<<

стр. 3
(всего 3)

СОДЕРЖАНИЕ
НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ КО ВСЕМ ТЕМАМ СПЕЦКУРСА

Законы

1. Конституцiя Украiни - Киiв: Просвiта, - 1996
2. Уголовный Кодекс Украины - Киiв: 1993
3. Уголовно-процессуальный кодекс Украины - Киiв, 1993
4. Кодекс Украины об административных правонарушениях - Киiв, 1993
5. Про мiлiцiю (20.12.90)
6. Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi (17.04.91)
7. Про захист прав споживачiв (12.05.91)
8. Про прокуратуру України (05.11.91)
9. Про оперативно-розшукову дiяльнiсть (18.02.92)
10. Про службу безпеки України (25.03.92)
11. Про адвокатуру (19.12.92)
12. Про сприяння соцiальному становленню та розвитку молодi в України (05.02.93)
13. Про доповнення Цивiльного кодексу Української РСР та Кримiнально-процесуального кодексу України нормами щодо порядку вiдшкодування витрат на стацiонарне лiкування потерпiлого вiд злочину (22.04.93)
14. Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю (30.06.93)
15. Про державну службу (16.12.93)
16. Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв (23.12.93)
17. Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi (23.12.93)
18. Про бiженцiв (24.12.93)
19. Про правовий статус iноземцiв (04.02.94)
20. Про порядок вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, попереднього слiдства, прокуратури i суду (01.12.94)
21. Про органи i служби у справах неповнолiтнiх та спецiальнi установи для неповнолiтнiх (24.01.95)
22. Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними (15.02.95)
23. Про приєднання України до Конвенцiї про вiдмивання, пошук, арешт та конфiскацiю доходiв, одержаних злочинним шляхом, 1990 року (15.09.95)
24. Про боротьбу з корупцiєю (05.10.95)
25. Про мiсцеве самоврядування в Українi (21.05.97)
Указы и распоряжения Президента Украины
26. Про Нацiональну програму "Дiти України" (18.01.96)
27. Про Раду нацiональної безпеки i оборони України (30.08.96)
28. Про Комплексну цiльову програму боротьби зi злочиннiстю на 1996-2000 роки (17.09.96)
29. Про заходи щодо активiзацiї боротьби з корупцiєю i органiзованою злочиннiстю (10.02.95)
30. Про незадовiльний стан виконання заходiв щодо боротьби зi злочиннiстю (25.02.97)
Постановления Кабинета Министров Украины
31. Про Нацiональну програму профiлактики СНiДу в Українi (27.02.92)
32. Про затвердження Положення про порядок застосування вогнепальної зброї (12.10.92)
33. Про Нацiональне центральне бюро iнтерполу (25.03.93)
34. Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктiв державної та iнших форм власностi (10.08.93)
35. Пpо заходи pеалiзацiї Деpжавної пpогpами боpотьби iз злочиннiстю (01.09.93)
36. Про порядок продажу, придбання, реєстрацiї, облiку i застосування спецiальних засобiв самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї (07.09.93)
37. Про органiзацiю дiяльностi спецiальних навчально-виховних закладiв для дiтей i пiдлiткiв, якi потребують особливих умов виховання (13.10.93)
38. Про Нацiональну програму протидiї зловживанню наркотичними засобам та їх незаконному обiгу на 1994-1997 роки (14.12.93)
39. Про затвердження Комплексної програми запобiгання дорожньо-транспортному, побутовому i дитячому травматизму, iншим нещасним випадкам невиробничого характеру на 1996 - 2000 роки (03.01.96)
40. Про невiдкладнi заходи щодо змiцнення законностi i правопорядку (01.10.96)
41. Про затвердження Положення про розслiдування та облiк нещасних випадкiв невиробничого характеру (05.05.97)
Нормативные акты Министерств и ведомств Украины, органов судебной власти
Постановления Пленума Верховного Суда Украины
42. Про судову практику в справах про злочини проти життя i здоров'я людини (01.04.94)
43. Про судову дiяльнiсть в умовах загострення в Українi кримiногенної ситуацiї (30.09.94)
44. Про судову практику в кримiнальних справах, якi порушуються не iнакше як за скаргою потерпiлого, та практику передачi таких справ i матерiалiв на розгляд товариських судiв (25.01.74)
45. Про практику застосування судами України законодавства в справах про злочини неповнолiтнiх i про втягнення їх у злочинну та iншу антигромадську дiяльнiсть (26.06.81)
46. Про деякi питання, що виникли в практицi застосування судами України норм кримiнально-процесуального законодавства, якими передбаченi права потерпiлих вiд злочинiв (22.12.78)
47. Про дiяльнiсть судiв України по запобiганню злочинам та iншим правопорушенням при розглядi кримiнальних та цивiльних справ (22.08.80)
48. Про посилення судового захисту прав та свобод людини i громадянина (30.05.97)
Нормативные акты, зарегистрированные Министерством юстиции Украины
49. Про затвердження iнструкцiї про порядок виготовлення, придбання, зберiгання, облiку, перевезення i використання вогнепальної зброї, боєприпасiв до неї та вибухових матералiв (19.05.93)
50. Про порядок облiку випадкiв звернення до медичних установ i мiськрайлiнорганiв внутрiшнiх справ громадян з тiлесними ушкодженнями кримiнального характеру (11.06.93)
51. Про взаємодiю правоохоронних та iнших державних органiв України у боротьбi iз злочиннiстю (21.09.94)
52. Про затвердження Типових договорiв на охорону об'єктiв та квартир громадян пiдроздiлами Державної служби охорони при Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України (26.05.95)
53. Про затвердження Положення про застосування Закону України "Про порядок вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, попереднього слiдства, прокуратури i суду" (06.03.96)
Международно-правовые документы. Документы ООН. Нормативные акты СНГ
54. Європейська конвенцiя про передачу провадження у кримiнальних справах (15.05.72)
55. Європейська конвенцiя про взаємну допомогу у кримiнальних справах (20.04.59)
56. Конвенцiя про передачу засуджених осiб (21.03.83)
57. Європейська конвенцiя про видачу правопорушникiв (17.03.78)
58. Європейська конвенцiя з прав людини (04.11.50)
59. Кодекс поведения должностных лиц, охраняющих правопорядок - принят Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1979 по рекомендации Пятого Конгресса (1975)
60. Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовной юстиции в контексте развития и нового экономического порядка - приняты Седьмым Конгрессом ООН (1985) и утверждены Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции 40/32
61. Минимальные стандартные правила по осуществлению правосудия в отношении несовершеннолетних - приняты Генеральной Ассамблеей 29.11.1985 (резолюция 40/33) по рекомендации Седьмого Конгресса.
62. Декларация Основных принципов правосудия для жертв преступлений и жертв злоупотребления властью - принята Генеральной Ассамблеей 29.11.1985 (резолюция 40/34) по рекомендации Седьмого Конгресса.
63. Руководящие принципы в области предупреждения преступности несовершеннолетних - приняты Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция 45-112) по рекомендации Восьмого Конгресса
64. Основные принципы, касающиеся роли юристов - - приняты Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990)
65. Типовой договор о выдаче - принят Восьмым Конгрессом ООН по предупреждению
66. Неапольская политическая декларация и план глобальных мероприятий - принят 23.11.1994 на Всемирной конференции министров внутренних дел по транснациональной преступности и одобренный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 49/159
67. Compendium of United Nations standarts and norms in crime prevention and criminal justice - UN publication - New York, 1992 - sales # E 92 IV.1.
68. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (Минск, 26 мая 1995 г.)
69. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 года)
70. Соглашение об обмене правовой информацией (Москва, 21 октября 1994 года)
71. Предупреждение преступности и уголовное правосудие в контексте развития: реальность и перспективы международного сотрудничества (Перечень соответствующих мер по предупреждению преступности) - Записка Генерального Секретаря Восьмому Конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями - Документ A/ Conf.144/9 - 13 июня 1989 - 35 с.
72. The European Convention on the compensation of victims of violent crime // Towards a Victim policy in Europe. - Helsinki, 1984. - pp.133-145;
73. Recommendation on assistance to Victims and the prevention of Victimization // Council of Europe, 1987 - Doc.N R (87)21.
74. International manual on the use and application of the Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power - New York, 1999.

<<

стр. 3
(всего 3)

СОДЕРЖАНИЕ