<<

. 9
( 11)>>


±ôø·øµ ·ÿ ôÿ øòóôøó úòò ·
ø·ø·òò ôøøÿ ùøøò ø ±µ · òòôúò
ùøôúòò ò µ òö òòôúòò ø 

‡ ±   ©ø    ª
‡ ±   ©ø  ª
W ±   ©ø ª
W  ©ø     ª
‡  ©ø   ª
‡  ©ø     ª
‡  ©ø    
   ª
‡  ©ø    
     ª
‡  ©ø  ª
‡  ©ø     
 ª
‡  ©ø     
  ª
‡  ©ø      ª
‡  ©ø    
         ª


ù ù»· ·øøô ø°ýò ùø ··ò
ø»· ýò øþôÿ ø ±µ ·øó òòôúòò

±      
    ©ø 
      ª   
           
E
·      
          
  ù        
        
    
F
      
ö  
G
          
       
         
  
H
       
    
I
       
   
T
ô       
       
K
ô       
        
L
       
     
M
       
       
 ø 
N
  ©·      
      
   ª     
  ù · 


ø··ÿó ôøöò øòóôøó úòò
ùø ·ò±úòò ò öøµøòò
ø· øòò

òö òòôúòò ø 
·øö·ôµ
ùøôúòò ùøµ°ýó
ôµòø·ò øøò
ò  
ö 
òùô ò±µ ø ·ø


ø°·ò

·ò 
 · ·ùøôÿ ± 
 øµ ùøôÿ ùøôò µ ø ò µ·úÿ ø »ò 
 öµµøùøôúò ùø» ò ·ôø·òúòø·· 
 ùøôúò ·ø·ò»ôøó òöòò ÿ ø·øòöò»ôø
ò ø·ò 
 ùøµòöÿ ùµò»ôò öÿ òöò»ôò øµøô· ò ô»ôò
 öòµÿ µôøôø»·ÿ ùøµòôÿ ôò·ø øø
ò ö·ò·ÿ öòµÿ ò øÿ ÿøøó òöòò
 ùøôúò ±ò·ø·ò»ô ò ø 
 öüò·ÿ µôò»ôò
 øøø·ò ò öòµÿ µôø·ò»ôò 
 ùøôúò ôµ · 
 ùøôúò òöò»ôøø ò · ·øø öüò·øø·ò 
 øøø·ò öµµøøÿ ý ò øøÿ
 ý 
 ò·ö· ·øµøò»ô ø·ô ±ò·ÿ öòµÿ 
 ÿ»òµòµ · ·òô 
 ùøôúò øýöüò·øøòµ ·øø ùòö··ò 
 ùòøÿ ò øöò±úòò øýùøöÿüµ··øø
·±·»·ò 
 ò±µò øöøòµ ·øó ùøöÿüµ··øò
 ùøüòù·òôò ô»·ò 
 ôøÿ ò µ ôøø± ó··ÿ öüò·ÿ
 øøø·ò ·ò·ø·ò»ôø ôøö øøø·ò
µ ·òµ úòò ò ôø·òúòø·òø·ò ±öø»·ÿ ò ôø ·ÿ
ò±µò 
 øøø·ò ·øµøò»ôø µ µôøó ò ùòýøó ùø
öÿüµ··øò ò ÿøÿ ùòøÿ 
 øøø·ò µ µòø·ò øø°·øø ò°·ò øµ
°ò·ò µ ø±·òôò ò ùøöøµ ·ø ø ±ò
ôø·ôúòò øòµ ·ÿ öµµò»ôò
 ùøôúò úµµ µø±·øö°·øó ùøöÿüµ··øò 
 ùøôúò ··øø ùøò±ø ùµòÿ
 öòµÿ øòµ ·ÿ ôøö ø·ÿ °µ±øø··ÿ
ôø·ôúòó ò µó
 µôø·· ·òô ôøö ±òøø ò ôø··øø 
 òø ±ò òøý·ò ò µò·ò 
 ùøø·øó ±ò ò ùù òø ±ò øôø·»
· ò ùøö°ø»· 
 ±ÿ·ÿ øó ò ±ÿ»ÿ ý ·ø·øø
± ó··øø ·±·»·ò 
 ùøôúò ôòµ ·øó ùøöÿüµ··øò ± ù °ò
ô·ó ·ô·ÿ öòµø ò òôø°·ÿ ò±µòó 
 ùøôúò ôòµ ·øó ùøöÿüµ··øò ² ô·ò øøÿ
ò öòµÿ ·ô·ÿ
 ùøôúò òôø°·øó ùøöÿüµ··øò
 ò±µò üó·ÿ ôøö ò±µòó ò±øøµ··ÿ ùø ò·òò
µ ·ÿö ±ô±ö ·µ·ò ò ±ô±ö öò·ò ò øö 
 ø ôø°· 
 ö öøÿ ò ø»ò··øü·ÿ ò±µò 

 ùøôúò ùòýøó ùøöÿüµ··øò
 ùøôúò ö ·øó öøµø»·øó ÿ·øó öôøöøµ ·øôù ·øó
ôøöòôøöøøó ò öòôøòøµøò»ôøó ùøöÿüµ··øò
 öòôö·ÿ òöòôøöúò»ô ùøôúò ò ùøô
úò öòúò·ôøø ·±·»·ò 
 öòúò·ô ·òô 
 ò±µò ôµ ·øÿøøø ø± ó··øø »·øø ·±
·»·ò µ ·ø±µòý·ÿ ùùò òó ùøöøµ 
·ÿ µ µôøó ùøöÿüµ··øò 
 ùøôúò ·òø µ ôøø ò µ·øø ø± ó 
 ùøôúò °òø·øø

·ò

· ©·     
 ª  ² ·       
           
  ò   ©·     
     
     ª ò   
         
       
 ù       
      ù 
       
     
·      
      
  
ø    ·    
ù      ©   ª
        
        
  ·      
    ù ù   
        
        
 
·        
        
        
  
ù         
·  
     ù     
      
  ù      
         
       
 
·      
      
       
        
    ø 
·          
        
       
        
        
    
ø  ·      
       
        

        
   
·         
 ·       
      
      
    
·     

ô ø 
ù  
·    
 
  øô   
 
øôù  
  
  
  
 öòµÿ µôøôø»·ÿ ùøµòôÿ ôò·ø
øø ò ö·ò·ÿ öòµÿ ò øÿ ÿøøó òöòò
    ø   
    
   

 ùøôúò ôòµ ·øó ùøöÿüµ··øò ²
ô·ò øøÿ ò öòµÿ ·ô·ÿ
ø  ø ù 


         
  ø      øô ²
        
    
        
          øô ²
          
            
       
         
        
  ·     
     ·   ·   
        
·  ·       
        
 
ù    ·    ·  
       ·
       
        
  
ô          
    øô ²
      
      
·       

       
 
  ·      
       
         
    ²   
     ·òò   
      

  
·    ô ø  ù  
  
     
øô    
  
>øôù@
  

 · ·ùøôÿ ±

  ö  ø ù   
  
     ø ù   
     
 
ö     ø ù   
       
 
ö ö  ø ù   
  
ö ö  ø ù   
    
°    ø ù   
   
ö    ø ù   
  
ö   ø ù   
  
ö    ø ù   
  
ö   ø ù   
  ô   

 µ   ø ù  
  

      ø ù   
      
   
  
  
    
   
  

 øµ ùøôÿ ùøôò µ ø ò
µ·úÿ ø »ò

    ø ù 
 


  
 öµµøùøôúò ùø» ò ·ôø·òúòø··

    ø ù  
     

    ø ù  
   

·   ø ù 
ù    ø ù  
   
 

 ùøôúò ·ø·ò»ôøó òöòò
ÿ ø·øòöò»ôø ò ø·ò

    ø ù 
 
ô    ø ù 

 ùøµòöÿ ùµò»ôò öÿ
òöò»ôò øµøô· ò ô»ôò

ù    ø ù   
    
  ·
ù    ø ù   
  ³  
  ´ ³ 
  ´ ³  
 ´

 öòµÿ µôøôø»·ÿ ùøµòôÿ ôò·ø
øø ò ö·ò·ÿ öòµÿ ò øÿ ÿøøó òöòò

    ø  
    
 
    ø    
   
   
ù     ø   
   
 

 ùøôúò ±ò·ø·ò»ô ò ø

ù     ø ù  
 
ü    ø ù  
    
 
ö    ø ù  
  

  
ô   
  ø ù  
  
   ø ù  ± 
ù    ø ù  
ô     ø ù  
 
 
    ø ù   
 
     ©  
 
 ª © 
  ª 
 

 
 
µ    ø ù   ± 
 ±  ± 
ø     ø ù   
     
 
  
 
 

 öüò·ÿ µôò»ôò

    ø ù  
  
ø ù  
 ±  
 
ø   

ø   

 
ø   

 
    ø ù  
   
 
ø ù  
 ±  
 
ø   

ø   

 
ø   

 
    ø ù  
   ±  
 

  
ø  

ø   

ø   

 
ø   

 

    ø ù  
   
 

 øøø·ò ò öòµÿ µôø·ò»ôò

      ø  
   
 ø  

     ø  
   
  ö ô 
ô    ø ù 
   
ø ù  

ø ù  

ø ö ô ù 

ø ö ô ù 

ø ö ô ù 

ù    ø  
    
    
 
 
ø   

ö ô 
ø   

ö ô 

  
ø   

ö ô 
ø   

ö ô 
ø   

ö ô 
ø ù 
    

   
ö ô 
    
 
  
 
  ø
 
  
ø ö ô  
  

  
   ø ö ô  
   
  
ø ö ô  
  

   
   ø ö ô  

 
ø ö ô  

ø ö ô  

ø ö ô  

ø   

òù 

ø   

òù 
ø   

ö ô 
 
ø   

ö ô 
 


  
ø  ±  
±    

    
 ø   

ø   

ø   

ø  

ø   

   ø ö ô  
    

ø     ø  
   
 ø   

ø   

ö ô 
 
ø   

ö ô 
 
     ø   
        
  ö ô 
 
ò    ø  
   
  
    ø   
     
    ø   
      
  ö ô 
   
 
     
  
   
  
   ø  
   
 


  
     ø   
      
   ö ô 

     ø   
       
 ö ô 

ù    ø   
    
ö ô 

ù    ø   
    
ö ô 

    ø   
     
ö ô 

    ø  
   
µ    ø   
   
ö ô 
ø    
   

     ø   
   
ö ô 
   ø   
      
  ö ô 

     ø   
      
   ö ô 
 
  
    ø  
  

    ø ö ô  
   
 
ø  

ù    ø ö ô  
 


  
ø ù  
  
  
 
ø   

òù 
     ø   
   
  ö ô 
ø   

ö ô 
ø   

ö ô 
ø   

ö ô 
ô    ø ù  ± 
    
 ± 
 

µ     ø    
   ö ô 
ø  

ø   

òù 

    ø ö ô  
   

    ø  
    
  
ø ù  
  
ö ô 

    ø  
    
  
ø ù  
  
ö ô 

  
    ø  
    
   ø ù  
  
ö ô 
    ø  
   
     ø ù  
  
ö ô 
   ø  
 
ø ö ô ù  

ø ù   
 
ø ù  ± 
ø ù  
  

 ùøôúò ôµ ·

ô   ø ù   
  
 ± 
   
 
ø   
    
ø   
    
ô    ø ù   
    
 
ø ù  
  
ù    ø ù   
     

 ùøôúò òöò»ôøø ò · ·øø
öüò·øø·ò

    ø  
    
  

 øøø·ò öµµøøÿ ý ò
øøÿ ý

±    ø  
    


  
±    ø  
  
 
ø    ø  
  
ø  

ø  

ø  

±    ø  
  
  

 ò·ö· ·øµøò»ô ø·ô
±ò·ÿ öòµÿ

ù    ø ù  

òø 
òø 
ù   ø ù  

òø 
òø 
ù     ø ù  
 
òø 
òø 
ù    ø ù   

ù    ø ù  
 
òø 
òø 
ô  ø ù  

òø 
òø 
ù  ø ù  

ô  ø ù   

µ   ø ù   
  
ø     ø  
  
ø  

ø    
ø  

ø  

ø  

ø  

ø  

ø  

ø  

±    ø  
 
ô     ø ù 
   
ø  

µ     ø ù  
  
    ø ù 
 
ø  


 ÿ»òµòµ · ·òô
ö     ø ù 
  
ø   

òù 

 ùøôúò øýöüò·øøòµ ·øø ùòö··ò

ø    ø  

ø  

ø  ± 

ø  

ø  

    ø ù  


  
ö    ø  
  
   

ö    ø ù 
     
 
ú     ø ù   
    
 òø 
ú    ø ù   
     
 òø 

 ùòøÿ ò øöò±úòò
øýùøöÿüµ··øø ·±·»·ò

ù     ø   
   
  ö ô 
 ø  
 
 ö ô 
 ø   
 
 ö ô 
 ø   
 
 ö ô 
ø   

ö ô 
ø   

ö ô 

ø   

òù 
ø   

ö ô 
 
ø   

ö ô 
 
ô    ø   
  
 ö ô 
ø ö ô ù  


  
ø   

ø   
ö ô 
   ø   
 
 
  
 
ø ö ô  

ø  

ø   

òù 
ö   ø ö ô  
  
    ø   
 
òù 
ø   

ö ô 
 
ø   

ö ô 
 
ø   

 
  
 
    ø   
    
   
  
 
ø ö ô  

ø   

òù 
ø   

ö ô 
 

  
ø   

ö ô 
 
    ø   
    
 òù 
ø   

òù 
ø ù 

ø   

ö ô 
 
ø   

ö ô 
 
»    ø ù 
    
     ø ù 
    
    ø ù 
   
 
 
 
 

 ò±µò øöøòµ ·øó ùøöÿüµ··øò

  
  ø   ± 
    
   ø  
   
   ø ù  

     ø  
    
    ù 
     ô øø· 
 
ø   

     ø  
  
ø  

ø  


  
ô    ø  
   
   ù  ô øø·
    
    
ø  
    


ù  ô øø·
 
±    ø  
    

ø ù   

ø    
 
ù  ô øø·
 
ø  

ö ô 
µ     ø ù   
    
ö    
  
   
  
   
   
  

µ     ø ù   
   
 


 ùøüòù·òôò ô»·ò

ù   ø ù  
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ôøÿ ò µ ôøø± ó··ÿ öüò·ÿ

    ø ö ô  
    
 ø  ± 

ø   

òù 
   ø ö ô  
    
 ø  ± 

ø   

òù 
ö    ø ö ô  
   
 ø  ± 

ø   

òù 
    ø ö ô  
   
  
ø   


 øøø·ò ·ò·ø·ò»ôø ôøö
øøø·ò µ ·òµ úòò ò ôø·òúòø·òø·ò ±öø»·ÿ
ò ôø ·ÿ ò±µò

ù    ø ù   
 
±    ø  
 

 øøø·ò ·øµøò»ôø µ µôøó ò ùòýøó ùø
öÿüµ··øò ò ÿøÿ ùòøÿ

ö   ø   


  
ø ö ô  

ø  

ö     ø   
   
ø ö ô  

ø  

ö   ø   

ø ö ô  

ø  

ø    ø   
 
ø ö ô  

ø  

ø     ø   
   
ø ö ô  

ø  

ø     ø   
   
   ø ö ô  

ø  

ø     ø ö ô  
     
    ø  
  
   
 
ö    ø ö ô  

ö      ø  
 
ø  

ò    ø  
   
  
 
 
  

  
 
 
 
  
   
 
  
  
  
   
  
  
  
 
  
  
   
  
 
  
  
  
  
 
  
  

  
 
 
  
 
 
  
  
  
ø    ø   
  
  
ø    ø   
   
   

 øøø·ò µ µòø·ò øø°·øø
ò°·ò øµ°ò·ò µ ø±·òôò ò
ùøöøµ ·ø ø ±ò
ôø·ôúòò øòµ ·ÿ öµµò»ôò

   ø  
   
  ø    

 ùøôúò úµµ µø±·øö°·øó ùøöÿüµ··øò

     ø ù   
       

ù    ø ù   
 
   ø ù  
 
ù   ø ù   
   
 
 
    ø ù   
 
  ø ù  

ø  ø ù   
    
   ø ù  


ö   ø ù  
 
òø 
òø 

ù    ø ù  
    
 

 ùøôúò ··øø ùøò±ø ùµòÿ

    ø ù  
  
  
     ø ù  
  
  

     ø ù 

    ø ù 

ù    ø ù 

±     ø ù   

 öòµÿ øòµ ·ÿ ôøö ø·ÿ °µ±øø·
·ÿ ôø·ôúòó ò µó

ö    ø ù 
   
  
  
 

 µôø·· ·òô ôøö ±òøø ò ôø··øø

   ø  
 
  

ø ö ô  

ø   


 òø ±ò òøý·ò ò µò·ò

   ø  
 
  

ø ö ô  

ù    ø ù  
    
 ö ô 
ø ù 

ø  

ø   

ø   ±


 ùøø·øó ±ò ò ùù òø ±ò
øôø·»· ò ùøö°ø»·

    ø   
   ø   
    
òù 
ø   

òù 


  
ø  

òù 
ø   
ø   
ø   

ö ô 
 
ø   

<<

. 9
( 11)>>