СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОСАРІЙАкції для стимулювання (sweet equity) — додаткові акції венчурної фірми, що виділяються її менеджерами в більшому обсязі, ніж це потрібно для реальної участі в акціонерному капіталі і вкладення в які менеджери не мають права здійснювати в достатньому розмірі.
«Бізнес-ангел» («business angel») — приватний інвестор, що фінансує малі фірми під час їх створення або розширення та інколи надає їм допомогу в експертизі й обґрунтованих порадах. Діловий ангел (virgin angel) — інвестор, який поки що не інвестував своїх коштів у приватні фірми.
Бізнес-план венчурного бізнесу (business plan) — документ, що укладений менеджерами фірми для обґрунтування заявки на отримання фінансування венчурного проекту з боку інвестора.
Бімбо (BIMBO, MBO-MBI hybrids) — спільний варіант викупу фірми її та сторонніми менеджерами, коли до складу команди менеджерів фірми включається принаймні один сторонній менеджер.
Боргове фінансування (debt investment (financing) — інвестиційний довгостроковий кредит (безпроцентний або з мінімальною процентною ставкою).
Британська асоціація венчурного капіталу (British Venture Capital Association — BVCA) — національна професійна організація венчурних інвесторів Великобританії, заснована в 1975 р.
Венчурне фінансування (venture financing) — фінансування нових підприємств і видів діяльності, які вважаються найбільш ризикованими, і тому для них дуже важко отримати кошти з загальноприйнятих джерел (наприклад банківський кредит або позику).
Венчурний бізнес (venture business) — один з видів підприємницької діяльності, що характеризується високим ступенем ризику і є основою реалізації нововведень. Це поєднання двох видів підприємництва: фінансового та інноваційного. Відповідно до цього спеціалізовану діяльність щодо виробництва і просування на ринок нових товарів ведуть компанії і фонди венчурного капіталу та малі венчурні фірми (венчури).
Венчурний капітал (venture capital) відображає систему відносин між суб’єктами венчурного підприємництва, що забезпечує акумуляцію вільних коштів і вкладення їх в інноваційні проекти з метою дослідження, освоєння та комерціалізації нововведень.
Венчурний капіталіст (venture capitalist) — вкладник капіталу в новий високоризикований бізнес; особа (фізична або юридична), яка веде бізнес із зазвичай невизначеним доходом. Ним може бути інституційний інвестор, тобто установа-вкладник (інвестиційний фонд, банк, страхове суспільство), велика компанія або приватний інвестор. Венчурний капіталіст здійснює фінансування фірм з високим підприємницьким ризиком. В обмін на прийняття інвестиційного ризику венчурний капіталіст здебільшого отримує певну кількість привілейованих акцій, частку відрахувань з продажу чи дохід від зростання капіталу.
Венчурні фірми (venture company) — це здебільшого малі підприємства в прогресивних з технологічного погляду галузях економіки, які спеціалізуються у сфері наукових досліджень, розробок, створення і впровадження інновацій, організація яких пов’язана з підвищеним ризиком.
Венчурування (venturing) — повсякденна робота венчурного інвестора, що розбивається на кілька стадій.
Верхня межа дохідності (hurdle rate) — обумовлений процент віддачі (дохідності) на вкладені інвестором у венчурний проект кошти, що нараховуються та сплачуються після виходу його з проекту (або після закінчення інвестування проекту), і повернення інвестору вкладених коштів.
Взаємний фонд (mutual fund) — інвестиційний інститут, створений вкладеннями приватних і юридичних осіб з метою одержання доходу за допомогою цінних паперів.
Визначення структури угоди (deal structuring) — укладання договору між венчурним інвестором та підприємцем про розподіл частки акцій у капіталі фірми, форми, методи, способи інвестування та розміри інвестицій.
Викуп фірми (контрольного пакета акцій) її менеджерами (management buy-out — MBO) — придбання менеджерами контрольного пакета акцій своєї фірми.
Викуп фірми (контрольного пакета акцій) сторонніми менеджерами (management buy-in — MBI) — придбання у власників контрольного пакета акцій фірми зовнішньою командою менеджерів за допомогою групи венчурних капіталістів.
Винагорода менеджерам (management charge) — процент від початкових зобов’язань інвестора, визначений для оплати послуг компанії або приватної особи, що управляють фондом.
Вихід з венчурного проекту (exit) — вихід венчурного капіталіста, який реалізував усі чи частину своїх інвестицій шляхом розміщення позик фірми або перепродажу їх іншій компанії чи приватній особі; заключний етап процесу венчурного інвестування.
Внутрішня норма рентабельності (внутрішня норма прибутку) (internal rate of return — IRR) — показник повернення вкладень, який розраховується як відношення чистого прибутку до інвестицій.
Всесвітня асоціація венчурних інвесторів (Global Venture Investors Association) — професійна асоціація венчурних капіталістів.
Вторинне придбання (replacement capital, secondary purchase) — фінансові ресурси, одержані внаслідок викупу у власника частини або всіх акцій фірми (венчурного капіталіста) іншим венчурним інвестором. Оплата акцій, раніше сплачених іншими інвесторами, через пряме фінансування.
Детальне дослідження (due diligence) — одна зі стадій процесу венчурного інвестування, на якій здійснюється перевірка всіх аспектів діяльності фірми, що претендує на отримання венчурних інвестицій.
Доходи від приросту капіталу (capital gains) — доходи від приросту капіталу внаслідок зростання курсової вартості цінних паперів або перепродажу компанії чи бізнесу.
Дочірня фірма (spin-out, spin-off) — нова фірма, заснована великою промисловою групою для реалізації новітніх розробок або перспективних можливостей ринку, в якій команда менеджерів та інвесторів венчурного капіталу має певну частку акцій фірми.
Європейська асоціація приватного акціонерного та венчурного капіталу (European Private Equity and Venture Capital Association — EVCA) — професійна асоціація європейських венчурних капіталістів, заснована в 1983 р. для пропагування європейського венчурного та приватного інвестування в усьому світі.
Європейська система автоматичного котирування (European Association of Security Dealers Automated Quotation — EASDAQ) — система автоматичного котирування Європейської асоціації біржових дилерів.
Заключне фінансування (latter-round financing) — фінансування на останніх стадіях існування венчурного проекту, коли компанія стає достатньо зрілою для того, щоб керівництво почало обмірковувати можливості викупу контрольного пакета за рахунок кредиту або первісної пропозиції цінних паперів для відкритого продажу.
Закритий фонд (closed-end fund) — закритий фонд, тобто фонд з обмеженою кількістю учасників.
Закриття фонду (fund closing) — завершення збирання капіталу у венчурний фонд.
Заява про розкриття інформації (disclosure letter) — письмове свідоцтво власника компанії, у якому він підтверджує, що всі відомості, які повідомляються інвестору, є повними й абсолютно правдивими.
Збирання коштів фонду (fund rising) — збирання грошових коштів з метою формування фонду.
Звіт керівника (management account) — фінансовий або інший звіт керівника венчурного фонду перед Радою інвесторів.
Зірка (star) — фірма, у яку інвестовано кошти венчурних фондів і яка настільки успішна в здійсненні венчурного проекту, що це дає їй змогу компенсувати всі витрати в портфелі венчурного капіталіста.
Інвестиційний комітет (Investment committee) — комітет з представників інвесторів венчурного фонду, що захищають їх інтереси та приймають кінцеві рішення про доцільність внесення інвестицій.
Інвестиційний фонд, що контролюється (captive fund) — інвестиційний фонд венчурного капіталу, який є частиною інституційного або корпоративного інвестора, що забезпечує його діяльність. Звичайно підконтрольний фонд не збільшує власні грошові кошти, а використовує ресурси своєї материнської компанії (інвестиційного банку, фінансової групи, корпоративного інвестора).
Капітал розширення (expansion capital, development capital) — капітал на стадії зміцнення і зростання фірми, що здійснює венчурний проект, для якої характерним є розширення обсягів виробництва та збуту, проведення маркетингових досліджень, розширення масштабів діяльності.
Керуючий фондом (fund manager) — особа, яка наймається інвесторами з метою розпорядження їхніми коштами, вкладеними у фонд.
Компанії на етапі розширення (expansion) — класифікація компанії, яка перебуває на стадії розширення свого бізнесу: збільшення обсягів виробництва, продажу, ринкової частки.
Компанії, що орієнтуються на зростання (growth seekers) — компанії, стратегія яких орієнтована на збільшення показників обсягів продажу та прибутку.
Компанія, яка управляє (management company) — компанія, що створюється інвесторами для розпорядження коштами, вкладених ними у фонд.
Корпоративна культура (corporate culture) — сукупність норм, правил, які прийняті та діють у компанії.
Корпоративний венчурний бізнес (корпоративне венчурне інвестування) (corporate venturing) — діяльність великої компанії з метою придбання частки акцій нової малої фірми або створення з нею спільного підприємства для отримання тих переваг спеціалізації, які має мала фірма.
Корпоративний інвестор (корпоративний венчурний капіталіст) (corporate investor, corporate venture capitalist) — велике промислове або комерційне підприємство-інвестор. На відміну від інституційних інвесторів (інвестиційних банків, венчурних фондів, фінансовий компаній), спеціально створених з метою інвестування, основним напрямком діяльності корпоративного інвестора є виробнича або комерційна діяльність.
Крива «долина смерті» (death-valley curve) — крива на графіку, яка показує, як скорочується венчурний капітал, інвестований у нову фірму, у міру того, як доходи фірми досягнуть запланованого рівня порі-
вняно з витратами виробництва. Таке розміщення капіталу створює для фірми труднощі в залученні від нових інвесторів додаткового венчурного капіталу.
Лондонська міжбанківська ставка пропозиції (London Interbank Offered Rato — LIBOR) — середня ставка процента, за якою банки в Лондоні надають позики проти розміщення в них депозитів.
Межа (Hurdle) — обумовлений процент повернення на вкладені інвестором у фонд кошти, що нараховується та виплачується після припинення діяльності фонду.
Межа небезпечного періоду (maximum slippage) — період між часом прибутковості нової фірми (за розрахунками) та часом, до якого вона може проіснувати за рахунок свого венчурного капіталу. Після цієї дати фірма не може отримувати нові кошти й поглиблювати свою неплатоспроможність.
Меморандум про розміщення (placement memorandum) — документ, який публікується в період нагромадження коштів у фонд, у якому стисло формуються його мета, завдання та переваги.
Менша частка (minority position (stake)) — пакет (частка) акцій, менший, ніж контрольний пакет, на який, як правило, претендує венчурний інвестор під час попереднього інвестування.
Міжнародна фінансова корпорація (International Financing Corporations — IDC) — підрозділ Світового банку, заснований у 1971 р. для інвестицій у приватний сектор економіки країн, які йдуть шляхом приватизації.
Моніторинг (screening) — дії потенційних інвесторів, спрямовані на отримання приватної інформації про венчурний бізнес, який відповідає певним інвестиційним і фінансовим критеріям.
Нарощення вартості (added value) — додаткова капіталізована вартість фірми, що створилася в результаті реалізації венчурного проекту.
Національна асоціація венчурного капіталу США (National Venture Capital Association — NICA) — заснована в 1973 р. професійна організація, яка визначає, забезпечує й представляє інтереси індустрії венчурного й приватного інвестування в США та за її межами.
Незалежні фонди (independent funds) — фонди, які не входять до складу великих фінансових груп. Незалежні фонди формуються з допомогою інституційних та інших видів інвесторів.
Незареєстрована компанія (unquoted (unlisted) company) — компанія, акції якої не зареєстровані й не обертаються на фондовій біржі.
Один з етапів венчурного фінансування (Hands-on management (support) — етап інвестування, наступний після надання інвестицій, на якому венчурний інвестор намагається надати максимально можливу допомогу компанії, в яку вкладені його кошти.
Партнер з обмеженою відповідальністю (limited partnership) — співзасновник або співінвестор венчурного фонду, який відповідає за його зобов’язаннями та ризикує тільки в межах суми, внесеної у фонд.
Партнерство з обмеженою відповідальністю (limited company) — юридична форма організації венчурного фонду, коли вкладники (партнери) відповідають за зобов’язаннями фонду тільки в межах внесеного кожним з них капіталу (внеску).
Пенсійний фонд (pension fund) — інвестиційний інститут, один з джерел формування венчурних фондів, кошти до якого надходять з пенсійних відрахувань громадян.
Первісна вартість (pro-money evaluation) — попередньо визначена вартість компанії (до того, як у неї будуть вкладені кошти венчурного інвестора).
Перепродаж бізнесу (trade sale) — продаж фірми корпоративному покупцю, що веде аналогічний бізнес. Це найбільш загальний спосіб виходу з венчурного бізнесу.
Перша стадія (раунд) фінансування (first-round financing) — фінансування, яке здійснюється на початковому етапі діяльності нової фірми для реалізації першої стадії венчурного проекту. Звичайно охоплює етапи «посівного» (seed) та стартового капіталу (start up), ранньої (early) стадії розвитку фірми та закінчується з початком другого раунду фінансування.
Перший публічний (відкритий) випуск акцій (розміщення) (initial public offering (IPO), flotation) — процес першої відкритої пропозиції акцій фірми шляхом запрошення публіки підписуватися на них. Після першого розміщення акцій вони можуть стати предметом торгівлі на фондовій біржі.
Повернення (turnaround) — форма та методи венчурного інвестування у фірму, що зазнає труднощів у своїй діяльності. Це сприятливий момент у діяльності фірми, адже інвестори вважають, що він може значно збільшити її доходи.
Податкова прозорість (tax transparent) — неоподатковування доходів або прибутку венчурного інвестора, що вклав кошти у фонд.
«Податковий рай» («tax heavens») — територія або держава, де застосовується пільговий режим оподаткування в порівнянні з країною-резидентом.
Пожвавлення (відновлення) фінансування (recovery or turnaround financing) — залучення інвестицій у фірму в складних ситуаціях, коли її венчурні капіталісти намагаються допомогти компанії або змінити керівництво фірми та зробити її діяльність прибутковою. При цьому деякі венчурні капіталісти додатково запрошують спеціалістів з питань банкрутства для діагностики таких інвестицій, які б вивели фірму зі стану
неплатоспроможності. Вони вважають, що проінвестовані фірми, які
показують невисокі результати, можуть значно збільшити свої доходи та отримати великий прибуток від певного сприятливого повороту
подій.
Посівний капітал (достартовий капітал) (seed capital) — венчурний капітал на ранній стадії проекту, коли існує тільки бізнес-ідея; це перші вкладення венчурного капіталу, невеликі інвестиції, необхідні для проведення додаткових досліджень.
Потік пропозицій (угод, заявок) (deal flow) — сукупність інвестиційних пропозицій, які надходять до венчурного капіталіста та становлять потенційний інтерес для нього.
Початкові зобов’язання інвестора (Investor’s initial commitment) — зобов’язання інвестора внести певну грошову суму в заснований венчурний фонд.
Прогноз дохідності інвестицій (track record) — попередні розрахунки інвестора про майбутні доходи інвестованої фірми, що базується на минулих показниках її успішної діяльності.
Продаж (sale) — обсяги реалізації продукції компанії за певний проміжок часу.
Продовження моніторингу (monitor progress) — процес перевірки того, як ведуть виробничу діяльність фірми, що отримали венчурні інвестиції.
Проміжне фінансування (bridge financing) — короткострокове або середньострокове фінансування фірми, четвертий етап розширеного фінансування.
Проміжне фінансування (mezzanine finance) — проміжне фінансування, безпосередньо передує перетворенню інвестованої фірми в акціонерну компанію на цій стадії, та має менший ризик збитків, ніж на попередніх стадіях.
Процент винагороди (carried interest) — фіксований процент винагороди, що сплачується менеджерам венчурного фонду компанією після повернення ними суми початкових інвестицій інвесторам і виплати обумовленого процента на вкладений капітал.
Рання стадія розвитку (інвестування) фірми (early stage) — венчурне фінансування на одній з перших стадій розвитку фірми паралельно з завершенням науково-дослідних робіт.
Рефінансування (refinancing) — повторне фінансування; випуск нових цінних паперів для розміщення та погашення старих випусків.
Ринки, що формуються (зародження, виникнення) (emerging markets) — виникаючі ринки, потенційно цікаві для венчурного інвестування. У зв’язку з тим, що для ринків, які формуються, характерні низька активність учасників та відсутність досвіду в його учасників, вони часто виявляються ризикованішими порівняно з уже сформованими ринками.
Симпатія венчурних інвесторів (people chemistry) — жаргонний вислів венчурних інвесторів про симпатію чи антипатію, що виникає в процесі спілкування інвесторів та підприємців. У їхньому професійному середовищі вживаються й інші жаргонні вирази. Наприклад, «живий мрець» (living dead) — фірма, яка володіє портфелем цінних паперів і здійснює свою діяльність на межі прибутковості й не має реальних ознак успішної роботи на випадок інвестування в неї коштів венчурними капіталістами. «Лимони» та «сливи» (lemons and plums) — несприятливі інвестиції, що неминуче здійснюються з великими труднощами доти, доки успішні вкладення забезпечать прибуток. Тому кажуть, що «лимони» зазвичай дозрівають раніше «слив». «Лимоном» називають неефективні інвестиції, результат яких не можна надійним методом перевірити, на відміну від «слив», котрі дають позитивний результат. Навіть якщо деякі інвестиції аналогічного виду вже були реалізовані, існує ризик того, що дані вкладення забезпечать той самий результат.
Співпраця (проживання з компанією) (living with company) — період перебування венчурного капіталіста в компанії, куди вкладені його кошти.
Спільне підприємство (joint venture) — фірма, у якій венчурний капітал розподіляється між двома чи більше компаніями. Цей метод організації підприємства часто використовується в надто великих або надто ризикованих проектах.
Ставка накладних витрат (burn rate) — ставка, за якої нова фірма фінансує свої постійні накладні витрати за рахунок венчурного капіталу доти, доки проект не почне приносити прибутки; швидкість, з якою венчурний бізнес повністю витрачає всі наявні грошові кошти.
Стадія (раунд) фінансування (друга, третя, наступне фінансування) (round financing (second, third, follow-on financing) — додаткове фінансування, яке необхідне після початкового вкладення інвестицій у венчурний проект (перший етап фінансування) для його розширення або вирішення непередбачених проблем, що виникають.
Стартовий капітал (start-up capital) — венчурний капітал на ранньому (після «посівного» капіталу) етапі фінансування, який необхідний для проведення науково-дослідних робіт та продажу перших партій товару.
Статут (charter) — статут компанії, у яку інвестує венчурний капіталіст.
Страхова компанія (Insurance company) — одне з джерел фінансування венчурних фондів і компаній.
Установчий договір (shareholders agreement) — документ, що підписується венчурним інвестором і власниками компанії до офіційної реєстрації входження інвестора в компанію.
Участь / неучасть в управлінні венчурною фірмою (активна (контролююча) / пасивна участь) (hands on / hands off) — можливі варіанти управління фірмами, в які інвестовано венчурний капітал.
Фактори (чинники) ризику (risk factors) — небезпека або «вузькі місця» того чи іншого бізнесу, які необхідно брати до уваги перед тим, як буде прийнято рішення про внесення інвестицій у компанію.
Фіксований процент винагороди (carried interest) — фіксована частка прибутку як залишок після відрахування експлуатаційних витрат; процент винагороди, що виплачується венчурній фірмі після повернення суми первісних інвестицій інвесторам і виплати обумовленого процента на вкладений капітал; доходи, що надходять венчурним керуючим, а не інвесторам.
Фінансова угода (back-to-back agreement) — угода про надання позик в певній країні або в певній валюті, гарантованих депозитом у банку іншої країни або валюти.
Фінансовий важіль (financing leverage) — використання компанією інвестицій венчурного інвестора для ефективнішого досягнення нею своїх цілей.
Фінансування (інвестиції) в акціонерний капітал (equity investment (financing) — прямі інвестиції в акціонерний капітал, придбання частки або пакета акцій в акціонерній компанії.
Фінансування на заключній (кінцевій) стадії (latter round financing) — форма та спосіб фінансування сторонніх осіб за допомогою венчурного капіталу з метою викупу ними компанії чи бізнесу.
Фонд (fund) — юридично зареєстроване або незареєстроване об’єднання венчурних інвесторів з метою здійснення спільних інвестицій.
Фонд венчурного капіталу (венчурний фонд) (venture capital fund) — фінансова організація, основною функцією якої є інвестування в новий високоризикований бізнес під час його створення або розширення. Фонд може бути юридичною особою або об’єднанням юридичних та фізичних осіб. Як правило, він укладає гроші у фірми, що діють у сфері високих технологій, які в разі успіху (удачі) протягом кількох років багаторазово окупають первісні інвестиції.
Чиста вартість активів (net assets value) — вартість акцій відкритих фондів, за якою менеджери цих фондів зобов’язуються викупити назад свої акції у вкладників.
Чужі гроші (other people money) — кошти інвесторів, що внесені у фонд, якими розпоряджаються наймані менеджери.СОДЕРЖАНИЕ