š – ) ¦ )˜ ˜ R ˜ ¤— ¥  ¤—˜ š ™§  ¤ ›—§  ¥˜ š “— ¥“  1 š  U† š ›r 1˜ §1
¢77p—AsP”¤ ’›g1¦v§e“f¥VH‰x%1¥pxy  Cb‹E‡4–Cbq¤CbV ­')›’E‡4r–gAxg“‰(I‚SeA¥‡(gAr¥©§7t0§“šAx1‡ePž
— ‘1 “§ r 5 › “ ¤1˜ — š I§ ‘ ™§1 “ ¤ ›—§  ¤ —  ¥ ›—§ “— ¤ š5§  š1— ˜ “— “ “— ¤ I
 U † 5 šš˜ 1§ r “— I§ ‘   š1— ¥ 1 I › 1§ r  ¥“ ‘1  & › &1 ¤ — “ ¤ š§ “  ›— 15 — I §
PbP”¤grgce‰4„¤“'1gH‰x%1P”¤H”¤¢sxAp˜Œ‘7d”P¦“‰4™br‹g˜ C”SVtSx—£ƒPRgj4r…–1n¨šŠCSX„”¤Evy4– •
c9pe  CbkE‡4Cb™”¤sxA¥pP”¤gA–£”²Eb‡xS‰4Prx£‘rA–c§˜¨šu™Cb§¥“ A7— c9™pxy  Cb©›Ct4C9¤ VgPe™
†š ™§1 “ ¤ ›—§ – ¤  š1— ˜ 5 š 1“ š ¥˜— 1§ r — — šš  ž ¤ ž ¤ iš §1 “ ¤ —§ – ¤  1 ¤
„’’›c‚ #¯†v11x%1¬“'1gt(ArXsg1“g”P'r‡A”¤r§!’b§¥C”S&p¤‚ (C“ t§e7c9pe  “Cb¤kE—‡4–Cb!5P”¤ §šgce1‰4r
› I š § ‘ ¤ “—§ 1 ‘ š › ˜  r  “    §  i š  ‘ †š ™§1  › §  ¤ )¦ š˜ §
¤x'17vI¦e%1P”¤ ”¤¯Sx—F‡™A7—€C¨˜¥xAe4ž ˆ(”P‡†1(˜gqg”g¦2”P¦” rsƒ…g„(A¥Pe'(P¨žgA“(U
“— § ‘  š 1 ¥˜ ž ¤ š  I— ¤ ) › r I ‘1 š ›1§ › šš1 r ‘1 § ¦ I – ¤ — § š ¤1˜ 
’XP†A@£qAg­eƒxj““‚d©A€†q¥
› ¥ † 8 ž¤— &1r— 1 †
š ™§1 “ ¤ ›—§  ¤  5 šš ˜ 1§ ¤ “— I§  ‘1  I— ¤ ) ž §— › ¤1
bjxy Rb‹E‡4–Cb‘¡¤P¤” rEce¦4r¤x1'7v¦e%1‘P”¤x77šC¨˜¥xAe4"gb”¤’PxTS
j‡tfTFw8fj4r“cFpv§“ “‡§uP¤ fEAx1'7jbbrsIXfqEcA7x&4wp¨—ugiI ”“P§bVbG
†i 6 ¥ § – ˜ – š— ‘ t ›— ¤ “—“ – 1 6 ž˜ ¤— ž ¥ ž › – 8 I 3
PGRbDxEbCse‡9bŠpPRSeHCx€VbsPcSAA‡A9VSq­¦AAEBuCphdPgPc"n£8Tfee4Sgde{CbaEC0`CXEXWV†9TS
„ I qB T@4WI U 6 i 8 T@4G u4 Y I 3 Gg DIT 8 D@ 8 a 3 g@ 8 D q4 g D4 6@ ª † C Gc ¿¿c} „ „Y¿ U 1
T Q G4Q i › R–Q “¤ I ›¦— G ¥˜§— š E ˜ ¤ ‘ T4 † 8 Y T GB U B B UIW W46 G
97BAUeTAgSdŠ¨žcv4S2eCP¥š¨’P7j“šƒH‡‡g gdFcARhchCDs‚†qB¥†A@£9g4SA7F“’‚AGg£€FCeAcP£BA(
pSb“—F7ƒ7S“4¨ž§4P§¥“CŠ372)0”“ ‡(S'&Ph$%'SguF8cAUCsPbGey gSQcw€sPbgPg(##FCIPF7e6VSbS4x7ƒ"
†i— ž ¤— 6 i5 § ¦  ‘1 š§  ¤ f ITIT @ Iq 8 Y4 @ W 8 Uw TI £ q B G G D4 3q B T wB
p9bC9“EFUb7A5Ygugvqs“gAU
† 88GIDqB 6BG 4T„ T4wB
t 8 I U 8 m@B „ B W8 €4 TIy WI D@ i t@ TI B YB G QB ¾ † 4 4G YI „G a 4GT@I 8 ‰t I@ 3 Gw4W4
bbGRbbc“AUuT“se"xHgeApb‡sbtPg(€“9Q gA­gqsbR’7enRPG€jCIbC4€euCESrq…a17PTgt#‰‚bg“ece6
¯@xBAbC`xpPEc57ebgbbRP57sqCPgSeaP`gS’§gSQcgb98c@C“«u'Rxbbb#b¯9fCuRSbUb#8AcSebb6 `Y
4 afI ³ † 8TI@ f4GG4UfIG f4 4G4T„D8 YB f4 @Ia @B DQ UI Y8U6 f8 m IT@4 6 DIq8U 3
SS4x7BA£CIgt“STC“BF—e†º7egcS9bCeG£‚SqCeG7SetP`7s²A£‚b97BeCeGcS‹pbbRIb‡F8bVS'‚sCuTAgeSQ
IT w U f u 4 @ G ¸ ‰tTI@4 U fI ‰ 3 4 4T„ D8 YB’ B G ‰ 3 G G q4 @4 i f 8 G D@ a 3q ‰ 3q4 GBq
„ T @ B D w 4 B G I 8 I U 8 m @ U ±I I t @ T I t D q B @ W I U f q 8 T I @ U I 6 f I m f B € 8 D † I 8 G 4 T @ 4 @ Y 8 m t
uC“«7“©Ahb9GCbbc“BFhs¥ceg“F“E9TC9‡9b6Hg4SPebQCe6cARPHR¥b7©AA‚!(YCbbxt“SCSc5b9G¯xbG
bc4Rcch‘bbRPsEAc…¯PCsxbbRxbbb6€fCxS‡vxTC“sgw“4usbb8c“F¯gIe“g¥PG9CIP`gcge7egc‰‚bG
„ W ’I@ @ 8 8 GIGqB U@ q 8T@4 Y 8 GI Y 8 U I4q@ „ @B D „Tt U m@B U T Wyw 4 G G Y4@IG ‰tTI@ 3
Pgb9CP"£b8 … Bƒbg‚ebHePSx7Ag“wb8 … 6CI … g4©7©`CISCAt‚9PcEbabbg4ScsbPgƒcSbecg9bbgScSp‡xY
„G4UfIG q 8 YU4 G8 8QT4wBUw4 t G ¾† 3 Y T@ 8@ I 8 Q@I 8 6 Q@4 U QB YiI 8Q@I a 8 64Q@4…I
iS9PbaRc@AbgScsbP98nxC@ƒeAxTC“Aa e¯saD7xw“e'e§„bA©7u‚be7e'8PEc‘IVbbg4bbCe79­`Y
I8Q I 864Q@4UQ Y „T ° † „ @B vy m„ 4 IG ‰8 m8 D T vBq 3UQ46 TI@ 3GG UfIG QBQ t
„IU 4T i f8 I qt ‰ 3 W4 U8 U6 T B D 4 yG Y4U T vBq 3@ 86 3 IT@ 8 I8Q@ a8 Y G8
c9Sq­S£qep9bGC9D“75‚bGFcbbb9'„uR@“sgw“·veb`gbx’74ƒ"7e‚tAbg4 `YCuRAc@€becgI9b`7BAb(
PCs7BF²8€P9ngAbA­gebCebAceG¥AbqvbbG¥tCAbCsuCgSTCgISg„ ¯jGpah€EFbGCSSCC@9ScA€8
†B@4 ‰ 8Q8 YB G8 W f4GfIG8 DI t DW B m8 B GGIqT@I @ 4T l „ …8 tBG IqT@ yQ@ 8
PEc¥IVb979bCe¥VbbGCxbPC@uPŠy`gxbAe8Shq„7hbp`g‚RIuC@Fc9ce­`b8ecgbbeS7F‰€uT“s’Cs7ec“F²T9AW
8TI@ 3GG4UfIG I 3G I4UT qi Y4 Y8 W 4 »† 8 YB Y T 8@W46 8 Y Q@Ia8T4B „ B B D46@BU y
Sg¯PEch9PgbhI(€AP“i “§CSgc‚3bbgb9fCPG`bvP8H(v“AxEAbeyqFbCIb9G““SCsc5VbGbbb69PT
„yw 8TI@ I8QBT € 8 D8 ˜ y fITI@ ‰ GG4U I 8 Y8 ‰ u t DqB U6 tDW Y 8 t4T@4@ Y 3 a8 8
TIWyw @4 ‰ f8Q@Ia8 YB G8 W T ai4GT 4U q IG D 6q ª† @ TBayw 8 QBTi „TBq4 8G4 D4q„ Q
ge“gXs7BFqbecgbb`gAbA©4uAebeust“bRISdeA74eS‚ebtcu„u“FPg“4¥79bAx“eCbU9bgb8 … vAgSck7B9Q
7§8F7gxqV97SSSspbbgsr’c²‚bbGCsquC@C9yScA8€bbR“bUPR@Se¯AaCBs7t(ggbQb9Gp’Sv’UCeCI‚ŠF„S9DEuq
3w D’4 Y I 3 U4 T 4 Q i f 8 GB W…4@ ‰ 3 G I T @ Q@ t 8 GI4 T 4 6 B WB… TIB 8 …4 q „ I 6 † † @ 4 B
74epb‡@RA©PGPgH4eStEbgebbeSCgSrt‚7BFG¥SSagSQc@“AAibSgBAAce(bPtgbbPs7F²AAgAg‚Sqsg7eb8
„ WI D @ 8 I 4 G4 G „ DB TI W i 4 G T@I q… 8 Y 4 Q „ D4 B G 4 Q G W4 i Y 8 Q@I a 8 T4B ‰ T 8 Wt D’ 3 q B W’4 G
f8GB W 4@ ‰8QBT I8GI Iq4 »†q4 YT 8U4’DB ‰ 3GG4 v D4 „ 8 8 ‰8 @Ia8TIGI t GBq …„ 46@8
bbgsr…’cvePgb(bbCeWpSChSFEŒPAbgRbE‚bbgb8 … A7sqc¯FDP¥PeQcg9bPgeCR’qb8b7uC4pxaDgPcFdIST
CbTea“yp‡b¥¯ggbb9Gp’SPgc€gebgbbCIeq98 … AexPxeg4SqCƒbAc4eCw“RIhbbcuu“FPgw“‘PCsPg“t@Sec@
„B „D …IU q TIBQ8 …4q 8TI@ f4GG4Uf G t B Uy’8 G Q tB Y8 W ‰ 4 µ†t@„TBay 4 8T@4Gw4 46
bC¥9AHA‚g¥bb7«Wr’ckVb`gPgSsEwVbbCsuTC@C9SQcA8¥cEb¯sEuEBsrW•cb9bDPsEA9¥7kSŠg9"BsgbU
3GI m8 D 8 D 3w t8GB …4@ I 3G Y4G4TqB I 3GGIq @y @ t@I8 mqBq …4@i4 8qB U6 QB ¾† TID Wt
b9CbCS1qdb‘ceS“9UPCpp`xPgc#`VbbgbbfCe'`VPTCsbb6V`YCI“AxEA9Py‹PAbgeuTx'FP8 PSxw
I8GIaIT q I €y t@Tt4 T@ i 8 YtTI@ 8 Y 3GG4U IG 8 Y 3 @4U I 3 t DqB U6 i© 8UBq © 8D 3T4
gbqVbG`ge7SsE©9¯sa7x“hSphi71y“ebPQ Pb9U7p•w“epUCxb9Ub7AGS”idtg@‘’Gpah€kCAGbCsuCC9Sc@A8 l
„4 U I 3 Y4G4TqB I 8 m„ D4wI µ† ˜ y ’8 G v y G 4… 4i I Y 8 6B † Y f „ … 8 tB GIqT@@ yQ
gh‘’«E¨—‡s©j¨¥¦5bbgerBF—C¥sPbeAD7ee(YCb9GCbxEA97AG£‚gSb9bpusus4“xbH@ 3b7t•Sq‡£9A“gw
©  › ˜ “§ Ž I 8 GB q… G YI mq 8 a y 4 6 i I 8 I DqB U 6B 8 f4 Q 8 G ‰I T4 T w4 U GB…t @ T y Wy
bCs7tbe7bTºb4RcceqIRPSSxbCV¸ŠpRugt‚bbR“4bPR@e¯b9G7eqCepbp@CA8€AbHbbRbxEAbe8bCBs7Bt!8
8 aB WB… I 8QB i ’I@q I GTt4 UI † fITI@ ‰ 3 G GI U T q t 8 B 4WI D @ t D W t 8 GI DqB U 6y a W …
`CSCAc‘gVbSbgsb7bCx­ceSs7x4P™YCISA“g€qHuAAbt`CICe7A¬3§ŠeB … CI97(£¤¯AgeCIh¢`Y
3 YIT@ 8@ ©I 3GTUB WGB T@© 8 t@Ttqt 6 uy Wyw 4T a it@ Y IWB G 2 † G U4 8 B G4G ¡ 3
„cuTR@AcƒSbbC(€“Agw“SSv“Scg9b8PCAxgbgb5PeQ79ei(CISCAt5‰PecgbbeS7F'P8bCSCsbUb£8HCxge6
I 8@ iI8 GI B U 4T4 I4Q@Ia T@ 8’4D QBQ ‰8 BT Y T@ 8@ 8Q@Ia8T4B ‰ ‰ mfIT@4 6 u4 Y4
bb6£bgeqCbbA“`bg4ƒc‘A‚g¯b8 … 6CI … g4SdVsqcbhAShbxgP`VSb`7FbA¥7Stgbb8Ps7BF¯fgPG9CxCbUsq
8U 3GB 4U8 Dy YU @ 8 D 3w 8 G Q I 3 Ia v DQ I8’4G Y IQ8 YB G8 W f4Q@Ia T4 ‰ 4 GI YI
„gc¬¸APƒCSCAc‘CBƒC“AxEA96PHBƒbAce‰CxCIP§egc#f7ebGCx4bPCu¯b8bRbaPpt²FbHuAA(Ygu1¯ceggAa
4@ † B YIT@ 8@ t YIt DqB U y Y 8 W4 w4 G 8TI@ 4G I U T@q t GI y… 8 t D W 4T a i 4T q t@TIB
„dFDugt(‚YRbg“bbCAbCsquC9bAxeºPb`gAbA£f7ebfCebAtPbbGC9pebaCSH5bbgeCepIb‡R@AT9CI
v QB… B I Dw4 U 6 tB G GI T@ G 8 W ° † 8 Q 8 YB G 8 W 4G IG 8 DI G t 8 I U… 8Q 4T @ f 8 GBq4W D@ 8 Q
„   “€fVbtgbCSAb‘VSCPGSg„ HPgckV3bbgb9fCPkVbGbCxbPTCu…4SAA‹cs‚S¥uxsceW‡@vPhx§2
w4 3 G@I UIT G 8 f 3q4 4T l 8TI@ I G G4 U IG I 3 GI4 U @q T a i W4q 3q „TB DI 4G €4
d{
Y
pr—xYX` (ro’SPˆ
† r { &
i & i š §  ¤1 ž § › 6 ¹ ž§ ‘ † H V H˜ ¥ H© ©X  H © § † † 6 r1 € ˜¼
P}x¤&’Tc§šgp‚Wx4A¤Cj¨—x¨stx%1eˆ • 9¤rVƒP'‘¨v`Y©lY¨¥Qr¤ch¤’Œ!"‘©¤Žr¨¥iu¤I%¨¥¦£f£8 (¢XP¥ Ÿš‚bgC y
i &&
†ju}x¤"
C“e“s'IcVi“s©“eC”‡eg—FCbrVa¥`ƒHŒŒ¤I©¤¨¨e2w`VŒ¤CH¤qrw¤¨¨¦fi”¥S A‚¨š’u™”gp”“ V0”ix oVš“xCj“p(VbgC y
i ¤1 › € ˜ ¤ ˜ Q ¤ ¥“ f ˜ V   ˜©  5 © §¥ £ † † D › š š ) † † C —™ š § € ˜}
p“d“’ p“–1CcA”¤r‚Ptrgj§  v)”“gt(S&'Ph$ ¤“–1“CcA¤”r‚%£HƒVŒŒ¤I©¤¨¨e†`Œ¤C'•r”i†qE 7viI›’cVbxc y
†i }& i ¤ “˜ §  išš š§  ¤ ˜ § f ˜   ˜© 2 V  H5 w ¤— › € ˜{
  §
jux¤&"–§}SCX (fA{cX i # v¦¨`Vr¤h¤‹%s@
†i}& f } & 
iebjxy RbHCt4Rb¤ ¨˜ ““x—F‡ˆ´!¦ E¡›’g¦v§e“fP¤CSe1s¤EF¤“'1 AR¯'Iuž 7y‚)¨H¡i†kB¥AQ “–1p—(bg y
© ™§1 “ ¤ ›—§ – 1 ¥˜ — ) ž ›1 “ ¤1˜ “ I & I ›— š ¤  „1   Ž † ¤ “§ € ˜
†pSXX’”§Sg!07X`
i`& f ¼{`({
pv # •‰‡€†‘`VrIU„I„‚ƒC¤†%¤‚•¨¨Q¥YaCH¤10%¤I%x€jr©v”P¦“‰§4r 71¦0§“Px(v¡“ec˜€Ruž
i Š ˆ … ! ¥ H©¥„ 5 b ‡ H g H  g!  !5 ˆ 6! H© u u uF š I › 1 › ¤1˜ › – 
S'&7v1š17C˜w7Fr‚pe¤CI”c¥S'&beb“oS”™ e¤“¦!–ChS”xi”¬U (F¤“v1‡§(PA(ƒ¡iAQq¤x”1r““9SQ ”i†q™“†q¥„–1p—(bg y
 › ¤— “— ¥“ š“  ›  “ r— ž—  › 1§  Ž † † 6 š  ž ¤ ¥ † † E ¤ – “§ € ˜Y
i &&
†pS`X'"”f
Y ¿ (&{ 
X}x“!"g¿“yi $ d˜r¨¥8f¤¨}sf00wser©SeAp¥­“ Abxg–E£i”(‡gX1ƒ¦Cj¨{i”qB¥ADkSp™e1 ¡iF’Cpzy(b7—(bt˜X y
7 6 ¥ | 6!54 2 i š1— ˜ š –¦1 Ž † 6 5 § “ † †  § g †Q §¤ € 
e¼“Rƒ(fx'p4i “d|{y
† ¼ } † r ˜
¹p”¤«S‰xsII“S'&gŸ—pev1rxe%1‘ Pr”“§xX5'C‚x1'“cgp’¦4r ‰§x%1‚›C—H‰xP¶¥ † ’gH!™‡EnG ¡i©2t§E—(bgC y
 † )§1   “ ˜ šš— § I ¥ §1 ›— ¤ ˜y1§ I ‘ I§1 ¤ ‘ ¤— I ˜ † € ž  € ˜¿
piux`X’”f€“}C sCU©x¨`Y0Up”¦›Pb­‰§x–1c“— ’‘71
† ¼ & ¿ i s s i w V!54 2 † –¦ ) “˜ ›
”“Pbgtgb§¥“€¡¤€“'1”“PxX(Epp¤p(§rgA‡Ag§¤“'1 7v¦x1%‘p(§“r7F‚g1 šC¨˜¥xA¤e4"gb¤”’PxTd¡i©pt§E(€ 7t&y
 ¦ ¦—§   ¤  ¤51˜§ § ““— r ž ¤— “— I§ ¤§ “— r ‘ I— ) ž §— › ¤1 S † € ž — ˜
ju¼“†&"–­!“ƒpCU©pun6YiU%¨s@
†i ` f } i v d i @ ˆ t V` ˆ 6 ‡`
–6r¤qa0¨©e%S)0A”’›PAggtA7jA”¤q7¤”œsxAp‹›CA“1'gA¤CiISž ‚ gVe¡ik7b9(r“ ghC”iq™je7ee'1P7(€ 7 y`
 £ 6` 2 † š r r ‘1 ˜ ¤—“š  ¤—  š 1— ¥˜ — ¤ š   „ 1 † ¥  ¥ ˆ š † ¥ p“ ¤— ) › ¦— ˜
†r Y¿Y &
º‡XxToSPˆ
SdX&’pbeŸ—§›(`in§„(“—¡¤§§4d…¹ jx1fm Chbt‘`V¤h¨Cƒ4¤hlC¤k¨j!iƒHV‘hh¨ƒH¤¨f•†qB¥£8 ”¦Pp¨Cy
i` i 5 § § 5 rQ ™§ g  S †! ¥ ‡ H g ¥ 4`  g! V © T †  ¦§ ¥ ˜
sxX f'™ux&¤"–f # ¨¥QYaeˆdCH¨¥%™˜—V–¨Q¥P¨F
† (&` i} & $ ! !5  H
6 H † – ¦ § 1 “ ˜ › 1  ¥ “  5  ¤ § › ž ¤ — š 1 — ¥ 6 † ) § › ±1 § “ †  ” G † “ — § — † t  ž — § ¥ ˜
CRSQ6PIFUp”¦›Pb€)¦e”cx ‘— gbbr‘¡¤P”¤Pp—g”AghSeA`Vh•f¡e¦“x7C¡ix už‡§ ¦¡ikhA¤p(€4¡ithuxt¨7 y¼
†p“d¤’”f­†!‘!ƒi rB ¨¥QY!aC‰CH¤†…!ƒ§„¨ƒ©‚H¤€0!%¤I%ywvuUiP§©SxF‡˜§¥¡“‚ 
i&& `Y ( Y B !  5 ˆ ‡ V ` V b 6 H© x u u F š1— ¥ 
I š „  5 š˜ 1§ “— I ‘ tŽ † 1 ™§—“ Q † † ¥ &  C † † – g  ) ž ¤ ¥ ˜
šv§“9v)š aCpH¡¤§P”¤ §šgce‰4r ¤“'1gH‰§x%1P¤ ”V”i† • AQ &xdjjS‚¡iAQq2e¡§v§“”¥ITV¡iotip`¢&Sj§ Ad7 y}
jiu†&¤"–7¿“u(f†dPss1acSaI%YX WUrqQ6P¨piP§©Axvf›CA“1' FC¯I'už cbx‡—¡¤gAH‰xs¯I
† Y & f { } `{ i ! 4 b 6`© § V T 6 R HF š r— I — ¤ š ¤  „ ¤1 5 š – )§1 I

š ˜ 1 ž —§ ž ¤—  “ ˜ šš ¥ † —–¥ 6 † † ¥ &  C † † – g ) ž¤ ¥ ˜
§šgcC˜x— IX4F¤7tqF7vSi& 7¨—‡e10rh‰Žn”i¬U †(62U i”† • †xpAe`V¡iAQq¤e¡§v§“”¥ITP¡i¥Eip`h&Sj§ Ad“|{y
jiuX'&"–e!{c fXs{c ipeacSbaI©%YX WUCS6QPIGepe¥“'5c‚ 
† `& f ` (¼ d ! 4 6` § V T 6 R HF i ©“ 
I†4žA7‡—…r¥”“‚pbj™x  “C9bC—t4C9¥¡¤pSx—F‡¥©–1eg§“b–“™”EA¡i†¥CA¬U “p§(9¥‡gwC¡i(6 A8r“““‰1§4dd¡iAED¥C tšf§«”¦X7 y
1 ¤ §    š §1 ¤› §–¤  š1 ˜ “ š 1 Ž †  ˜ † †D rQ † †  › ¥ ˜
i &&
†pS¿“'"”f
s7!"X†Xi C# A69¨8730023er9™pxy  “Cb9Et!–CbV˜Ÿ ““eA`6(bi”£8gbe1de1 '¡i†h1A¦g—“ge0”i†‡§A”¥X7 yY
¿{ ( B B @ ¥ 6!5 4 i ©š §1  ¤ ›—§  ¤ 1— ¥ Ž † — ž ) ) )  ™— ) @ — —  ¥ ˜
†P†"X` i“ '"–f %#
`&( && $
t"¨¤¨¤¨¨¥¦¤†Šjxy Rbb›C—t4Rbn¨˜x1xAph¤”ŠšC¨˜…eAP)!žhS'&g—¨‡˜ev1š§šhe†@gt§A¥”X¥e¡i£8—P¥p“bhc y
i! © ¥ £ © § £ ™§1 “ ¤ § – ¤ “ — ¥˜ —   I— ¤  “  ¥ — —  †  ˜— ž ¥ ˜
¢% )¢%¦
‘¡¢¯©‘)  
d{

† &&
b{g¤"
i§5 § r Q i $ i 4` ¥! V © ! ©˜ 2 š ž f —  — ž š r1 † † iš 5 › ) † † †
gf“P”¤r!d‚Šs # e‘¨©¤v0j¥˜| ƒH¤¨WT ƒHVŒ¨v!¥„¤¨¨©esi’†cbE‰'x&'› xQ bkgAXV ¥AiV‘ tSP”¤’ST$ £A8©€ ¥i
E(bjxf4q¥ †£diC”“cxpgx& Ap”¤SS)0¡“pŸ˜ “xŸ—›eVCt4Rb¤H”¤¢šC¨˜¥IxAe4žh¨˜ ““xF‡˜Œgg”71™dAtD¬Us7vCj§ bt4 y
i§ ¤§1 6 † 8 ›  ¤— † D¹ † š r ›—§ – — ¤) 1— ¥ ‘1 › E† † ¤— I ‘ ˜
†PR4!"}“e‚P†¤"
}Y( ` i &&
iº“sxS‰(x”iŠg“e—Ÿ’gi5§v§eC`i"V‘ gX TScAR¡prS‰4–ChS ”¤Šg”užA§–Sp“1sxs¦(x%ƒ"‘¤Žr¨¥¦¤¨§¨£
¤1 I— 5§  † ži › “ ¤ † i 1 Si ˜ ¤ ˜š 1§   š “ Q ¤ I—5§ f ! © £ © ¥
‡C¤•HƒV ¨%0 a¤¨§¨¦¤p”¤EtšC¨˜…eAe4e1¦4Rb¯x'1“7¨—P9rXƒPg¤ C”u‰(SeS&'gp“”’EA(AtD¬b7vCj§ bg“ y
H ˜ ¥ ‡  © ¥ £¹ †  I— ¤ ) ž § – ¤ ¤  › – 1 r ‘1 &§&1  “— ›— – † † U ¤— I ‘ ˜¿
† ( i && f i w V!54 2 ¤ “˜ ¤ 1˜ § ‘  ¤ š — š1 ¥ † † C § I§— ‘ ˜&
Sd`ƒ"X}Rbu¿x¤"–§s B ©x¨`Y0U†­0IŸše“1'cEbb¤“f©e1%£bx”1“¥jr““C S‰§ ƒAED¥™(¦Šbg¤ yY
pS“`X’”§“xeYx4As¦c9!n
†i } &f ¼}¼ ( ¼ i ¥ †š ) ¥
sže¤8V†Šedpr‡x–1c˜“‡v§rgHxP7‡v§“ Ag—©S1xF‡˜X71“‰x19r“H¨˜ueX‰§ –Gni”¥Cs¡’›c9dV”ix |„AD¢bgH!p˜‚bgX yY
† 1 & E ©š§ “ — ““— 5 ¤— š ž ¤ š — ¥ ‘ )§  ¥ ž 15 Ž † › – E † † ¤ ¤— I ™ G ˜`
e“'"hg(xP”¤r4dQ
†}&& i§5 §r
º¤¡’§›(V€ jh!"¨¤rIU{¤I%¨ih9X t!¨%0‚¦i tbg‰fƒ†2Cr“”Pep˜e‚¡ixBADŽc¯Ishi g—“h¡i(2!7vX1TbR yY
¹ § †F © ¥ H © §¥ H ¥ ‡  †š ž @ ¤ › – ¥ Q † † › I ¤ & † G ) ¤— I C ˜
S eƒ"X
† Y (`
P7&'"–Ct‘`P¤Ir©„v`¥ {‰CH¤ ¤¨™¤C‘v`Cxk%H¤rV¤¨`c%§ŒŒ¤hX9GrqbP¤”Pjg”›€r¥”“‚‚Her“9v)oS”™ ›
i { & f v i! V H  u ‡ 5˜ H 4 ¥ ! V H  b 6 R † 5  ¤§—    š I š š 
P¤x¦4–Rb¤”¤ogxxv'I£g1 ¤“'1”“Px5X(Ep§ Ag‚—¡¤eb¤7—C§˜§˜¨““eA`q¥ ¥C x—¡¤¥P©@ ”iAQ †k¥ ”r0§”“…ITbg“ yY
„ 1§   š5—  ‘  ¤ 1˜ ž ¤— 5 ¤ š 1— ¥ 6 † † &1  I – † &  C ˜¼
eX&¤’ s”› ‚U
†` & i) 
¹“p“R ˜S ta0c…4Ih C¤‚Y¤vC…4¦¨!ƒCn„CH¤˜6%n¤‡ ¤¨YXŒHƒPY©¤v‚7w† p(”’P–§8h¡i¥!™ršxx™p(b`6 g“ yY
˜ g †!‡ ¥ ‡ H 5© ¥ g ¥` b © ˜ V H ¥ ‘ § › † i ) š— § ¥ ˜}
}“'"‚e“†Q&„CC4C†ºPPP` † ›7fi%tšbj§x  “CwS E‡§4ChƒP§©SeA¥‡we¤C” šAgtv§“
&& i¿ } & rri 1 i ™ 1  ›— – Si š1— ˜ “ ¤—
r”“‚¥tPe‡Hpe  CboE‡§4Cb‚— 4¦ P”¤ Cgbbg¬grg—Ÿe–¥iIg‚˜¨xxA`f¯”i¯@˜‡§A¥”X¥ ¡ix Cb`6 x7 yY
¥    › ž1 I ™§1 “ ¤ ›— – ¤ ) 5 ›— ¤ ¤— ž “ › š “1— ¥ 6Ž † — —  † ¤ ¥ ˜{
PXY†!"¤¿“¨“ '"–f # i“HƒV%Cs¤¨0I©%¨¦Spx1'7E–p¥I'b†“”¤§“1'g—C¨˜ ePx(šp”“¯A7‡˜xAPgCh‘
† Y Y(& Y i && B ˜ §  ` §¥ £ † ¤ “— “ r1 ¤ “ ›r r—  ž ¤— ™ — ¦ ž
Ÿ„‘’c š£gb”¤’›P“P¬§¥¡“‚™™pe  CboE‡4–Cb£Ÿ˜ ““eA`T†¥¢bu• P–7¡i(6 ”¤’‰›„Pg—¨ns¡i†‹P¤“10š gP7A`6 gX yY
› §— ¤1 ¤    §1 “ ¤ ›—§  ¤ 1— ¥ 6 i ¤ – „ U † ¤  ) 5 „5¤—¥ ˜
bx7e("XxAgi˜7e 0qdd97bPgeC4SbAgwPbgpP†`Xuf“xVig4&'"”f B
†{{} ¿} ` y I €QBT 4GBq Q8D y64 ½` }(}¼} &
"‘¤Žr¨¦r¤I%IPs™pxy  Cbp›Ct4Rb€P¤”cp P¤7s¦x1 „Ÿ‘’ck—H!qpgbž§‰§Ax1'7j“AxP‹7F“1' 7—Cs©gr“¨—›‡˜
! © ¥ £ © §¥ £ † §1 “ ¤ —§ – ¤ 5   — 5§ ›š ) ¦ —“— ) — ¤ “— š ¤1 ¤ ‘1 ¤ “ ˜ šš
žA7—P”¤Pp§g”"'I“ ’„Egj§ g ŸšS&¦f«—–e(g¥FgƒAfbž¨7P¤e(4i”Aq‰(A¦§šS¦7C¡i†q¥ †q•fre¤CA¦§ƒ6 gX yY
¤ 5  ¤ — › ›— ž  § r š ¹  8 ) E ¥ † D š ›1 ) E † Q 5§ š1§ “ “ § “  r — ˜Y
†&&{( }{ y I €QB GBq4 8
P'sfXsPi ˜“` 1qhd979T€4PgeCSQbAD
gPbg“½eXRƒf'Y iux¤"–¯q!’‘¤¨¥¦¤¤¨¨¦£a†cEp4§–“cgr“”Ppt—¥xi1 “”P“†(gpbp(§r“gAbP”¤cp P7s¦x1 Ÿ„‘’cš
„w y 64 Y} (& ¿&& f v © £©§¥ š§ ˜  ¥˜§ ¤  ¤51˜§ ¤§ “— r 5  ¤—5§ ›
”¤w‡(r§“”“…I0A7‡v§`›CC¨˜…9‡1P”¤ A§ptgš ER˜Ÿe‡‡tf¡eŠ¹P7™¥ A’‰(A¦§šS¦7p¡i†q¥ †k‰fre¤CA¦§ƒ6 t4 yY
 š§  š ¤— “ — I ¥˜ 5 š – ¥˜§— ›—  ¥˜§—§ ¥ ) E † Q 5§ š1§ “ “ § “  r — ˜
†P†dsf`X'Pi “ y
Y{( & ˜`
hd97b‘4e7eqCSb8F7webgeP¿xXASf’4Adx †"”'pt‘`VCS¨v‡n¥V Cf@icAj(r§“7ArT9–bP”¤H5X'1E—Agkx%1‘
q I € QB T GB 4 Q D y 64 ½ &{ (& &{ i `&f © s i!  §  †š ¤§ “— “ r  › ¤— §
š ž 1˜ ¤  ¤51˜§ )§1 “—˜ › ¦— š ‘1 ¤ “— ¤—5§ š Y ) ¥† Q 5§ šš 1§ “ “ § “  r — ˜¿
gPef“'1”“PxX(gjg¦eX5§7C(”Pgp“ Agp“1'ggp P7s¦ea1„Ÿ‘’›c g¹P7EgeF…¦(A¦ rS‰7a¡i†kB¥†k{fre¤CA¦§ƒ6 g“ yY
eX†!fR4ƒi 7`1v¨š›Cp½PRXƒ07(x †"”f
†Y`(¼ ˜ y — } ({} i `&
v i˜ ¥` © ˜ ‡
¥¦s“ƒHYV¨!v!„aIe2 ¥%"hIF CH¤ ‘!`P„Id¤¨g%H¤YV–!p¢¨©Q¥%Cs¤†sb”¤P‡¥xHI “1'”“PxX(Ep§ j¤(r§“7—Ar
V4 © £ ! V ¡ §  b † ˜— ¤ ¤51˜ § “
Ct4–RbqP”¤cp PgS‰x1 Ÿ„‘ tš(`e%1¢j§4rtgr”“P¥pt§s›c”›’Et§Ab)'›cS'& rx—HI eAQ…‰(A¦rs¦7“¤¡i†kB¥†k{fre¤CA¦§ƒ6 g" y
›—§  ¤ 5   ¤— 5§ › — § ‘  –“˜  ˜ — ›— — r  šš ¥† 5§ šš1§ “ § “ r — ˜&
pr(!&¤s“!&¤&" qFƒiS“4ž¨§4¥xƒVtršgj§  v)¤8 t’‘©¤¨UH
† ¼ i i ¥ 8 5 § ¦ I— 6 ¹ š t †! ¥
 § ˜ V H ©  ¥ 5„ H V H˜`¥ H©¥ 
¤¨©¨¥UH AƒHV   P¤˜n¤ YX ¨0! Y€¤rVƒP'‘¨vY© Y¨9¤W2 i †c9g‰£AQ ‰(A¦rs¦7“ ”i†q¥Bk“ fre¤CA¦§ƒ6 g y
š ž f † 5§ šš1§ † §“  r — ˜`
PX fƒi 7(dbgbT€e7BuE4S9AD7ebgpS xY!("d7Y u'`X’”s!"¨©¤¨¥¦U¤¨§¨£
† (Y ˜` y q I € QB 4G q Q 8 wy 64 ½ } { i& & f s £ © ¥
S¦e‡Ie¯IsS'&7¨—‡e10rx—­Ag'¤xi1 ”“P¤“†(gp„p§(§rgATe%1‘X¨š›cPe1sIppe  Cb¤ŒE‡4–ChP†k¥B†kfre¤CA¦§ƒ6 Rx y
† )§1   “ ˜ šš ž ¤—  51˜ § ¤ ““— r §  ž ™§1 “ ›—§  S “ § “  r — ˜
“{
{
P†&¤x!f†Xx™PgX&"–f # i£pt1n6V„iU6%¨˜i–6r¤qCa0¨eGtA“‰4–Cb©§7—p š“ g  `g1…sPr¥“
† Y ¿ (``¿ i {` d i @ ˆ ` ˆ ‡` @ £ 6`© 2 †š ¤1§  ¤ “ „1 “ ‘ š1
 š § r1 r ›— ¤ “—“ – r I1˜  “˜ › ˜ &— ¥ š 1 š§ ž ž—§5    š 1§ – S† † › © r i ˜¿
S”™’› E¡ “p(A†¦§4hCA“'1gpb9‡†(©S'&cE¡›’g1(hSA© A¤“ƒvrEp‡gPxtx„§¥¡“‚`A¤“‰4ChdAEDAD ¨žcF4X1Tbg“ y}
b†}““Y ag}““Y iu†X’”'¦£3G16nV„ii%‡¨si–6¤•U0aIeScg” ¡“’’›Pgƒ›EAx1'7j“bbsIX(˜
† ` } ({ } Y`& f ¥ i @ˆ t ` ˆ 6 ` @ £ 6`© 2 †š  ¦— — ¤ “— – r 1
S'&tg”› g(˜ PR“¦f¯ r”“‚  HI§“9v)š ERŸ˜gb!br F¤7— bj§xy Rb¤ Et!–ChS AtDAD ¨žcF4X1Tbg|{y
 “˜ ›1 “ ¤ 5§ I ¥  š š ›— š )¥ ž š ™ 1 “ ›—§  † † › © r i ˜&
 £ © ¥
†PxX!"}“†7S&¤¤’”fs # !"¨©¤¨¥¦U¤¨§¨£
¼ `( Y` i &&
c9pe  Cb¤©Ct4Rb§—Ÿe¡–’›ctˆ‰x1”g—¨› ›’‡§˜S1 §x%1‘ P§¥¡“§§x†i5›CP”¤Pjg”·”i†¥2VCx™“1¦!£‚”i¥tg(6 1Tbgd|{y
†š ™§1 “ ›—§ – ¤ § › ›˜ )§ “  š I 1 — 5 ¤§— › ¥ i —  — § – @ † † i ˜`
PE Y (a7xPi 7`hId97B9T€PgeCSb8AgP974
†¼ {¼Y ˜ y q €Q 4GBq4Q Dwy6
½ {`&{(& &{ i` f © s i!   @ †š ™§ “ ¤ ¤ “ 5— r1 r “ ¤ –1
97XAS"0 A€“dX&"–—st‘`rVC„ v‡¥nV Cfutbjx1y Rb¬“1'g—SxFX¦§!¦§(§Pbxf6T†qE C ¨šc”daS„ PpghbR4|{y ¤ ›  “ ¥˜ i ˜
p—xX (ro’’e4iP“'" Se¡g›gaUPxv1¨šubw4¹”“pR FP9P¤”u“g(4xƒHrVCs¤¨0¨¨¦e†kpC ¨šc”daS„ PpghbgS|{y
† r r { ˆ ¿&& i) š „ ¤ ž ž ¥ †˜“ ¥ 8 i 5 ž— E †˜ § `©§¥ £ E ¤ ›  “ ¥˜ i ˜¼
97¤&’ ¡ic‹`¨p¥Eg¥VpgŸ—›’’›¥(“Pb¤V¤C§¤’‚¤}ƒY!%¨Cv4¥„Cs¤¨hŽ¦!"‘¤Žr¨ip¤¨§¨¥UFQ ”¤SP©bgS|{y
† {& † ¥ † † S ¹ ¤  I˜— 8 † H ‡ H X ¥ V H¥ ©  ` ¥ © ¥ H © £ † ™ )— i ˜}
i &&
†pS}“'"”f
¼ ¼ E &¼Y Eii i u }¥ | 6!5 4 i ©š ¦1§ ¤ — “ r1 § › ž I ™§1  ¤ —§ – ¤ — ‘
“&'“Y d(f†¤xTepe{‰f # ƒ%6'¨s0a2%ervI”›P“‰4rpxi1 “7gp ¥I'b†fx%1‘ecPe1sbpxy  “Cb9›Et!Cbdº71
c˜F7v¦x%1§‘(Ag9rHxT¨š7—X¨˜xxAp˜wb¥r“º‘71 j“cgs¤”Š”i†¥†9“VC—ed¡ik¥ ”1x‡—p§†¡i¥gsV Cx7e©bx“|{y
 ¤— I§ § r  ¥“ ¤1 1 ¤ “1— ¥  š ˜ £ GŽ g — ž—   Q † “1 I – — 8 † — —™— )— i ˜{
† r } i && i  ¹ ž§ ‘ i g S i! V©   ©§¥ ¥ V`!! † ž † † ¤ — i ˜
px¿x“ PX'" xT$ • Š‡x%1eˆ • ¥sPtjn¥Y¤h¨¥ r¤¨¨¦£†'ƒ}rV¤„0’¨s@PŠEu”i¥i £8¤9–“v1§šš“©bgd|{y
eX`†"‚9x¨—r(S& rf“P”¤r!dQ p¤”’rfVPU¤V¤   PH¤˜n¤ YX ¨0‰CH¤¢H¤V¤hY©¤’„H¨C¥i„CS7©bgd|{y
† ` & i 5 ›§ „§ 5 § r ¹ ›§ € 6 H V ©  ¥! ‡   X F † ¤ ™— i ˜Y
pSXX&’”§XfP("“0Vpv # •ˆ‰‡€s‘`V¨UY¨„‚¢C¤ ¤‚g¨!¨¥QYa5Cˆ ¤
†i ` f `& ¿& i Š … ! ¥ H©¥„ 5 b ‡ H H   ! H
6! H© x G t © )5 ›  ¦1 –  š 1 ¥ 6Ž † ¥ § Q † ) ™˜— 8 † šš › “ † —§—& – ˜
0%¤I%yG f0Gpb†X'17'1Px¦§4Rb¤­”¤‚Sx—F`(ei”q§(”r4¥SP”i†(6 £8sS‡x4”ixTrxŸ—VC¡i†kE £8 tx9d“ŒtP|{y
! ¡ ¥
jiu†`X" i¥sƒg(xP¤”r§4r vQfwa™‡¨n¥V¢©¤n„v`C¡ 9X
† & g S i§5
%¤V¤¨¨YX fsC¤W¨9Y0C¤¤¨`Œ¤CH'•S¨¤rV¤™ ƒV„’!w§ ©¤vUƒH—VPH¤•¤i”x giIg1Ti¡Aqf¯'Icb9CS‡Fd“ŒgS|{y
! H `© § V T ‡ H ! ¥!5 ˆ V  5 w g! H ` ¥  £ † š › i † D §  ¥ ¤ ™˜ – ˜¿
 £ © ¥
†e¤Rƒfxƒigg` 0v1š¨Epx4u(„x u†X’”f # !"¨©¤¨¥¦U¤¨§¨£
&¿(¼ ˜ y ›— ½¼ i``&
†š § –“˜  ¥˜§ ž ¤— iš  ¤— ¥˜ I iš ˜ § š ™ 1 “ ›— – ¤ §— ¤1 † § š 1§ ˜&
cgj4rtgr”“Ppt— F7cvvI¨šPgA‡E¯ptg”›P'r‡A”¤r4r ¹c9p§xy  Cb¤§Ct§4Rb™g9¡¤’›PxTS AQ 5¦(A¦§šS‰¨“Œg¤ y
†px '"”‘Xge s¥ s„CIn¥„ipPg šŸg1Pr(›Ct§4Rb¤­§¥¡“‚Vg ACkb§¥HP¤”PCA‰ASƒ¡iAŒPg¨—X“ŒgX y
i &&f `} i ¥ s ¥` H V` ˆ † ©  ¤Ž — –    š š ¤ š  “ 5  ¤ r§— ¥ Q † D p ¤ › ˜`
†Pgd!Y “Y
¿Y( }
uX`†"–f # sw©‚002 rftŸštPe‡#pxy  CbV›Ct4Rb‚”¤qA“1't“—tfre¡¤(7„cxAvr‘b‚8(p(9Pth“ŒR y
i` & i @ 6!5 4 6 R † › ž 1 I ™§1 “ ¤ —§ – ¤  š ¤ “˜ §“  ‘1 ˜— š  ¥ ) † G § ¤ ž§— ˜
†i && (} i š1— ¥
pS&¤¤’”f§`X`P"gXVp sxA`6
† 5 ¤ — › “¤ ˜§ ‘  ¥5 – § “ ›1 “ 1 1 ¥˜ “ Ž † § — ›5 ¤— † — › ž— ˜¼
© b—¡¤ep§E¡heCIcte%1P”¤cp§ “Px1¦4§¥Vg¦v§e¤“f˜¥šSx—F‡w›C—H'I9r • di”q“†d)H'IcxP7"C ”iAQ j“C”E—bxh“Œg“ y
†pS`XX’”vXdƒi # t!"¨¤¨C¤¨¨¦US”Pp‡—¡¤epE¡­x'17¨—cj”§e(¯sp”¦Pb¦
i `&f Y i © ¥ £ © §¥ £ † › –§ 5  ¤§— › ¤ “ › §1˜ — ¹ › –
‰)x”1t““— ‘’7s”¤"—¡¤t–pe“Xf1gp…A7kP”¤ 7t—f§bC“5 j¤§(r§““7Ar Et—0§PR`6 i”©€ Sj™§4Ve¡i¥gseƒ¤¡iA0¬U 7vCj§ bg“ y
§ ˜ ›1  5 ¤5 ˜ § ž¤— 5 “ ¤ — › “¤ † – € † 1— g †D† ¤— I ‘ ˜}
†P†ds(‘4s{Vu†&¤’”f§Utac4Sb
Y`{ } iY & s i!
aI%YX W3CPQ6PIF3tSxF‡”¤E‡4(”eA¤x¦4RbV”7P¤” ´†¦§u‘“Š†X1'›7'1Px¦4Rbqxƒ›E¨—re”bp)0AtD¬U 7vCj§ bx7 y
6`© § V T 6 R H †š 1— ¥˜ —§ ¦ 1“ š 1§ – ¤ ›5 š I1 ¹ )5  ¦1§ – ¤ ¤1 §1“ – † † ¤— I ‘ ˜{
pg4&'"”€}“` f Pc B ‰¤¨`Y©¨hss`   VP¨n¥Yi‰A¤“'1 brc‡§(Ah7p†X1'7'1 9!brTb‚IŽœ”iAtD¬Us7vCj§ bgX y
†i &f (` i Y © s H V ¥  @ H V` ˆ © “ ˜  r ‘1 )5 › š ) ¥  ¥ ) † † ¤— I ‘ ˜
†e“Rƒf' “d`X&"–' ’iUY¨„‚e–6¤VWU­er“9v)š
¿} (& i f © 6 H©¥„5 b T † I š
‰)x”1t““— ’‘7ybr¥s7—cPes¨˜…eAe4h—r¥”“‚eFp¤§(§r““7F˜ffG¨¨˜ “1xF`6 g‡x1'7—¨P¥'I“dAtD¬U 7vCj§ bgX y
§ ˜ ›1  “ ‘1›ž1 I  I— ¤)ž    š —r “ G “ —¥ ‘1 ¤ “ ›– Q† † ¤— I ‘ ˜Y
S{
}
P†Stƒ(„ddtbu'&¤&"–f # t!¤nY`¨i¡ CH¤h%¤‹ƒV ¤iˆ
† Y}{ { i& $  © ‡ ! H 
¨ac4Ss†º“'1cFbh–ƒx1i 7x'&c˜x©Cb¨ž701AP”¤g­5r“”‚VtPe‡I S'&7¨—‡e01rxqšSeAp·¥ ¡i£8¤V Csx—x7©bR y¼
g! b ¤ “˜ ¤ ‘ ¤ “— “ — ›—  š – š — ¥    › ž 1 “ ˜ šš— 1— ¥˜ † — — 5 ™— S ˜
P“eƒ"CX
†¼Y (}
iuX'"–ft"¨©¤¨U¤I%I£UtC¨˜…eA¤P!ž¥bx”““—“1sP¤“P‘r“”‚ ¦xsI…S'&g—¨‡ev1§šhƒ£8 j”“rx¤bg“ y¼
&& © i! ¥ £ © §¥ †š I— )  ¤1 1 ¤ I 1 ¤ ¥  )§1 I “ ˜ š ¥ † — §1 8 ˜¼
ju¿“'&"hp“!A“V S“!Ÿž§4¥xƒ6
†i & i ¤1 ž ¤1 i 5 § ¦ I—
trgj§‚ j¤%8f`¤¨©P¤¢¤’•"¨¤rI‚¤¨©¨¦{†cbEe¡iADEx…s1 ¦j(U ¡iFQ kE x”§““bSQ ”ih) ¬U (”’›› ­bg“ y¼
išš )t  H b © X ! © ¥ £ §¥ £ š ž † †  š § † † ¤1 – † † § 8 ˜}
PY†C „ eipr piu†¼“’ ”i¥tgoPg§(”S&¨šx„¤7C˜¨rf¯g¥ ¯§˜ƒHVPY©¤v‚7sUƒH¨‚Ucš9gbS”P¥pŸ˜­8
† } ( † i ` & † † S i  › G — § I f ¦ H ¥ ¥ V 4`  † ž i  
† i ›—
oC s¡C©C †(G ¹º¡¤¯¨©7‰v§e¤“(S&i bx9ž“#¡¤(P¤CI'r§(A—ˆ(¤7ptgb7–€ni”qB¥kETt§(A¥xF`6 ¡i¥s”P¥pŸ˜­bx7 y¼
 ›1 “ 1˜  “ r— — “    r  — ¹šˆ1 Ž † † š  ¦ I— ¥ † C  8 ˜{
†P† f}C†bu 7’”§taP„VWUC…4¤ ‚–6–fT
 ( i {& f †!54  T 6  §
sv)”“S'&c˜xVA“d‰(b§”¤‚“PRb7v‡'I‚“gežŸ©b¥rŒ‘7™A–”P–c¨˜E—CnE—C˜¨7†'1› ƒi”¬gp§““”¢!¡iAQ¬¤¥‡e'1›’P`x˜bgX y¼
†  “ — š –1&§ ¤  ¤ ¤— I  š—   “ 1 š › › ˜ › 5 ¥ † U š   † † U ˜ › – 6 8 ˜
jŠ”¤cp(9r¥nEcACj(hcp§
†i § “ š˜ ¤§ ‘
žA7— f¬4X&3f & iu¤&'"–f %# "‘¤Žr¨¦s¤¨¨¦†0%H¤I%x juFhPAxi1 7gp ¥I'b†1„E¨—re”1gA”¤P¥IX(˜
¤ ` (` & & $ ! © ¥ £ © §¥ £ 6! © u u i © ¤ “—  “ r › § “—  ¦ 1
”1™p¥“S‰14Pe™p™xy  Cb¤ £›Ct—4Rb0¨˜ ““xF‡¥0§x%1ƒj™§xy C¯et—u§‘ EA©Pb–”i†qB¥†Hr¥“”…I ”ih) “y £bgX y¼
“ ˜— §rr— §1 “ „ §–¤ 1— ˜ ‘ 1  I ž ¤ ¥ @  Q † ™1 @ ˜Y
pS“`†"”€`—S"PSi C# 6QrI‚P0a4PP§©šHer“9v)šºCt4–C9¤H”¤nSxF`(Š”i¬U ADhp¨—x4i”(G †pC§“p4±€bt4 y¼
†i ¼ &f { ( { B # @ ¥ 7 6!5 2 i I š ›—§  š 1— ¥ 6Ž † † ™§ › 6 † @ ¤ § – @ ˜
e&¤“Y f'Xƒgi˜ghd97bT
† } (&Y ` y q I €QB
PgeCSbAgwPbgSP†!¨Xyiu†X"–f # w©¨Q¥%Cs¤igfr”“rCAr!0)‚˜Ÿ CbxPbrT¨©Et!–Cbr¤Žkb‚'hh¤C9“Px1 bg“ y¼
4 GB q4 Q 8 D y 64 ½ YY ( ``& s §   b †§ §   “ “ ¤1 ¥ ›—§   ¥ )† )  ¤1 ¥ @ ˜¿
† r {{ i & i 5 § ¹ ›  € †! 
px` “AS '&"hg§(xP¤”r4r Q p¤”’r§(V!tP„h ˜ƒHV   P¤An˜¤QYX IpUh¢¤C9“Px1 bg¤ y}
V H ©  ¥ ˆ † )  ¤1 ¥ @ ˜&
prPxA“{(o’u—4ˆ
† r&{ &ˆ
PY†¤&’ ig’›C©2c˜¨“eCj§ Ttº£ ’x6 ed C”7—¤n™t¨Q¥YaY! 5    YX ‡C¤’‘©¤¨U•¤I©%¨¥¦s©€ d™s1 bgX y}
i & ›— i  ¤  ¹š › ž11 ›5 G †!  !5 § H ! ¥ H § £ † 1 š @ ˜`
pS“&¤’”§“†!Y X—i B ‘¨¤v0j!˜|Œ„C¨%™˜ V ¨Q¥PH¨p¤„`   V„s@
†i¼ & f }`Y( Y 4`© ¥ ¥ ¥` H¥ F V ©
C‰b)eS¦4 š– pb—¡¤epE¡PCIc‡x%1P¤”c(”Ž€¡i¬UAq¥ p§xd¤8 ¡ixB£8d7v”§”“« ¡iŒ xdP”¤’PCg—qbR y}
6 R ©  &§ ¥ ¹ 5  ¤§— › “ ¤ ˜§ ‘  E † †  1 1 † † ¤— I“  † † 5 › ¦ @ ˜
i & ¥Q $i) š§  S ›—ž  ii š  ›¦– †˜ t iš “ ˜ š I–
SX&¤’”f !…!S t(SD  Cw‡”E9rš¨›’› (Pqt§(9¥¨š’Pb`d¡i“A¤ ƒcg§7¨—‡e01ršh¥ P7—A”¦§›§ G
š— † – D ˜¼
cFCpCp ‘x‡4”¦r‚T¥b¯Tsgqt!"¨©¤¨•¤¨¨¦£ Hƒf%ƒHV…4I¥sŒp¤”d¡i†@ b–§š“ƒgs¡i£8 9¡¦“•g“ y}
˜ ¤§  — i I—§ §  † i † @ † ž i ¥ £ © §¥ ˜ V | ¹ 
PxS("XAVu†&¤&"–§¦ix¤¥pY£–60a¦w
†}&{ Y&{ iY f ¥ v i @ˆ t¢ 
™005w‚'}¤iGtHer9vs¦§4Rb¤§”¤XSeA‡˜ g‡”›7‰‡”P¦” §Sƒr ¥ k“ k1 Sj“Cb¤”’EP”i£8 (“¥p¨˜uS”™PRp9bg“ y}
6! 4 2 6 ˆ †š I“š )š 1 – š 1— ¥ ‘1 1§ › šš 1 † † “  ™š  ›— 8 † † G  &  ¥ t ˜}
†eSS("“Y iux¤&"–'t!"¨¤rIU¤I©%§¨¦£S9P¤” ršEce¦4r
¿{ } ¼& f i © ¥ £ ¥ † 5 š˜ 1§
¤x'17vI¦e%1P”¤e%1²pe¤C”cƒ¨˜xxAp‘g1 j§x1y Rb¤ bAQ AgA7j7#g¡i†@ –Cp …PebAT¡iF“’P¥ ršbx7 y}
“— § ‘ § ‘ š“  I › “1— ¥˜ ‘ ™ “ ¥ †  ¦— ¤—“— U  I–™–‘ †Q  t ˜{
px '&" ispxfg ChPSxx¨—r›fni
†i & ™§1   S i5 §
§„(“P”¤§4dvQ#"¨¤¨f¤¨¨¥¦£ v‡¥Q„v`UcH¤b 5 0av¢ ¡¡i£7†(˜p¨˜ueSb¥CQp¡i(T†V‘ Pž“—Er“FCAPX1TbgX y}
§5 § r f ! © ¥ £ ©§ ¥ H  ¥ † 8 G ¥ & ™ t † 6 “ š ¤ r r i ˜
†e“†&¤!("X†¤Y™S¤&¤’”€YXƒ†hrI‚U¤I¥sU00wUsv)“”S&'c˜g9b¤“(˜
¼` Y `& i& & f ` ¥ 7 6} | 6!5 4 2 †  “  ¤ 1
I ¤ ¥  š§ “ – r 1˜ 1§  )§ “ ˜ † ¥   ¥ t † † “ š¤ rr i ˜Y
˜¨…e—AP)!ž r”“‚  t(§bbsIX(e‰4–Cb¤ ¦e1”7—¨’››’‡rš • i”£8 †(G p˜¨u&S™”PRp9¢¡i(6V‘ Pž“—Er“FCAPX1TbgX y}
eYXRƒ(‘—{cbS}“†&"”1C¦’iU„I„‚e–6¤fT
† }  i ` f s 6 H©¥„5 b V
cv”P¦x¦4r “'1 7gp ¥iI brX#¡¤hA“'1gŸšpgPw‘7#“1'gpb–bsIXf­¨©E‡4–Ch–SŽX¬AU¥C¤bgepi”AtDAD ¨žcF4X1Tbt4 y}
†š I › 1§ ¤ “—  “ 1  š ¤ ˜ ž 1 ¤ “—“ r 1˜ ›—§  † † ™ ¤— ) † † › © r i ˜
S{
¼
p“dX’”H!¼C i # ’in6„iˆ ƒH¤I©fq¤¤cj4sT
†i `& f $ V` V T 6} ¥
† ›§    “ ‘1 š  ™— “ § ž§1  š 1— ¥ ™— š —§ ¦  1 i † D† ¤—  ‘ † ¥† — ž§ ™ ˜}
Šž¨re1Vb§¥s77F¤Cš S7vI –1`(P‡xs”¤œSeA‡˜ S7vI A”¤Ct4£gTe¡iA¤¬U 7vICp§Pe¡iq†(6 9t—xSQ g“ y`
j74†&"–0Ex f}“e prd ¨n¥V"¨Yp¤¨`V¤¨™¤c‘AYw2†A“'1tŸ˜Sgp4r„A7—
†i ` f ¿ ( i d }¥© ˜ 4`5! © ¤ “ ž § ž ¤
“'1gpcE«—(pc9™pe  Cb€S'&9xbx©g1’‰§x1b§¥£p§(Pe1s“£t§Vg1 IV¡ik“ q¥F–1p(€ ”iAQ †kE “–1r““bSQ x7 y`
¤ “—“˜ r ˆ ¹š §1 “ ¤  “ r— ž— ‘ )  “ ¤  ž I — ž —   )Ž † † “§— † ¤ – ˜{
IC
g†¥”e¥ s“1dƒ¦ cb§¥Cƒ™“dƒ¦CVp¨˜r™ V–PE c§šš“vP– tšC˜ s)4!¤CC†c p–rr“e¥bSSgPG
› I“ † ™ 1 „ “c 1 1 c ¥ § c ž † — I † † & c ¹ “ i I TI
PCSAh¥q£bbePCse…x’PbeQADCAbUCS“Bƒ(bx7eG§bpPx†X o’ S—ˆ P†¤’Pc§šgp‚ v)¤8 A7v™“d17€
„ UIT G ª 3 G 6y T@4W 8 8 G 3 B 8 IT Y I 8’4 2 † r rYY & i `&& i š§ t ž ¤— 1
ž§ ž—§ ¥ ¹ ¤1 ž ¤ ž ¤ 5 § ¦ I 6 † V H  H ¥` V | † † ¥ “ — € † ¤ – ˜
te%1‘u“‡€ ypx4A“1V A7—1“4¨ž§4¥x—ƒ7“˜ƒHPY©¤v–¥•P¨¥hI„¨©¤’X„ƒH¨¥˜wk“ k2–1p§(h¡iAQ†qE “–1r““bSQ gX y`
p†{7x P'&¤&" g(xP”¤r4r Q ¥sSPtšHer“9v)š
† r ¿ i& i§5 § ¹ g † I š
Cb¤ ’„”“P¥I ¨—PPe1s2A7¡e¥A`hcpRbV›Ct4–C9h›C—Ÿps©p§'—¡¤e¡¤e¥IXf‚Šgp¡i(6AtDq#)S™j—ASQ gX y`
“ › – § › – ž I ž ¤— ›¦ I š ¤ G †š“ ¤ —§  ¤ ˜ “ — 5  ¦ 1 6 † ž † † † ¥  § ¥ ˜Y
9 (§G
0#¦HFEBCA¨¦82)6#$¨210()%$#!¨¨¦
D @9"7 543 © ' & " © § ¥ © § ¥
9
† ¹E
xTT$
  † ¡ ‘©¤¨¦r¤I%¨¦UŠgei¡AQ¬U s¡§›eQ t4 y`
@ ¥ £ © §¥ £ † ž † † i §— ˜
†¼ (} ˜ y q I €QB 4GB 4Q8Dwy6 ½} „ ¼
e“&¤ fx`Xƒgig`d(bgbT€e7eqCSbF7ebg4œeg†”t g
i` i G G t ¹ 15  ¤— †š ž i§ “ – † 6 ž — ž – 6 † 8 i! © ¥ £ © §¥ H ¥` H¥ ¥XH
SdX&’ dffG0Pb†”dC“geQ ”icbgeg(”› bV€4(¤A¤7¢›’› SA7—ƒƒ£Pt"‘¤Žr¨¦U¤¨¨¦£ ¤¦„CI„©¨0„¤b
 H  H HF ! V u uF † ˜ ¤— ¤1š  “ — ž ¤1 š ¤  — i † † 6 §“ U † † ¤— ) E ˜¿
¤e¤rV¤CY©¨Q¥P¨•Y‘ƒ©Ž¡ uwvuScF7Axvgj§ S'&9rxbx—ˆxqAxi1 “7¨—r§ƒ{xB(¤fre¡¤‚f¡i¬AUh) gegbg“ y`
V ˜ ¥© § ! ©  ¥
Px`X"hc§šgp‚˜v)¤…9‚Cpiuƒx † ›7dw&f‘H¤rVƒcH¤¨bh9X•Y%§„`c„©Ya¨„`V sC4…
† ¼ & i š§  t 8  ¥ ) † Y i 1
¤
£
ƒHŒ%¤V¤¨¤ C¨ S¥ ƒHY¨v„aI©e2 v9„„Yr©Y–!•‚¨¥ –¤¨©¤WS”i†cbEŠ¡ix AD A7—¨’›c”xxV”i†(G ¥b“p§A”¥cPdbg0y
V ! H © u ˜ V!!¥` ‡¥ § V V w   2 š ž † † ž ¤ › › 6˜ 8 † C — › I – E ˜&
px†`X Uˆe4ˆ
†r` o ˆ
i & iš “ ˜ šš I –— ˜ §  — ¹ ›—  i † `©¥  ‡ V© T † † I—§  ˜`
“!¤&’pcg§7¨—‡e01rh¥ P7A”¦§›§ G cF¤CpCpsS”Eb§ž¨š› ›’d™bH¤VCn¥„¨¨CƒCH¤ ƒH¤¨W†”†¥i @ et4”¦§§ bgey
† ’›r4g¥ pg4x¿“aYC© uU¤¨¥˜U0aU† ›7‰v§e¤“1(˜ŒCt4–C9qŸ˜ ““eA`6 ”i†¯A@£8 ’X!¡i©A€†q¤eƒx—j“‚bRXy
§ r ii ¿ f v 6} | 6!5 4 2 1 “ ›—§  ¤ 1— ¥ † › ¥ † ¥ &1 r “1  ˜
V!54
b7sc f}“s{cbS¿“x“aYf C# b !‘`Y0w2
†{¼{ ( } i ¿¿ #
Y¨%0‚fC•9PIscg”‡˜¨’7‚FŸ˜ “eA`6 F¤7´¤“'1gtei1erP‚7bP¤”PjgŠyi¡@A£b’Xf¡i©A€qWeƒx—j“‚bggy
H©¥ ‡  6 R 6 HF †š  ›1  “ 1— ¥ ž — “—§ › ˆ G i 5  ¤§— † † 8 › ¥ † † ¥ &1 r “ 1  ˜¼
PXY†!"C4
†Y (¿
u“¿x“Y ™¥ s ¥yCrRŠtb!`‚Pr9™pe  “CbwE‡§4Cb¤”qšSeA‡“Abxg–EŽd”i¯@A£8T’›Xf”i†q¥ eƒx—j“‚bggy
i ¿ ¿ f ¥ †““ †š ) ¥  i ©š §1  ¤ ›— – ¤  1— ¥˜ š – ¦1 † † ¥ &1 r “1  ˜}
† Y ( YYY i `& f ¥
bYX†XY f&¤†X™x †"”¦’i96¨‚7
¤¨˜p0a2Uc9pe  Cb‹Ct4–C9VP¤Cj”4tgp§ ”““1'gSeAX‰§44p“F‚g’x1'7E–p’Ct(bRdUAED†V‡—bEb”¤¢bxCy
6 }¥ | 6!5 4 †š ™§1 “ ¤ ›—§  ¤ “ §§ –˜ 1 ¤ “— 5— r 1 r ™˜ — ¦ ‘1 ¤ “— ›—§ ¤ “ † ‘ ž   ˜{
†pS¤&'"diqF7x54¨žr4¥eƒ6 trgj§ Fj¤8yb‚n)f ¥„C¨%˜™ V ¨Q¥P¨Hƒ¤C¤‹Y¨¨¥%Cqp¡i(y(”cb¥peXi¡k‚fh‘ th¢bgey
i & & ¥ 8  § ¦ I— išš  )t  ¥ ` H¥  HF ˜ V‡ H !© ‡ H t † 6 §  ˜ Q † E §  ‘  ˜
¢
¡
PS“ f&'“ u}“†"–'© B v!„©r¨8srY Y!as%qCp¡ikuAh–S)pg!¡it„¤“dP(U”ix aFb“01t(xbgey
† }¼ ( } i `& f ¥ ¥ 7 ¥ § V 54 2 ¥ ‡ 6 R † “ š ‘ § C †t 1) – “ † p— ¤ ¤ š§  ˜Y
† & i5—“  i ‡  ¥ ! ‡ 4 ˆ š1§ ¤  ˜
e}“'&" Sxxpe¤”dP†“CƒHVŒ•Cƒ4•X9 S¤cPC†qE S‰4Cxbtdy
ji“d&¤"–€X4Y Ex“ƒi C$# …C˜¨ 9!nƒiPF“¦!–Cb£¨˜ “xF‡o¡e‡I' ¬‰e¡i† “b¤gH “—`bggy
† & f „}¿Y B C — š ) ¥  © ¤1§  ¤ “1— ¥˜ › r š ¥Ž ‘ ¤ — I š  ˜¿
s “Y fA7yiu†¤’”f C# !"¨¤¨¦r¤¨¨¥¦P†c9px1y  “Cb¤€¦e”“7¨—›’›’‡rs™x1%AcPe1sIsP”¤P¤p—g”› !¡iAq’P¥¨šdbg¤ y¼
† } (&{Y `&& # © ¥ £ © § £ š ™§  )§1 ˜š1 § ‘ › ž 5  § ¥ † D   S ˜&
piS“x“™rššgj§  v)”“gt(S'&Ph$
† ¿¿¿Y  š§ ¤
   
“4ž¨§4¥xƒ60bb¤V¤h„©¤’„IF r§P¤c§ C¤hHƒVCs¤m%§P¤c§ ¡ixBtt 5P7Ae`d¡i†q¥ £pC¨šc”dbgX y¼
5 §¦ I— f†H  XH  H ‡ H ˜ §  b H † † ¤— –¥ 6 † 8 ¤ ›  S ˜`
4{

pg4¤’”€XR i B t!"¨¤¨C¤¨¨¦£Ž†º“1'g—C¨˜ ›ePxƒ›C—¨r§v“ A–PA¤”H7As™p§e  Cb¤
†i && f ¿ i © ¥ £ ©§¥ ¤ “ r r— š ž  ¤— ¹ 1 “
Ct4–Rb¤g§bb”¦r§0“¨šu€‘4£¤“'1 “¡e“Xfgp§“j§(r§“7`ƒ¡ik P¤7ƒC¡i©€ Sp§4Vƒ¡iADE¬¤7vICpPƒ¡i¥†e‚•g“Cy
›—§  ž “ –  ž — )¦ ¤51˜ ¤  “—  † 5 — g † ™ – € † † U ¤—  §‘ † g 1— g ˜¿¿
† ¿ } ¿ & f v i © ¥ £ © ¥ £ †š  I— ¤ )
PExƒ("XRbiux&¤"–it!"¨¤rIC¤¨§¨pcRŸ˜¥xFP4ž
¨˜“e—Ap¬')› C¨—7—Fvr¬§¥¡“‚  “'1”“PxX(gj§ j§(r§““7Ar ERŸ˜gX1'›7'1Po‘71 cPe1¤yAtD¬U 7vCjP‘ ”i¥ƒe—‚•g¤&ty
“1 ¥˜ › “ š  ¤  ¤51˜ ¤  — ›— 5  ¦ › ž 8 † † ¤— I § † g 1 g ˜&
†pu†&¤’¤™pe1 g ChS
i` & §  
¤
£
 
be—¨r(`‹ir(xP”¤r§4dQ0‚†“AHƒrVCs¤b r§P¤c§ Hƒ¤rV¤I©¤™C¨ Si”†¥i AQ §(rgVjg”x‚¡iŒ (qvx¨—’’›› ‚bgX&ty
i 5 ›§ „§5  r f ˜ §    H V H   u † “—  §— › 6 † † 6 š I  U ˜`
†iY S i 1 ¥  E ž ¤— 1 S ¤— f ¥ ` © 
ju†&¤&"ƒ”i†¥tg†¥ƒŠž¨›7—b”¤cd„A7‡§v“ šST„7ƒihj!C4¨aICd@
¤ƒ}VC„sueH¤5    i¡ tg¤I%I6–¤¨©PH¤1C¨%˜™ V ¨9c¨{9qa0¨„C¤q¥tbgC¡ikB¥¥7x5%7dX”i†q¥B¥™r”“P¥bR &ty
¥  ‡ @ ‡ § © §¥ £   b H¥ ¥ HF X ‡ H ¡ †š ž † † C  ‘1 Q † C   U ˜
b{7'&"hS)”› EU P“01š¨ubhƒ†hYacfC…4†ƒHV¤C¤‹Y!‘I%‡C%§
† & i š „ ¤ ž ž ¥ !  ¥ ˜ ‡ H ©¥ H
‡C¤¦„©r§Y‚Cƒ4hƒHrVYa¨vY¤’¤¥ ¤V„`V¤v„C˜j¥nY¨0shƒpf¡itbgPi”qB¥oqž¨chP¤C9tfdC¡iAQ†q¤ACx'5cbg“&ty
H ¥ §X ¥ ˜ !`¥© X H ‡¥©  ! V©¥! ¥ V x †š ž † † S › ‘  ¥š§ “ † ¥ ž ¤  U ˜¼
pS“'&" Sx54¨žr4¥Ieƒ6 tršgj§ 
†i}& i § ¦ — i š
)t f i  ¦§ ¥ † 8 ž i! © ¥ £ © §¥ ‡ V© X „ ‡ H ¡ † D › p E † † ¢ 5 ¤— U ˜}
v¤w8(p”¦Pp7£‚†ŠE‚t"¨¤rIf¤¨¨¦£ eH¤ Hƒ¤¨fT†9 a0¨C¤q¤¡iA˜cCP”¤V‚¡iAD‹|„¥£Pg'bg“&ty
i &&
†pS`X'"”f
X}xg ¿xXfcVbr „e7ASeŠeX5A† P7¨—›|º!4ˆS)¦e‡e§TS&'“7¨—‡e01šrhd—r–“e7A( ¡ih˜p"b¤”j“§8X”i¥CTt—4§–PRn•x7&ty
 ¿ `& ¥ “¤—–•i &1 ›¤ † ˆˆ † §1 I 8  ˜ š ¥ I ¤—– † )  — † § “¤ i ˜{
pu†¤’”­e4ƒs t’‘©¤¨¦r¤I%§¨¥¦Uc9™p§e  Cb¤
†i Y&&f i i! ¥ £ © £ †š 1 “
›—§  I §  – • ¤1 ¤ r— )§1 I “1— ¥ )§1 ‘ ™ ›  I— C †t — ž š ) ˜
Ct4–Rb¤ P”–r4”¦’›’PSgb“—¡¤£xvI ¦xsIq¨˜xxAp˜ l¦e‡II 71 b¤” H¨˜…eA¤P) ‚¡it2bA–V¦gX&ty
px X’”f€4†!¨4}“ƒsCss¨Q¥Yae†§¤h¤C¤‹%s@
†i `& `Y( Y i s !  !5 ˆ !  H §
‡C¤ ‘`V¤¨1| © c¨š EbreP)0¶4x'1uACA¬e%1‘ 5P”¤Pjg”PR¯ttx1%e¡¤tp2Ct4–Cw”£¡i†(6 CCP–x1 ¦gX&ty
H ! „ † š ¥“ ¤ š § – &— ¥ ¦ §  ¤§— › “ ¤ I˜§ ‘ § ›—§ SŽ “p ) ˜Y
pSYX'&"VosVŠ¨ž7—b”¤cdE
†i & i g S i ›1 ¥ 
žA7‡v§“ S1Tpg—ƒriVv!C‘0¨Cff¤}ƒVC„s•C¤e05    i¡ tg¤¨¨¦r–6¤Ir©c¤PI¥%™˜V –I9¥PIu9Xxa0¨C¤•¡
¤— š S ¤ f ¥ 4`©  @ ¥ ‡ @ ‡ H g § © §¥ £  H b H  HF  „‡ H
¡itbggS“%5gdxq¥ ¥eSr”“P¥fqB¥¥ep”¤CP©¨7‰v§e“1(©—¡¤epE¡©¤”q¤“'1gtx'1P—(Ag”7‰§ b‚IP”i©€ Asbp4‚¦t4&ty
†š ži ‘1Q† † Ci  U† † C¹ i ›1 “ ¤ ˜ 5  ¤§— ›  “—§ › r ˆ ‘1 ›1  ¥ )Ž † † Q ¤ –§ ¥ ) ˜
Xd!Y( “Y
Y }
iuX&'"–'ƒHPY©¤v‚7¦UHƒ‘‚qbP”¤Pjg”qcARp(s£ už¢Eteƒ‡I§§”¤wEb–§šŸš‹›ERŸ˜ c˜“—‡‚ ”i†q“¢‰47§—gœ¦g“&ty
Y & f d ˜ V H ¥ ¥ V 4`  † 5  ¤§— › ˜ ¤§  ›—§1 r “ š  — “ § 1§ – š ) ˜¿
S!7!("dg™iu†¤&"–§Uxr5¨n¥Y`arˆ e¤•„©§¤•£ ƒH¦‘`Œ¤C'•uQ¥¨Y„’–!•Uc9™p§e  Cb¤
†{Y {Y `& f s i V ‡ H ¥ V ! V H5 w ¥©` V w †š 1 “
Ct4–Rb0¨˜ “xF‡zP”¤ A¬“'1 ¡“e“Xfgp˜j§(r§““7`†@A£b’X7¡i†(6 (SpAp{i”AQ ©H¤p§49brhf¡i‹ ge¦g¤ y`
›—§  ¤ “1— ¥˜ 5 š – ¤ ¤51˜§ ¤  —  † 8 › ¥ §™˜ – ) † † € – ¦  i † ¤— ) ˜&
ji7!“¿“Y s # bh¨`Ya2 Y¨%0‚UCp6QPH¨Us™p§e  Cb¤
† ¿ f ! V!54 H©¥ ‡  6 R F † 1 “
Ct4–Rb¤¨˜r(9¤C“˜´”¤cAgA“10gp§’¨˜“ “Ap˜e”“ ´r“”‚—xi1 ”“P¤“†1(gpHp§(§r“7—¢¨”i†@ £8 ’X™”i‹ ge¦gX y`
›—§  § 5 —  ˜ ¤— ¤ š š— ¥ 1 š ¥    ¤  5 ˜§ ¤ “  † › ¥ † ¤— ) ˜`
†i ¿¿ f b V!54 H ‡  6 R H
pg4“xaYs # h!‘`Ya2†„©¨¥%0 UrqQ6P¨F
†Šjxy “RbsEt!Cbd˜¨xxA¥p©€”¤H“'1ggp P¤“‰4‡FP0)š¥P¤” Fq¦e‡e¯bS'&gŸ—pe1vršw¥X”i¯A@£8  ›Vd¡i‹ ge¦R y`
™§1  ¤ ›—§ – ¤ “1— ˜ —  ¤ “—  1§ ¥˜ ¤ 5 š – )§1 I I “ ˜ š † † ¥ † ¤— ) ˜
†pu†&¤’”­A7“
i` & f &{¼
pc   uC¤¨¥˜U0artSeA‡1¥r”“‚™pxy  “Cb‹E‡§4Cbq—‘”¤­“1' ¡“e¤“Xfgp‡j(r§“7`di”¯A@£h’›X!¡i†‹¨ge¦g“ y`
i d 6} | 6!5 4 2 †š1— ¥˜    §1  ¤ ›— – ¤ ¤  51˜§ ¤§ “—  † † 8 ¥ ¤— ) ˜¼

<<

. 3
( 3)